Russian Real Estate Investment Company AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 09:57 CET

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=44898

RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006


· Fastighetsmarknaden i S:t Petersburg har under 2006 karaktäriserats av stora prisökningar

· Kraftig tillväxt i Rurics fastighetsbestånd
- Bokfört värde för fastigheterna har under 2006 ökat från 281,2 MSEK till 1 254,9 MSEK
- Den totala byggnadsytan förväntas efter avslutad ombyggnad och renovering att uppgå till ca 225 000 kvm varav ca 191 000 kvm beräknad uthyrningsbar yta

· Total färdigställd uthyrningsbar yta var vid årets slut ca 18 300 kvm (3 100)
- Tre kontorsbyggnader samt del av butiksbyggnad färdigställdes vid slutet av året med uthyrningsbar yta om ca 14 200 kvm

· Uthyrning i takt med färdigställande
- 14 100 kvm (3 100) är uthyrda eller kontrakterade för snar inflyttning
- Icke-uthyrd yta om 4 200 kvm färdigställdes precis före årsslutet och av denna yta har 840 kvm kontrakterats efter periodens utgång
- Hyresnivåerna för uthyrd yta ligger i intervallet 2 650 - 5 150 SEK per kvm och år

· Nettoomsättningen uppgick för perioden januari-december till 16,6 (10,4) MSEK

· Resultat efter skatt uppgick för perioden januari-december till -76,7 (-16,8) MSEK

· Resultatet per aktie uppgick för perioden januari-december till -21,48 (-6,73) SEK


Hela kommunikén bifogas.För ytterligare information
Thomas Zachariasson, VD
tel: 08-505 65 117, 070-563 77 14
thomas@ruric.com
www.ruric.com

Rurics affärsidé är att förvärva, utveckla, förvalta, hyra ut och avyttra fastigheter i S:t Petersburg, Ryssland, med fokus på kommersiella lokaler av högsta klass i bästa lägen som därmed positivt bidrar till hyresgästernas affärsverksamhet. Företaget har som vision att bli ett ledande fastighetsbolag i centrala S:t Petersburg.
Strategin är att identifiera fastigheter med stor potential i S:t Petersburgs centrala delar, skapa lämplig förvärvsstruktur och förvärva till bästa pris. Efter renovering erbjuds kommersiella lokaler av högsta klass till hyresgäster som söker bästa möjliga lokaler i bästa lägen och är villiga att betala för sådana.