Rörvik Timber AB

Bokslutskommuniké 2006

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 14:08 CET

Nettoomsättningen ökade till 2 113 Mkr (1 879).
Rörelseresultatet ökade till 108 Mkr (74). Rörelseresultatet under fjärde kvartalet uppgick till 29 Mkr (11).
Resultatet efter skatt ökade till 65 Mkr (43).
Resultatet per aktie uppgick till 4,70 kr (3,07). Avkastningen på sysselsatt kapital uppgår till 15,6 % (12,4).
Rörelseresultatet för affärsområde Timber ökade till 109 Mkr (72). Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 37 Mkr (18). Rörelseresultatet har under året påverkats positivt av ökade volymer och högre priser på sågade trävaror. Prisuppgången visar sig inte fullt ut i resultatet p g a tidigare ingångna kontrakt till lägre prisnivåer.

Rörelseresultatet för affärsområde Råvara blev -15 Mkr (7). Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -4 Mkr (-2).
Under året har förvärv genomförts av Niels Ulrich Pedersen A/S och försäljning av verksamheten i Jabo Wood Products AB
Styrelsen föreslår att en utdelning om 1 krona per aktie lämnas
Resultatet för år 2007 beräknas bli bättre än för år 2006

RÖRVIK TIMBER AB (PUBL)
Box 3003, 550 03 Jönköping
Tfn 036 - 580 11 40
Org nr 556541-2086Koncernens verksamhet
Koncernen bedriver träförädling vid nio produktionsenheter i södra Sverige. Verksamheten bedrivs i två affärsområden.
AO Timber där koncernens 6 sågverk, två enheter legotryckimpregnering samt enheterna för byggnadslist och limfog ingår. AO Råvara där koncernens råvaruanskaffning till egna sågverk och tradingverksamhet ingår. AO Wood Products har i samband med försäljningen av verksamheten i Jabo Wood Products upphört.

Omsättning och resultat
Nettoomsättningen för koncernen som helhet uppgick till 2 113 Mkr (1 879) och rörelseresultatet före finansiella poster till 108 Mkr (74).
Rörelseresultatet under året har påverkats positivt av ökade volymer och högre priser på sågade trävaror. Prisuppgången visar sig inte fullt ut i resultatet p g a att vi levererat en stor andel varor till tidigare ingångna kontrakt gjorda till lägre priser. Under andra halvåret har rörelseresultatet för AO Råvara belastats med en engångskostnad om 12 Mkr i form av slutavräkning av stormtimmer på export samt avveckling av äldre råvarukontrakt. I resultatet ingår en vinst på 12 mkr avseende försäljningen av verksamheten i Jabo Wood Products.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 91 Mkr (60).

Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 15,6% (12,4).

Nettoomsättningen för den kvarvarande verksamheten uppgick till 2 020 Mkr (1 718)
med ett rörelseresultatet på 88 Mkr (67).

Fjärde kvartalet
För koncernen som helhet var nettoomsätt-ningen 594 (368) och resultat efter finansiella poster 24 (7) Mkr .
Resultatförbättringen är hänförlig till förbättrade försäljningspriser och en högre volym. Under kvartalet har vi inte fullt ut kunnat dra nytta av prisuppgången p g a att vi levererat en stor andel varor till tidigare ingångna kontrakt gjorda till lägre priser.

Företagsaffärer
Rörvik Timber har förvärvat den verksamhet som bedrevs i handelsföretaget Niels Ulrich Pedersen APS (NUP).
NUP är en av Danmarks ledande företag inom handel av sågade trävaror och tryckimpregnerade produkter. För år 2005 omsatte NUP 138 MDKr.
Förvärvet av NUP är en viktig del i Rörviks strategi att vara en stor och betydande aktör av såväl sågade som tryckimpregnerade trävaror på den danska marknaden.
Förvärvet tillträddes den 1 augusti 2006 och innebar en inkråmsgoodwill om 15 Mkr.

Affärsområde Timber
Nettoomsättningen för affärsområdet uppgick till 1 953 Mkr (1 321). Exportandelen av nettoomsättningen uppgick till 63 % (55). Rörelseresultatet blev 109 Mkr (72).
Rörelseresultatet under kvartalet uppgick till 37 Mkr (18) och är ett av det bästa i koncernens historia.
Sågproduktionen under året steg till 725 tm³ (678). Årstakten i koncernens anläggningar är för närvarande 800 tm³.
Under det fjärde kvartalet uppgick sågprodukt-ionen till 207 tm3 (193). Produktionen har under perioden gått enligt plan.
Priset på sågad fura och gran har fortsatt sin uppgång under det fjärde kvartalet. Branschens prisindex har under 2006 ökat med 18 % på såväl granen som furan. Under kvartalet har vi sett en fortsatt stark efterfrågan av varor i Europa, Asien och Nordafrika. Husindustrin och bygghandeln går för högtryck i Norden och inriktningen på våra granverk är i detta läget optimalt.

Prisuppgången visar sig inte fullt ut i resultaten på alla enheter, detta p g a att vi fortfarande levererat en stor andel varor prissatta enligt tidigare ingångna kontrakt gjorda till lägre prisnivåer. Den redovisade prisnivån under kvartalet ligger därför väsentligt under gällande marknadsnivå.
Leveranser från årsskiftet sker till nuvarande prisnivå. Marknaden för sågade trävaror fortsätter att se stabil ut med förväntningar om fortsatta prisförbättringar.

Affärsområde Råvara
Fr. o. m den 1 april 2006 är koncernens råvaruanskaffning till egna sågverk bolagiserad under namnet Rörvik Skog AB. Tillsammans med systerbolaget Wijkström Timber bildar bolaget fr. o m april 2006 affärsområdet Råvara.

Nettoomsättningen för affärsområdet uppgick till 1 009 Mkr (361). Rörelseresultatet blev - 15 Mkr (7).

Under andra halvåret har resultatet belastats med en engångskostnad på 12 mkr p g a slutavräk-ning av stormtimmer på export samt avveckling av äldre råvarukontrakt från före stormen.

Under januari 2007 har stormen Per drabbat vårt område och andra stormar har dragit över nord-europa.
Effekterna av granbarkborrens härjningar är redan idag omfattande och innebär en stor risk för skogen i de stormdrabbade områdena. Oron för insektsangrepp är stor och många skogsägare väljer att avverka utsatta bestånd medan de fortfarande är friska.
Sammanfattande innebär detta ett ökat utbud av storm- och insektsskadad skog, vilket kommer att sänka både pris och kvalitet.

Vi kommer att påbörja avvecklingen av våra vattenlager under första halvåret 2007.

Affärsområdets råvarustrategi innebär att anskaffningen i fortsättningen väsentligt kommer att överskrida behovet vid egna verk. Skälet till detta är att säkerställa att tillräcklig råvara finns i alla konjunkturlägen och att hålla nere råvarukostnaden. Importavtal har tecknats med flera leverantörer.
Rörvik Timber beräknar att hantera ett timmerflöde som är större än 3 miljoner m³to.

Investeringar
Koncernens nettoinvesteringar i anläggnings-tillgångar uppgick till 76 Mkr, varav 12 Mkr avser goodwill, 10 Mkr är hänförliga till fastigheter och 54 Mkr till maskiner och inventarier. Av nämnda investeringar finansieras 17 Mkr via finansiell leasing.

Likviditet
Likvida medel och beviljade outnyttjade krediter uppgick till 122 Mkr (138).


Aktiedata och nyckeltal (hela koncernen)
Resultatet per aktie uppgick till 4,70 kr (3,07). Eget kapital per aktie uppgick till 22,68 kr (17,66). Soliditeten var 26,4 % (24,5).

Omorganisation
I enlighet med styrelsens beslut från januari 2006 drivs varje enskilt sågverk i egen juridisk person fr. o m den 1 oktober 2006.

Framtidsutsikter
Fortsatt god resultatutveckling och vi bedömer att resultatet kommer att förbättras ytterligare under år 2007.

Redovisningsprinciper
Denna bokslutskommuniké är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen.
Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med de tillämpade i 2005 års årsredovisning.

Förslag till utdelning
Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman att lämna en utdelning om 1,00 kr (-) per aktie för räkenskapsåret 2006. Total uppgår utdelningen till 13,8 Mkr (-).

Nominering av styrelseledamöter
De aktieägare som önskar lämna förslag på styrelseledamöter kan göra detta via Ittur Industrier AB. Adress: Vasatorps Gård, 260 34 MÖRARP.

Årsstämma
Årsstämma äger rum vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping torsdagen den 3 maj klockan 15,00.
Årsredovisningen kommer att sändas ut till aktieägarna i mitten av april och kommer också att finnas tillgänglig på Rörvik Timber AB's huvudkontor samt på hemsidan www.rtimber.se.

Nästa rapportdatum
Publicering av delårsrapporten för perioden januari - mars kommer ske i samband med årsstämman torsdagen den 3 maj 2007.

Jönköping den 27 februari 2007

Rörvik Timber AB (publ.)
Styrelsen

Information lämnas av VD Per Rodert
telefon 0705-93 11 45