Lightlab AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 11:49 CET

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=44882

LIGHTLAB SWEDEN: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006

(NGM: LLSW MTFB)

· Viktigt delmål uppnått - lampan lyser 1400 lumen

· Nya utvecklingsområden - LED och Biofotonics

· Verksamheten i Bright Europe AB upphör

· Årets resultat uppgick till TSEK -5 651

· I resultatet ingår vinst från försäljning av aktier med TSEK 3 951 och kostnader för av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar med TSEK 3 872

· LightLabaktien har stigit från 3,70 till 50 kronor under 2007

Detta är LightLab Sweden AB (publ)

LightLab Sweden AB (publ) är ett innovationsföretag som utvecklar en unik metod att framställa miljövänligt, energisnålt ljus utan kvicksilver.

LightLabs Swedens affärsidé är att utveckla miljövänlig ljusteknik och göra det möjligt för aktörerna på belysningsmarknaden att stärka värdet på sina varumärken genom att använda Lightlab-teknologin. Strategin går ut på att bygga vidare på redan starka relationer mellan tillverkare, distributörer och konsumenter. Lightlab har inte för avsikt att tillverka lampor utan skall aktivt bidra till att miljövänlig ljusteknik får sitt genombrott på den internationella marknaden.

Fördelarna med LightLabs teknik jämfört med andra lågenergilampor är främst:

· Helt fri från kvicksilver och bly
· Kan dimmas som en glödlampa
· Möjlig att tända och släcka utan fördröjning
· Fältemissionstekniken är oberoende av storlek och form

Lightlab Sweden har 4 200 aktieägare i mer än tio länder.

Viktigt mål uppnått
Utvecklingen av den kvicksilverfria lågenergilampan upplevde under 2005 framgångar vilket kan härledas till många mindre förändringar i produktionsprocessen. Framgångarna har fortsatt under 2006. En nyckelfaktor är det ständiga förändringsarbete som pågår i LightLab Asia avseende miljö och tillverkningsprocesserna.
Det största målet hittills har varit att få fram en dimbar energisparlampa, utan kvicksilver och bly, som skall lysa med minst 600 lumen, dvs. som en normal 60 watts lampa. Målet har uppnåtts med råge. LightLablampan lyser nu mer än dubbelt så kraftigt - upp till 1400 lumen eller som en 140 watts lampa. LightLab har utvecklat en avancerad elektronkanon som bygger på att små nanospetsar på ett kolmaterial omedelbart alstrar ett elektronflöde vid tillförsel av ström. Detta elektronflöde kan användas till att bombardera ett fosforskikt, vilket ger upphov till ljus. Tekniken bakom lampan bygger på fältemission och katod-luminiscens. Fältemission har varit känd länge och katodluminiscens har bl. a. använts i TV apparater. I en TV sänds dock elektronerna ut från en glödtråd, dvs. en varm katod. Ingen har tidigare utnyttjat fältemission för allmän belysning.

LightLab använder sig av en kall katod som är Bolagets eget världspatent. Genom att tekniken alstrar ljus via en kall katod minskar den energi som annars försvinner i form av värmestrålning och energiförbrukningen minimeras. Förutom att användas som ersättare för lysrör och lågenergilampor kan tekniken användas i bildskärmar och "platt" TV.

Information om verksamheten
LightLabkoncernen omfattar idag, förutom moderbolaget LightLab Sweden AB (publ) också LightLab Asia Corp. i Taiwan samt Bright Europe AB.

Styrelsen för LightLab Sweden har under hösten beslutat att verksamheten i dotterbolaget Bright Europe AB skall upphöra från och med årsskiftet 2006/2007.

Dotterbolaget LightLab Asia Corp. ansvarar sedan början av 2003 för alla fysiska tester i utvecklingsfasen samt den primära utvärderingen av dessa. Verksamheten är därvid uppbyggd för att på ett så effektivt sätt som möjligt tillverka provlampor i små serier i enlighet med direktiv från de ansvariga forskarna.

All laboratorieverksamhet sker vid LightLabs dotterbolag på Taiwan. De olika grundkomponenterna i lampan har successivt utvecklats och anpassats för att fungera tillsammans. LightLab kontrollerar alla steg i den tekniska processen, med undantag av lyspulvret, där bolaget istället utnyttjar olika underleverantörer.

LightLab Asia har under andra kvartalet flyttat till nya ändamålsenliga lokaler anpassade för verksamheten. I samband med flytten har varje arbetsmoment genomlysts vilket lett till en mängd förändringar i det nya laboratoriet. Vidare har även ett helt nytt rapport/dokumenteringssystem införts för förbättrad projektledning, uppföljning och resultatanalys.

Ledningens bedömning är att Bolaget under det gångna året stärkt sina möjligheter att kunna kommersialisera sin teknik.

De tekniska framsteg som nu uppnåtts innebär emellertid inte att det fortsatta utvecklingsarbetet i sin helhet sker utan risk.

(För illustration, se bifogad fil)

Nya patentansökningar
LightLab Sweden har en patentstrategi vilken går ut på att skydda kritiska teknologier och rättigheter. I syfte att bibehålla kontroll över tekniken och att kunna garantera högsta kvalitet vid den kommande kommersialiseringen har bolaget för avsikt att självt stå för, alternativt licensiera ut, tillverkning av de kritiska komponenterna.

Patentportföljen består av tre patentfamiljer med över 10 godkända avgörande patent på lampans delar. Utöver detta har LightLab två PCT-ansökningar och två ansökningar vid det Europeiska Patentverket. De två ansökningarna behandlar vikiga komponenter i lampan. Bolaget har ytterligare två patentansökningar som kommer att lämnas in till Patentverket under första halvåret 2007.


LightLab Swedens fortsatta deltagande i EU-finansierat utvecklingsprojekt EU-kommissionen har, som tidigare meddelats, formellt godkänt den ansökan om bidrag till ett utvecklingsprojekt benämnt NANDOS projektet. Beslutet innebar att LightLab kommer att erhålla sammanlagt 188 700 € (ca 1,7 MSEK) under en treårsperiod. Fram till årsskiftet har bolaget erhållit motsvarande 735 TSEK av det beslutade bidraget.
Projektet koordineras av Göteborgs Universitet. Övriga deltagare i NANDOS-projektet är universitet från Tyskland, Frankrike och Grekland samt Osram Semiconductors i Tyskland.

Projektet innebär att högkvalitativa självorganiserande zinkoxidbaserade nanotrådar växes på olika substrat. I projektet sammanarbetar LightLab med deltagarna, bl. a Göteborgs Universitet och Osram Optosemiconductors, för att utveckla nästa generation LEDs baserat på ZnO (Zinkoxid) nanotrådar. Projektet har hittills fortlöpt enligt plan med goda resultat.

Resultatet av projektet förväntas revolutionera tillverkningsprocessen av vita LED så att det blir enklare och därmed mycket billigare att producera dem jämfört med dagens vita LED.

Marknaden för vita LED har vuxit till 4 miljarder USD under de senaste 10 åren. De senaste marknadsundersökningarna pekar entydigt på att marknaden kommer att fördubblas under den kommande 5 årsperioden.
LightLabs mål är att Bolagets ZnO (Zinkoxid) LED skall ta betydande marknads- andelar inom 3-4 år.

NANDOS projektet utvecklar LED med olika fysikaliska dimensioner. De kan vara
antingen mycket små och bestå av enstaka nanotråds LED som är mindre än några my, eller stora böjbara/ flexibla LED-paneler i tex samma storlek som dagens vägg TV apparater.

LightLab har rätt att använda sig av resultaten från NANDOS projektet för att utveckla egna produkter utan att Bolaget skall betala royalty eller annan ersättning för det. Ett tänkbart exempel på en sådan produkt kan vara instrument med mycket små UV LED för att döda bakterier eller cancerceller i människokroppen i samband med "titthålskirurgi".

NANDOS projektets utveckling har lett till att LightLab har inlett samarbete med forskningsinstitutioner för att vidareutveckla sina teorier om tillämpningar inom, exempelvis Biofotonics och Solceller. Biofotonic är ett av de hetaste forskningsområden inom vilket fysik, kemi och biologi knyts samman och där det förväntas att ske genombrott inom avancerade tillämpningar med ljus som grundpelare inom de närmaste åren. LightLab kommer att inleda ett vetenskapligt forskningsprogram inom biophotonics genom att samarbeta med ledande svenska och europeiska universitet och företag.

Bright Europe AB

Styrelsen har beslutat att lägga ner verksamheten i Bright Europé AB från och med
årsskiftet 2006/2007. Styrelsen har bedömt att försäljning av traditionella lågenergilampor inte längre är en del av Lightlabs kärnverksamhet. Kvarvarande varulager har skrivits ned med TSEK 289.

Investeringar
LL Asia har flyttat till mer ändamålsenliga lokaler. Under året har en del ombyggnader och förbättringar av lokalerna skett för att i än högre grad anpassa dem för laboratorietillverkning av lampor.

Bl a har Bolaget investerat i en avfuktningsanläggning och en ny luftkonditionering för att kunna hålla en jämn temperatur och luftfuktighet i laboratoriet.

LightLab Sweden har förvärvat resterande 30% av aktierna i LightLab Asia Corp för TSEK 300 och äger efter transaktionen 100% av aktierna i dotterbolaget.

Finansiering och likviditet

Likviditeten är säkerställd till och med första kvartalet 2008 med nuvarande resurser. De likvida medlen uppgick vid årsskiftet till TSEK 8 164.

Under året har aktier i NSP avyttrats för en sammanlagd köpeskilling om TSEK 7 201. Bolaget har kvar 9 596 aktier i NSP, marknadsvärdet på dessa aktier uppgår för närvarande till drygt 6 TSEK.

Lightlabs engagemang inom LED och Bifotonic innebär att styrelsen kommer att ta ställning till finansiering av de nya verksamhetsområdena.

Optionsprogram
Bolaget har utgivit ett personaloptionsprogram som ger nyckelpersoner möjlighet att tillsammans teckna maximalt 75 000 aktier till en kurs om 7 kronor per aktie. Programmet förutsätter att nyckelpersonerna har kvar sitt engagemang i Bolaget till och med år 2008.

(För tabell, se bifogad fil)

Resultatet i koncernen efter finansiella poster uppgick till TSEK -5 651 (-1 584) varav TSEK 1 821 (390) avser personalkostnader.

I resultatet ingår nedskrivningar av anläggningstillgångar i tidigare lokaler med TSEK 2 247. I resultatet ingår även nedskrivning av goodwill i samband med förvärvet av resterande 30% av aktieinnehavet i LightLab Asia med TSEK 1 402.

Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick till TSEK - 6 944 varav TSEK 997 avser personalkostnader och TSEK 4 955 avser nedskrivning av fordran på dotterbolag.

Bolagets innehav av NSP aktier har sålts med en vinst om TSEK 3 951.

Styrelsens arbete och organisation

Vid bolagsstämman i LightLab Sweden AB (publ) i maj 2006 beslutades att välja följande styrelseledamöter; Olle Ödman och Cecilia Malmsten samt bolagets VD Bo Madsen. I efterföljande konstituerande styrelsesammanträde valdes Olle Ödman till ordförande.

Framtidsutsikter

Teknikutvecklingen av den kvicksilverfria lågenergilampan framskrider kontinuerligt. De tekniska framsteg som uppnåtts under framför allt andra halvan av 2006 visar på klara förbättringar av lampans prestanda. Under 2007 kommer ett stort arbete att läggas på att ta fram elektroniken som skall styra strömtillförseln till lampan.

Till de tekniska utmaningarna för 2007 hör en fortsatt modifiering av lyspulvret, men också arbeten med att testa och optimera samtliga i lampan ingående komponenter. Detta är ett tidsödande men mycket viktigt arbete.


Målet är att de första testerna av LightLablampan skall ske inom ett till två år inom offentlig miljö.

Utvecklingen av nästa generations LED tillsammans med Osram och fem Europeiska universitet kommer att fortsätta i oförminskad takt.

Marknaden är global och det blir allt starkare krafter för att förbjuda vanliga glödlampor vilket innebär att ny teknik måste ersätta stora delar av belysningsmarknaden. Exempel på detta är att Australien förbjuder vanliga glödlampor 2009 och att Philips CEO har gjort ett officiellt uttalande om att Philips skall sluta tillverka vanliga glödlampor 2010. LightLabs teknik lämpar sig väl att ersätta både glödlampor, lysrör och lågenergilampor.

Under 2007 kommer ett nytt forskningsprojekt att startas inom Bifotonics i samarbete med en högskola i Stockholm.

LightLab kommer att delta i den 5:e årliga internationella lyspulverkonferensen, Phosphor Global Summit 2007, i Seoul, Sydkorea, mellan den 5 - 7 mars 2007. På konferensen kommer bolaget att visa upp sin unika kvicksilverfria och dimbara energisparlampa, som har samma ljusstyrkor som vanliga glödlampor. Vid denna konferens deltar världens ledande företag inom t.ex. imaging-, belysnings- och bildskärmsindustrin.

Konferensen fokuserar på nuvarande trender, konkurrens och marknader samt kommande möjligheter och utmaningar. Fokus ligger på framtidens lyspulver.

LightLab avser visa upp lampan i Sverige i samband med årsstämman i mitten av maj.

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår ej någon utdelning till aktieägarna

Årsstämma

Årsstämma kommer att hållas på Sjöfartshotellet, Katarinavägen 26, Stockholm, onsdagen den 16 maj 2007 kl 17.30.

(För tabeller, se bifogad fil)

Redovisningsprinciper

Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i bokslutskommunikén som i den senaste årsredovisningen.

Jämförelsetalen för 2005 omfattar perioden 15 september till 31 december, eftersom koncernen bildades den 15 september 2005

Rapporteringstillfällen

Årsredovisning för 2006 planeras finnas tillgänglig på företagets kontor Vikingavägen 17E, 133 33 Saltsjöbaden från den 28 april 2007.

Halvårsrapport för 1 januari - 30 juni kommer att finnas tillgänglig den 31 augusti 2007.

Finansiella rapporter kommer även att finnas tillgängliga på företagets hemsida www.lightlab.se
För mer information, kontakta


Bo Madsen, VD LightLab Sweden AB (publ)
Telefon 08-442 05 50
Mobil 0706-673 933


Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.


LightLab Sweden AB (publ) är listad på Nordic MTF och handlas under kortnamnet LLSW MTFB. ISIN-nummer för B-aktien är SE0001535568.

(För fullständig rapport, se bifogad fil)