Axlon International AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 08:50 CET

Perioden januari - december 2006
• Koncernens omsättning uppgick till 8 MSEK (0 MSEK), allt hänförligt till HGL under perioden november - december.
• Koncernens rörelseresultat exkl. avskrivningar (EBITDA) uppgick till -23 MSEK (-17 MSEK).
• Resultat per aktie blev -0,07 kr (-0,09 kr).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -30 MSEK (-8 MSEK).
• Förvärv av HGL i november med fabrik i GuangDong-provinsen i Kina för finmekanisk tillverkning, montering och sourcingverksamhet.
• Framgångsrika marknadstester av dotterbolaget Axlons system AxlonRS för sluten kontanthantering.
• Nyemission om 48,1 MSEK genomfördes under andra kvartalet. Emissionskostnaderna uppgick till 8 MSEK.

Fjärde kvartalet
• Periodens omsättning för koncernen uppgick till 8 MSEK (0 MSEK), allt hänförligt till HGL under perioden november -december.
• Periodens rörelseresultat för koncernen exkl. avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1 MSEK (-9 MSEK). Periodens rörelseresultat för koncernen justerat med tillbakaläggande av engångskostnader uppgick till -7 MSEK.
• Resultat per aktie blev 0,00 kr (-0,05 kr).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -5 MSEK (-3 MSEK).

Väsentliga händelser efter årets slut
Den 16 januari 2007 tecknade Axlon sin första order för AxlonRS, med installation i hela kassalinjen hos en Vi-handlare i Älvsjö, i Stockholm. Affären utgör startskottet för marknadslanseringen av AxlonRS.

Verksamhetsförändringar 2006
Under 2006 förändrades och växte Koncernens verksamhet i och med förvärvet av HGL i november 2006. Sedan dess består Axlon Holding av två operativa verksamheter: Axlon som utvecklar och säljer lösningar för säker kontanthantering och HGL som med egen fabrik i Kina tillverkar finmekaniska produkter till internationella bolag inom industri, telekom och medicinteknik.

Förvärvet av HGL
• Den 15 november 2006 förvärvade Axlon Holding AB samtliga aktier i det kinesiska verkstadsföretaget HGL Hong Kong Ltd från en grupp svenska och utländska ägare.
• Köpeskillingen bestod av 120 miljoner nyemitterade aktier i Axlon Holding AB. Aktierna i HGL har bokförts som apportegendom i Axlon Holdings balansräkning. Genom apportemissionen har aktiekapitalet i Axlon Holding ökat med 12 MSEK och det egna kapitalet med 33,6 MSEK.
• HGL fokuserar på finmekanisk bearbetning av stål, mässing och aluminium samt mekaniska och elektriska montage. Bolaget erbjuder även sourcingtjänster för komponent- och modultillverkning i Kina. Kunderna är främst internationella bolag inom industri, telekom och medicinteknik i Europa, USA och Asien. Bland dessa finns Ericsson, Schlumberger, M/A-COM och IMI.
• HGL har sedan starten 2001 byggts upp under svensk ledning och växer kraftigt med god lönsamhet. Bolaget hade 259 medarbetare den 31 december 2006. Omsättningen blev 40 MSEK för helåret 2006. Axlon Holding konsoliderade HGL från och med den 1 november. Omsättningen för november och december blev 8 MSEK med ett nettoresultat på drygt 1 MSEK. En stark efterfrågan bland främst industri- och medicinteknikbolag i Europa och USA borgar för en fortsatt snabb tillväxt.

Produktionen och monteringen vid HGL:s fabrik är av mycket hög kvalitet och verksamheten är certifierad enligt ISO 9001:2000.

• Förvärvet skapar möjlighet att inom koncernen tillverka hela eller delar av dotterbolaget Axlons kontanthanteringssystem AxlonRS. Detta innebär bland annat bättre kontroll av inköps- och tillverkningsprocessen, vilket ger högre kvalitet och kostnadseffektivitet i produktion och kundleveranser.
• Förvärvet tillför koncernen en snabbväxande rörelse med långsiktigt stabil och god lönsamhet samt hög tillväxtpotential. Målsättningen är att utöka den maskinella kapaciteten i fabriken för att kunna expandera och öka omsättningen och förbättra avkastningen. HGL planerar även att vidareutveckla affärskonceptet mot en bredare sourcing-verksamhet med fler tjänster och tillverkningsområden. Detta ger HGL möjlighet att ta ett större ansvar för kundernas hela tillverknings- och logistikprocess i Kina. Med ett väl utvecklat nät av underleverantörer för bland annat ytbehandling, formgjutning av plast och aluminium samt ytmontering av kretskort är HGL en komplett leverantör inom komponent- och modultillverkning.

Ny VD och ny organisation i Axlon Holding AB
Peter Fischer efterträdde den 7 november 2006 Bengt Sareyko som VD i Axlon Holding AB med uppdrag att samordna och utveckla koncernen. Peter Fischer har lång och bred erfarenhet från retailbranschen och har under åren arbetat med de största kedjorna i Norden. Han kommer närmast från Fujitsu Services, en av IT-branschens största hårdvaruleverantörer av kassasystem. Peter har på Fujitsu innehaft ett antal ledande poster, bland annat som VD och dotterbolagschef.

Bengt Sareyko avgick även som VD för Axlon International och ersattes den 1 december 2006 av Tomas Ringström. Han kommer närmast från den norska kontraktstillverkaren Kitron där han var marknads- och försäljningschef. Tomas Ringström har lång och bred erfarenhet av sedelhanteringssystem samt av att ta produkter från utvecklings- till marknadsfasen.

Koncernens ledningsgrupp består av CEO Peter Fischer, CFO Fredrik Bister, Axlon International:s VD Tomas Ringström samt HGL:s VD Anders Markstedt.

Nya ägare
I samband med apportemissionen förändrades Axlon Holdings ägarstruktur. HGL:s tidigare ägare erhöll 120 miljoner nyemitterade aktier i Axlon Holding och blev därigenom ägare till cirka 29 procent av kapital och röster i Axlon Holding.

Marknad och utveckling

Axlon
Axlon utvecklar, marknadsför och säljer innovativa produkter och koncept inom kontanthantering till kunder med kassasystem. Axlons system AxlonRS utmärks av nytänkande samt hög teknisk prestanda och kvalitet, hög kapacitet samt enkel integration i kundens befintliga kassa- och systemmiljö.

Systemet består av hård- och mjukvarukomponenter för sedel- och mynthantering i kassaarbetsplatsen samt transportkassetter med infärgningssystem för säker transport eller lagring. Systemets programvaror övervakar kontantflödet och integrationen mot kassasystem, datornätverk och andra affärsapplikationer.

Hantering och transport av kontanter kostar svensk handel, post- och bankväsendet flera miljarder kronor varje år. Kraven på säkerhet, service och exakthet i hanteringen kräver tekniskt avancerade lösningar som innebär kostnader för alla inblandade.

Mängden kontanter i Europa ökar stadigt. I undersökningar gjorda av både ESTA och EU-kommissionens Eurobarometer är kontanter fortfarande det överlägset mest populära betalningsmedlet i Europa. Cirka hälften av alla köp i detaljhandeln görs med kontanter. Enligt statistik från Europeiska centralbanken, ECB, ökade värdet på cirkulerande sedlar och mynt i Europa med cirka 11 respektive 7,5 procent under 2006. Året innan var tillväxten 13 procent för sedlar och 8,5 procent för mynt. Vid årsskiftet 2005/2006 fanns det i Sverige ungefär 382 miljoner sedlar ute i samhället till ett värde av 106 miljarder kronor. Behovet av effektiva lösningar och nya koncept för kontanthantering blir tveklöst större för varje år.

Med Axlons koncept och produkter för sluten kontanthantering minimeras rånrisken och svinnet. Tekniken gör det möjligt att skapa nya och effektivare transportrutiner som försvårar rånarnas planering. Kapaciteten i systemet minskar behovet av regelbundna transporter, bland annat genom ökad kontantomsättning i butik. Kostnaderna för kontanthantering minskar också genom bättre kontrollsystem, eliminering av manuell kontanthantering, effektivare kassatransaktioner samt bättre och säkrare arbetsmiljö för kassapersonal.

Under 2006 har AxlonRS testats i flera krävande kundmiljöer hos bland annat inWarehouse, Axfoods Hemköp och Reitan Servicehandels 7-Eleven. Testerna har fallit väl ut och AxlonRS är nu redo för en aktiv marknadslansering.

Axlons geografiska målmarknad är initialt Sverige och Euroområdet.

Bolaget bedömer att värdet på den svenska marknaden uppgår till cirka 9 miljarder SEK. Värdet på Euroområdet är svårare att uppskatta, men beräknas vara 150 - 200 miljarder SEK.

Antalet kassaarbetsplatser i Sverige bedöms vara ca 110.000 stycken. Av den totala marknaden är endast cirka 10.000 kassaarbetsplatser utrustade med kontanthanteringssystem. Marknaden anses därför vara relativt omogen med hög potential. Marknadspenetrationen av liknande kontanthanteringssystem i Euroområdet är ännu så länge betydligt lägre än Sverige.

HGL-koncernen
HGL erbjuder komponenttillverkning i egen fabrik, i staden Dongguan som ligger i GuangDong-provinsen i Kina. Företaget fokuserar på finmekanisk bearbetning av stål, mässing och aluminium samt mekaniska och elektriska montage. I fabriken tillverkas allt från belysningsarmaturer och flödesregulatorer till filterdetaljer för telekomindustrin.

För att öka HGL:s, och därmed kundernas, konkurrenskraft erbjuder HGL även en högklassig sourcingorganisation som sköter allt från sökning och utvärdering av leverantörer och komponenter till kvalitetssäkring av leveranser och logistik. HGL:s sourcingorganisation kan även bistå med förfrågningar och prisförhandlingar.

Kunderna är internationella bolag över hela världen inom industri, telekom och medicinteknik, till exempel Ericsson, Schlumberger, M/A-COM och IMI. Leveranser sker till Europa, USA och Asien.

HGL:s fabrik är utrustad med den senaste tekniken inom så kallad CNC-bearbetning, fräsning och fleroperationssvarvning. Tillverkningen har en hög teknisk nivå och flexibilitet med avancerade maskiner samt manuell bearbetning och kontroll. Maskinerna är dock lätthanterliga vilket gör det enkelt att sätta in ny personal i arbetet. Fabriken har en modern IT-plattform och ett nytt MPS-system för effektiv övervakning och styrning av produktionsprocesser införs under första halvåret 2007.

Skalbarheten i HGL:s verksamhet är hög. Arbetskraftstillgången är mycket god i fabrikens närhet, vilket ger bra tillväxtmöjligheter. Befintliga fabrikslokaler och omkringliggande områden erbjuder också bra möjligheter till utbyggnad och expansion.

Utmärkande för HGL är bland annat företagets höga kvalitetsstandard samt tekniska kompetens och flexibilitet med möjlighet att snabbt ställa om produktionen för nya produkter. Vidare har HGL, till skillnad från majoriteten av konkurrenterna, möjlighet att tillverka små serier till låg kostnad och hög kvalitet. HGL kan också, genom sitt breda nätverk av underleverantörer, ta ett helhetsansvar för kundernas komponent- och modultillverkning i Kina.

Behovet av extern komponent- och modultillverkning i Kina med hög teknisk kompetens och flexibilitet blir allt större. Med HGL:s svenska och internationellt erfarna företagsledning underlättas marknadsbearbetning och kundkommunikation med västerländska företag betydligt, vilket är en stor konkurrensfördel.

HGL ser framför sig en fortsatt stark tillväxt. Tillväxten ska ske genom att utöka den maskinella kapaciteten och att vidareutveckla monterings- och sourcingverksamheten för att kunna ta mer omfattande uppdrag, med större tjänsteinnehåll och helhetsansvar för kundernas hela tillverkningsprocess i Kina. HGL kommer också successivt att leverera komponenter och starta tillverkning av Axlons produktgrupp AxlonRS.

Personal
Per den 31 december 2006 var totalt 274 personer anställda i koncernen, varav 13 (13) i Axlon, 259 (140) i HGL och 2 (0) i moderbolaget Axlon Holding.

Nyemission samt bolagets finansiering och likviditet
Under andra kvartalet 2006 genomfördes en företrädesemission för att säkra utvecklingen av AxlonRS.

Emissionen avslutades den 23 maj 2006 och tillförde Axlon Holding 48,1 MSEK före emissionskostnader.

Koncernen kommer under året att behöva ytterligare kapital. Styrelsen avser att till årsstämman den 9 maj återkomma med förslag.

Den planlagda emissionen till koncernens VD Peter Fischer och Axlon International:s VD Tomas Ringström om totalt 5 miljoner aktier, som kommunicerades i december, kräver bolagsstämmas godkännande enligt 16 kap ABL. Styrelsen avser att förslå årsstämman att fatta beslut om en riktad emission till dessa två befattningshavare.

Konvertibler
Under året har utestående konvertibler konverterats till ett värde av 16,7 MSEK motsvarande 52.906.638 aktier. Konverteringskursen var 31,5 öre.

Om konvertering sker av samtliga konvertibler ökar det totala antalet aktier i bolaget till 463.355.328.

Transaktioner med närstående
Bolaget hyr sina lokaler på marknadsmässiga villkor av Axtronic AB, som ägs av Sven-Aage Bengtson. Axtronic har fakturerat koncernen 808.133 SEK för 2006 års hyra.

VD och styrelseledamoten Peter Fischers bolag Svärdet AB har under hösten anlitats som konsult bland annat med anledning av förvärvet av HGL Hong Kong Ltd. Peter Fischer blev VD för Axlon Holding den 7 november, men är inte anställd av bolaget, utan fakturerar via Svärdet AB. Den totala ersättningen till Svärdet AB för 2006 uppgick till 284.559 SEK. Peter Fischer kommer under våren att anställas av Bolaget.

Styrelseledamoten i Axlon International AB och HGL Hong Kong Ltd Stefan Oldén har genom sitt konsultbolag SAM Oldén Consulting AB fakturerat Axlon Holding 72.440 SEK för diverse konsultinsatser.

Byte av marknadplats
Den 3 juli 2006 bytte Axlon Holding AB lista från Aktietorget till First North.

Mervärdesskatt
Skatteverket hävdar att Axlon Holding AB under perioden december 2005 till augusti 2006 varit ett renodlat holdingbolag och därmed inte bedrivit momspliktig verksamhet. Bolaget har tagit hjälp av Ernst & Young för att överklaga Skatteverkets beslut. Frågan ligger nu hos Länsrätten. Tvistebeloppet uppgår till 1.158.984 SEK.

Moderbolaget
Resultatet i moderbolaget för 2006 uppgick till -75 MSEK varav 70 MSEK utgörs av nedskrivning av aktierna i dotterbolaget Axlon International AB. Resultatet rensat för nedskrivning uppgick till -5 MSEK. Nedskrivningen grundar sig på aktiens minskade marknadsvärde under 2006.

Resultatet för motsvarande period föregående år var -1 MSEK. Detta resultat var dock i sin helhet hänförligt till dryckesrörelsen Magic House, vilken avyttrades i början av november 2005.

Nästa rapport
Delårsrapport för januari-mars 2007 publiceras den 9 maj 2007.

Årsstämma
Årsstämman äger rum den 9 maj 2007.

Bromma den 28 februari 2007

Peter Fischer
VD, Axlon Holding AB

För ytterligare information vänligen kontakta:
Peter Fischer, VD, tel 0703-75 76 07
Fredrik Bister, CFO, tel 0707-22 10 92

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Axlon Bokslutskommuniké 2006.pdf

Om Axlon
Axlon Holding AB (publ) är listat på First North. Dotterbolaget Axlon International AB utvecklar effektiva system för sluten kontanthantering. Produkterna kännetecknas av hög kapacitet, enkel integration och hög säkerhet. Dotterbolaget HGL Global Ltd. erbjuder finmekanisk bearbetning inom svarvning och fräsning med hög precision samt mekaniska och elektriska montage. Det gör HGL till en komplett leverantör i Kina för kunder i Asien, USA och Europa. Mer information finns på www.axlon.se och www.hgl.seDenna information skickades genom beQuoted Press
Om Du vill ha mer information gå till www.beQuoted.com


beQuoted Press är en service till Dig som är intresserad av finansiell information. Med beQuoted Press underlättas företagens finansiella kommunikation till Dig och till nyhetsbyråer, aktieägare, placeringsrådgivare och andra intressenter på aktiemarknaden.

Vi hoppas att Du uppskattar denna service.