Oden Control

Bokslutskommuniké 2006

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 09:00 CET

(Aktietorget: ODEN B)

År 2006 i korthet
- Intäkterna uppgick till 4 889 TSEK (4 066 TSEK)
- Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 203 TSEK (-996 TSEK)
- Avskrivningarna uppgick till 628 TSEK (820 TSEK)
- Rörelseresultatet uppgick till -426 TSEK (-1 816 TSEK)
- Soliditeten uppgick till 84 procent (84 procent)
(Siffror avser koncernen. Föregående års siffror inom parentes).

VD:s kommentar
År 2006 har inneburit en vändpunkt för Oden Control AB, då företaget för första gången visar en vinst före avskrivningar. Rörelseresultatet är dock fortfarande negativt beroende på stora avskrivningar av utvecklingskostnader som ackumulerats sedan starten 1996.

Intäkterna uppgick till knappt 5 MSEK, vilket är en klar förbättring gentemot föregående år. Bruttomarginalen har mer än dubblerats, från 18 procent föregående år till 43 procent under 2006. Detta på grund av det kontinuerliga arbetet med sänkning tillverkningskostnaderna. Fokusering på försäljning av standardsortimentet och åtgärder för att minimera antal kvalitetsärenden har varit prioriterade arbetsområden under året. Vi har också flyttat delar av den viktiga elektroniktillverkningen till en svensk leverantör för att få lägre inköpspriser och bättre kontroll av produktionen.

Vad gäller marknadsföring och försäljning har vi prioriterat bearbetning av nordiska OEM-kunder. Målsättningen har varit att personligen besöka samtliga ledande OEM-kunder i Sverige under året. Detta har gjort att vi fått många nya kunder och skapat nära relationer till de flesta ventilagenter i Sverige. Våra begränsade säljresurser har dock gjort att vi inte haft möjlighet att bearbeta potentiella utländska kunder på ett tillfredsställande sätt.

Det råder ingen tvekan att Odens produkter är unika på marknaden och har många konkurrensfördelar. Försäljningen under senare delen av 2006 varit stark och vi har många intressanta förfrågningar både i Sverige och i övriga Europa. Jag är förhoppningsfull att den positiva trenden för Oden Control AB håller i sig och ser fram emot ett intressant år 2007.

Verksamheten
Under 2006 har inga större projektleveranser skett, utan året har kännetecknats av löpande basförsäljning. Försäljningsbolaget Oden Sales AB, som etablerades 2005 året, har kommit igång på allvar och numera levereras i huvudsak kompletta funktionslösningar med elektriska ställdon och montagesatser monterade på ventiler.

Försäljningen har främst skett till ventilagenter och andra återförsäljare i Sverige. Av koncernens intäkter kan 88 procent hänföras till OEM-kunder, resterande till slutanvändare. Exportintäkterna har fortsatt varit låga, 15 procent av totala intäkterna, främst beroende på att den aktiva bearbetningen har fokuserats på OEM i Sverige.

Under året har vi fortsatt med utbildningsverksamheten och ett tiotal introduktionskurser har hållits för återförsäljare och slutanvändare. Kurserna har varit mycket uppskattade och ett hundratal personer har deltagit sedan starten 2005. Förutom att kunderna lär sig utnyttja våra produkter optimalt, skapas viktiga personliga kontakter och företaget får intressant feedback från marknaden.

För övrigt har bolaget satsat på marknadsföring via Internet för att med relativt små medel kunna nå en bred marknad. Hemsidan har helt omarbetats, dels för att ge en tydligare bild av företaget Oden Control AB, dels ge kunderna möjlighet att enkelt ladda ner produktinformation och mjukvara.

Förväntningar inför 2007
Under 2007 kommer resurser att läggas på att öka intäkterna på exportmarknaderna, främst i norra Europa. Oden kommer dels att fokusera på bearbetning av befintliga agenter, dels skapa samarbete med nya kunder såsom större ventiltillverkare och agenter. Det är mycket viktigt att Oden Control AB ökar sin export för att kunna uppnå försäljningsmålen.

Omsättning och resultat
Koncernens intäkter under 2006 uppgick till 4 889 TSEK (4 066 TSEK år 2005), vilket är en ökning med 20 procent jämfört med året innan. Under året har försäljningen av ställdon uppgått till 92 procent av moderbolagets totala intäkt. Resterande intäkt har genererats av service samt reservdelar. Säljbolagets orderstock uppgick vid periodens utgång till 851 TSEK (356 TSEK).

Koncernen uppvisar en bruttomarginal på 43 procent (18 procent). Omkostnaderna uppgick till 1 903 TSEK (1 711 TSEK) och omfattar främst personalkostnader. Resultatet före avskrivningar uppgick till 203 TSEK (-996 TSEK). Avskrivningarna uppgick till 628 TSEK (820 TSEK). Resultat efter finansnetto uppgick till -463 TSEK (-1 895 TSEK).

Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång har skett.

Likviditet och finansiell ställning
Koncernens likvida medel inklusive ej utnyttjade checkkrediter vid utgången av perioden uppgick till 1 899 TSEK (1 981 TSEK år 2005). Soliditeten uppgick till 84 procent (84 procent).

Personal
Vid årets slut uppgick antalet anställda till 2 personer.

Moderbolaget
Moderbolagets resultat före avskrivningar uppgick till 52 TSEK (-1 104 TSEK år 2005). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -627 TSEK (-1 997 TSEK). Eget kapital per aktie uppgick till 3,17 SEK (4,89 SEK). Soliditeten uppgick till 92 procent (88 procent).

Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning ges.

Övrigt
Bolagsstämma kommer att hållas 2007-04-24 i Stockholm. Bolaget har sedan år 2005 övergått till redovisning enligt IFRS. Denna bokslutskommuniké har inte granskats av revisorerna.

STYRELSEN 2007-02-23
För ytterligare information kontakta VD Helena Granqvist, telefon 08- 767 76 57.

Oden Controls affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja produkter alternativt sälja licenser baserade på Odens unika växelteknologier. Företagets huvudsakliga verksamhet inriktar sig på tillverkning och försäljning av elektriska ställdon till processindustrin. Vi vänder oss främst till kunder med mycket höga krav på precision, kompakthet och tillgänglighet. Bolaget är noterat på Aktietorget sedan våren 2001.

Oden Control AB (publ)
Nilstorpsvägen 53
S-181 47 Lidingö
Tel: 08 - 767 76 57
Fax: 08 - 767 47 18