Lappland Goldminers AB

Bokslutskommuniké 2006

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 09:06 CET

Sammanfattning av uppnådda resultat under år 2006
· Ett pågående djupborrningsprogram på Fäbolidens guldfyndighet visar att mineraliseringen fortsätter till minst 550 m djup i de två första profilerna borrade med ett inbördes avstånd av 400 m.

· En preliminär studie av underjordsbrytning av Fäbolidens djupare delar visar att fyndigheten kan brytas med god lönsamhet vid liknande halter och areor som de ytligare delarna. Studien är baserad på skivrasbrytning enligt LKAB modell.

· Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Fäbolidens guldprojekt inlämnades till Miljödomstolen i april månad.

· Pilotförsök med kväverening för att begränsa kvävebelastningen på miljön i Fäboliden har utfallit mycket positivt.

· Markförvärv motsvarande det areella behovet för Fäbolidens anrikningsverk har genomförts. Delar av marken är avsedd för bytesaffärer med privata markägare.

· Resultaten av prospekteringsinsatserna på projekten Gubbträsk, Tjålmträsk och Knaften har varit positiva. Styrelsen har beslutat att nedlagda kostnader avseende 2006 ska aktiveras med 9 181 TKR.

· En nyemission om 90,5 miljoner kronor har genomförts.

Händelser efter rapportperiodens utgång
· En ny beräkning av mineralresurserna i Fäboliden har tagits fram av den oberoende konsulten Thomas Lindholm, GeoVista (av SveMin registrerad som kvalificerad person, QP), utvisande en bevisad malmreserv på 20,75 miljoner ton med 1,43 gram guld per ton, en sannolik malmreserv på 0,29 miljoner ton med 1,12 gram guld per ton för det planerade dagbrottet till 200 m djup.
· Bergmästaren har beviljat bearbetningskoncession för guldgruva i Stortjärnhobben.
· Prospekteringsaktiviteten har utökats från 3 till 6 borraggregat, varav 4 stycken nu borrar i skift i Fäboliden.

Periodens resultat
För ett prospekteringsbolag med inriktning mot produktion i egen regi är den främsta uppgiften att omvandla tillgängliga medel till ökade malmreserver och mineraltillgångar samt att utveckla projekten tekniskt och ekonomiskt. Bolaget har under perioden fortsatt sina undersökningar i stor omfattning på ett flertal projekt. Bolaget aktiverar nedlagda kostnader på mogna projekt varför det rapporterade resultatet är beroende på dels den totala insatsen dels på fördelningen mellan mogna och tidiga projekt.

Resultatet för fjärde kvartalet är 2,1 (föreg. år -3,7) mkr, och för hela räkenskapsåret -16,0 (föreg. år -13,3) mkr.


KOMMENTARER FRÅN VD KARL-ÅKE JOHANSSON
Lappland Goldminers inlämnade i april 2006 en ansökan om miljötillstånd för det stora gruv- och guldutvinningsprojekt i Fäboliden. Ansökan lämnades in i början på april. Ansökan är mycket omfattande men den gäller ju ett stort projekt med lång livslängd. Ett problem är att miljödomstolen i Umeå är mycket högt belastad med stora projekt som Botniabanan och samtliga gruvprojekt i Norr- och Västerbotten. Domstolen är enligt uppgift underbemannad och vi hoppas att statsmakterna ser till att domstolen får de resurser, som behövs för landsändans utveckling. Processen är nu i gång efter en trög start hos domstolen och vi hoppas naturligtvis på en snabb hantering.

Projektet Fäboliden har utvecklats positivt och vi har kunnat påvisa mineraliseringen ner till 550 m djup i två profiler med kärnborrning. De positiva resultaten har gjort att vi har intensifierat kärnborrningen på djupet. För närvarande borrar fyra kärnborrningsmaskiner med målsättningen att åstadkomma en indikerad mineraltillgång ner till ca 600 m djup.

De nya borrningarna mot djupet är dessutom ett komplement till den tidigare presenterade underjordsstudien för Fäbolidens guldfyndighet. Studien är baserad på en storskalig LKAB-teknik med låga produktionskostnader. Den stora bredd och regelbundenhet som Fäbolidens guldmineralisering har gör att den är lämplig för skivrasbrytning, vilket är den brytnings-teknik som LKAB använder i Malmberget- och Kirunagruvorna. Nästa steg i processen är att borra färdigt underjordsdelen och därefter uppdatera underjordsstudien till en preliminär lönsamhetsstudie.

Ett intensivt arbete pågår nu med en slutlig lönsamhetsstudie omfattande i första hand processverk för att utvinna guld i form av dorétackor från dagbrottsmalm i Fäboliden. Studien görs så detaljerad att den kan vara grund för upphandling av anläggningar och maskinutrustning. Den planerade processanläggningen kommer att ha mycket lång livslängd och sandmagasinet kommer med mindre utökningar att rymma mer än 50 års produktion. Dessa anläggningar kommer att ha ett mycket stort värde för Bolaget på lång sikt.

I början på februari i år beviljade Bergmästaren en bearbetningskoncession för projektet Stortjärnhobben baserad på både malmbevisning och en miljökonsekvensbeskrivning. Planerade arbeten omfattar en underjordsundersökning och miljö-tillstånd för produktion. Vi räknar med att miljötillstånd för en gruva där malmen bearbetas i en befintlig anläggning, d v s Fäboliden, kommer att erhållas snabbare och vara mindre kostsam än miljötillståndet för Fäboliden.

Våra övriga prospekteringsinsatser har bland annat påvisat guld-, zink, och blymineraliseringar i både Gubbträsk och Tjålmträsk. Fortsatta undersökningar för Knaftenprojektet har indikerat guldmineraliseringar i anslutning till en stor guldanomali i bottenmoränen, vilket ger förutsättningar att hitta moderklyften med en stor guldpotential.

Vi räknar med att detta år, 2007, kommer att vara ett mycket intensivt år där stora insatser inom både prospektering och projektarbete kommer att utöka Bolagets guldtillgångar och påskynda deras utvinning.


Verksamheten.
Fäbolidens gruv - och anrikningsprojekt
Fäboliden, som ligger 40 km väster om Lycksele, är Bolagets flaggskepp och viktigaste fyndighet. Bolaget planerar att anlägga ett centralt anrikningsverk vid Fäboliden för behandling av Guldlinjens malmer. Fäboliden ägs till 100 % av Lappland Goldminers AB.

Bolaget har avseende Fäboliden:
· En beviljad bearbetningskoncession.
· Borrat 193 kärnborrhål om totalt 32 182 borrmeter i 31 profiler.
· Borrat 18 kärnborrhål om totalt 2 032 borrmeter på Fäbolidens södra förlängning.
· Borrat 11 RC-borrhål om totalt 1 028 borrmeter.
· Borrat 14 st korta (10 m) vertikala borrhål om totalt 162 m för haltverifiering.
· En bevisad malmreserv på 0,95 miljoner tr.oz eller 29,6 ton guld ner till ca 200 m djup.
· En sannolik malmreserv på 0,06 miljoner tr.oz eller 0,32 ton guld ner till ca 200 m djup.
· En indikerad mineraltillgång på 0,72 miljoner tr.oz eller 22,5 ton guld från ca 200-350 m djup.
· En antagen mineraltillgång på 0,72 miljoner tr.oz eller 22,5 ton guld från ca 350-450 m djup


Kärnborrning fortgår i Fäboliden. Under 2006 har 9 st kärnborrhål om totalt 4 642 borrmeter borrats varav 8 st är borrade för att undersöka Fäboliden på djupet.

Bolaget har dessutom under 2006 borrat 18 st kärnborrhål på en fortsättning av guldmineraliseringen söderut (Södra Fäboliden). Ytterligare borrningar är planerade under 2007 på Södra Fäboliden.

Bolaget har inlett en lönsamhetsstudie, som beräknas vara klar under första halvåret 2007.


Stortjärnhobbens gruvprojekt
Stortjärnhobben ligger 4 km sydost om Grundfors by i Storumans kommun. Stortjärnhobben ägs av det helägda dotterbolaget Lappland Guldprospektering AB

Bolaget har avseende Stortjärnhobben:
· Fyra undersökningstillstånd.
· Borrat 52 kärnborrhål om totalt 5 919 borrmeter.
· Identifierat en 750 m lång guldmineraliserad zon med delvis höga guldhalter.

Under sista kvartalet 2006 har ingen verksamhet bedrivits på Stortjärnhobben. En bearbetningskoncession har beviljats i februari 2007. Fortsatta undersökningar har planerats från undersökningsorter.

Tjålmträsks guldprospekteringsprojekt

Tjålmträsk ligger 5 km sydost om Sorsele. Tjålmträsk är helägt av Lappland Goldminers AB.
Bolaget har avseende Tjålmträsk:
· Åtta undersökningstillstånd.
· Genomfört geofysiska mätningar, djupmorän- och bergkaxprovtagning.
· Identifierat ett stort område med guldindikationer i berggrunden.
· Borrat 10 sonderande kärnborrhål.

Under 2006 har Bolaget utfört 4 st nya kärnborrhåll i Tjålmträsk och under första kvartalet 2007 har sammanställningsarbeten genomförts. Kärnborrprogram samt kax- och bottenmoränprovtagningsprogram kommer att påbörjas under första kvartalet 2007.

Gubbträsk guld-, zink-bly--silverprospekteringsprojekt

Gubbträsk ligger ca 100 km nordväst om Lycksele, i Storumans kommun.
Bolaget har avseende Gubbträsk:
· Tre undersökningstillstånd och har ansökt om ett fjärde tillstånd.
· Borrat 281 st diamantborrhål om totalt 4 6951 814 borrmeter.
· Borrat 261 hammarborrhål.
· Identifierat zink-bly-silver och guld-arsenikkismineraliseringar inom ett område på 500 gånger 1 500 m.
· Flera mineraliseringar i borrhål har påträffats på 5-15 m's bredder längs borrhålen.

Efter periodens utgång har Bolaget i pressmeddelande rapporterat resultat från 2006 års borrningar. Under sista kvartalet 2006 har 3 st kärnborrhål utförts om sammanlagt 8111099 m. Borrning kommer att återupptas under 2007.

Knaftens guldprospekteringsprojekt

Knaften ligger 15 km söder om Lycksele.
Bolaget har avseende Knaften:
· Ett undersökningstillstånd
· Borrat 35 stycken kärnborrhål om totalt 4 305 meter, varav 23 borrhål och 3 711 meter har utförts av andra bolag.
· Borrat 2 stycken RC-borrhål om totalt 301 meter.
· Identifierat ett område som sträcker sig över flera kvadratkilometer med guldindikationer i bottenmoränen.

Under perioden har ett kärnborrningsprogram om 6 st borrhål inletts, vilket kommer att avslutas under första kvartalet 2007. Tre borrhål (om totalt 510 m) var färdigborrade under perioden.

Sandviksträsk och Norrbyberg guldprospekteringsprojekt

Sandviksträsk ligger ca 30 km norr om Fäboliden i Lycksele kommun.
Bolaget har avseende Sandviksträsk:
· Tre undersökningstillstånd.
· Borrat 11 diamantborrhål om totalt 1 491 borrmeter.
· Identifierat en ca 400 m lång guldmineraliserad zon med delvis höga halter i borrhål och hällar.

Norrbyberg ligger ca 35 km norr om Fäboliden i Lycksele kommun
Bolaget har avseende Norrbyberg:
· Ett undersökningstillstånd.
· Borrat 1 diamantborrhål om 150 m.
· Utfört ett bottenmorän- och bergkaxprovtagningsprogram om totalt 32 st prover.

En utvärdering indikerar nya möjligheter för prospektering, ytterligare provborrning är planerad för 2007.

Tallåker guldprospekteringsprojekt

Tallåker ligger ca 60 km sydväst om Lycksele i Åsele kommun.
Bolaget har avseende Tallåker
· 3 st undersökningstillstånd.
· Genomfört ett bergkax- och djupmoränprovtagningsprogram om totalt 54 st provpunkter.

Analysresultaten från Tallåker motiverar ingen fortsatt uppföljning för tillfället.


Björkberg-Högås-Mörtliden-Toskbäcken-Toskberget guldprospekteringsprojekt

Björkberg-Högås-Mörtliden-Toskbäcken-Toskberget utgör 5 st prospekteringsprojekt, som är belägna 5-25 km norr om Fäboliden.
Bolaget har avseende Björkberg-Högås-Mörtliden-Toskbäcken-Toskberget
· 5 st undersökningstillstånd.
· Identifierat omvandlingar med guldindikationer i berggrunden.
· Identifierat guldförande block.
· Genomfört kax- och moränprovtagning i Björkberg (25 st), Högås (51 st) samt Mörtliden (76 st).
· Genomfört fyra kärnborrhål om totalt 612 meter i Toskberget.

Analysresultaten från bergkax- och bottenmoränprovtagningen i Mörtliden motiverar inga fortsatta undersökningar i området. Under perioden har 4 st kärnborrhål om totalt 612 meter borrats i Toskberget. Bästa sektionen i dessa fyra borrhål är 5 m med 0.34 g/t Au. Resultatet motiverar ingen mer borrning för tillfället.

Bjurträsk guldprospekteringsprojekt

Bjurträsk är beläget några kilometer söder om Fäboliden.
Bolaget har avseende Bjurtäsk
· Identifierat omvandlingar med guldindikationer i berggrunden.
· Identifierat guldförande block.
· Genomfört bergkax- och moränprovtagning omfattande 111 punkter.

Bolaget har under perioden i ett pressmeddelande (14:e december 2006) presenterat resultaten från bergkax- och bottenmoränprovtagningen i Bjurträsk. Resultaten är generellt positiva och Bolaget planerar fortsätta med undersökningar under 2007.

Finansiering
En riktad nyemission har genomförts under perioden och har tillfört bolaget 90,5 miljoner kronor.

Aktiekapital
Lappland Goldminers registrerade aktiekapital uppgick vid rapportperiodens slut till 1 072 592,70 kronor fördelat på 53 629 635 aktier med ett kvotvärde på 0,02 krona. Räkenskaperna i denna rapport är baserade på detta antal aktier.

Under första kvartalet 2006 har styrelsen, med stöd av bemyndigande av den ordinarie bolagsstämman 2005, beslutat om en riktad kontant nyemission, som ovan nämnts under finansiering, av 1 000 000 aktier före split till aktuell dagskurs, 90,50 kr. Nyemissionen registrerades av Bolagsverket 2006-03-03.

Lappland Goldminers har inte emitterat några teckningsoptioner eller konvertibla skuldebrev.

Årsstämma 2006, som avhölls på Hotell Lappland i Lycksele den 30 maj, beslutade att genomföra en split 5:1 samt fastställde avstämningsdagen till torsdagen den 22 juni 2006.

Utöver beslutet om split beslutade bolagsstämman om ändringar i bolagsordningen i syfte att anpassa bolagsordningen till den nya aktiebolagslagen.

Bolagsstämman beslutade också att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av högst 10 miljoner aktier (efter split 5:1) samt att därvid kunna besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Nyemission skall kunna ske mot kontant betalning eller mot betalning med apportegendom.

Personal/konsulter
Bolaget har 12 anställda. Bolaget anlitar därutöver löpande konsulter och entreprenörer i olika projekt. Totalt sysselsätter bolaget motsvarande ca 40 heltidsanställda.


NOTER

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets Rekommendation RR 20 Delårsrapportering.


Årsstämma
Lappland Goldminers årsstämma planeras att hållas torsdagen den 31 maj 2007 kl 14.30 på Hotell Lappland i Lycksele.


Utdelning
Lappland Goldminers styrelse avser att föreslå årsstämman att ingen utdelning skall utgå för 2006.


Årsredovisning
Lappland Goldminers årsredovisning kommer på begäran att sändas till aktieägarna per post i maj 2007. Den kommer även att finnas på Bolagets hemsida där möjlighet finns för nedladdning eller utskrift.


Nästa rapporttillfälle
Delårsrapporten för första kvartalet 2007 kommer att publiceras den 31 maj 2007.


Denna rapport har ej varit föremål för revisorns granskning

Lappland Goldminers AB är ett gruv- och prospekteringsbolag listat på handelsplatsen First North med benämningen GOLD. Bolaget har säkrat ett antal guldfyndigheter längs den så kallade Guldlinjen i Västerbotten med målsättning att utveckla fyndigheterna till produktion. Bolaget är medlem i SveMin Föreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige (tidigare Svenska Gruvföreningen) och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag.
Det tekniska underlaget i denna rapport har sammanställts av Leif Carlson och Karl-Åke Johansson, som av SveMin är registrerade som "Kvalificerade personer".


Lycksele den 28 februari 2007


Karl-Åke Johansson
Verkställande direktör


För mer information se vår hemsida:
www.lapplandgoldminers.com

eller kontakta

Karl-Åke Johansson, VD
karl-ake.johansson@lgold.se
Tel. 0950-275 01, 070-625 22 57

Tomas Björklund, ledamot
tomas.bjorklund@lgold.se
Tel. 070-662 35 35