AlphaHelix Molecular Diagnostics AB

Bokslutskommuniké 2006

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 10:44 CET

(Aktietorget: ALPH)

· Nettoomsättning 0 KSEK (0)
· Resultat efter skatt uppgick till -3 384 KSEK (-1 905)
· Resultat per aktie uppgick till -0,96 SEK (-0,68)
· Likvida medel uppgick till 5 505 KSEK (478)
· Soliditet 89% (6%)
· Leverans av QuanTyper till SVA

Händelser efter periodens utgång
· Option till rättsgenetiskt patent från forskargrupp vid Uppsala Universitet.
· Vinnova stödjer samarbetsprojekt avseende DNA-identifiering.
· Kapitalanskaffning i samarbete med Swedbank planeras.

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Verksamhet
AlphaHelix utvecklar instrument för snabba DNA-analyser. Bolagets patenterade teknologi möjliggör identifiering av virus och bakterier snabbare och känsligare än annan känd teknologi på marknaden. Med den senast framtagna metoden kan forskare och sjukvårdspersonal såväl identifiera arvsmassa hos exempelvis fågelinfluensavirus, som spåra smittkällan via databaser på Internet. AlphaHelix har utvecklat QuanTyper, avsedd för diagnostik och MegaCycler avsedd för storskalig forskning.

Affärsmodellen på lång sikt är att samarbeta med en partner som har en global försäljnings- och serviceorganisation. För att attrahera en sådan partner och erhålla fördelaktiga samarbetsvillkor är det kritiskt att bolaget kan visa konkurrenskraftiga resultat från referenskunder. Inledningsvis kommer AlphaHelix därför att direkt bearbeta lämpliga slutkunder.

AlphaHelix fokuserar initialt på veterinär-marknaden för att den har lägre regulatoriska krav än humanmarknaden, vilket i sin tur beräknas ge bolaget intäkter i ett tidigare skede. Bland annat finns det på veterinärmarknaden inget behov av en licens för realtids-PCR enligt bolagets bedömning.

För att på längre sikt kunna sälja till den humana marknaden för diagnostik på global basis behöver bolaget en licens för realtids-PCR. Det förstärker AlphaHelix behov av en global partner, med en sådan licens, eller med resurser för att skaffa en sådan licens.

Antalet anställda uppgick till fem personer vid periodens slut, varav fyra män och en kvinna. Bolaget är noterat på AktieTorget och har ca 380 aktieägare.

Samarbetet med SVA
Det första instrumentet ur förserien av QuanTyper levererades strax före årsskiftet till Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA). AlphaHelix slöt i juni ett strategiskt samarbetsavtal med SVA. Avtalet med myndigheten innebär att man gemensamt ska utveckla tester för olika virusanalyser (s k paneler) baserade på QuanTyper och Capillette. Även den svenska Krisberedskapsmyndigheten deltar i samarbetet. Initialt kommer tester för influensa (inkl fågelinfluensa) samt mul- och klövsjuka att utvecklas. I en första omgång kommer ett tiotal personer från SVA och Krisberedskapsmyndigheten att få produktutbildning på QuanTyper. AlphaHelix sätter även stort värde på att få synpunkter på instrumentets funktionalitet och användarvänlighet från SVA. Projektgruppen arbetar för närvarande på två vetenskapliga publikationer om hur man med AlphaHelix teknik snabbt kan analysera fågelinfluensa samt mul- och klövsjuka. Analysen ger även detaljerad information om vilken typ av virusvariant det rör sig om.

SVA representerar Sverige i världs-organisationen för djurhälsa (OIE). SVA speciella kompetens inom just PCR-diagnostik har lett till att OIE utsett SVA till "Collaborating Centre" för just PCR-diagnostik av virussjukdomar.

Om samarbetet faller väl ut kommer SVA att rekommendera andra referenslaboratorier inom OIE att prova AlphaHelix instrument och tester. AlphaHelix beräknar att order från sådana referenslaboratorier kommer tidigast under andra halvåret 2007. Under en kortare tid planerar AlphaHelix att erbjuda kunderna provning av QuanTyper utan köptvång.

Andra samarbeten
Bolaget har slutit en avsiktsförklaring med ett företag i Kina omkring diagnostiska tester.
Nyemissionen 2006
Den i augusti avslutade nyemissionen tillförde bolaget ca 25,7 MSEK före emissions-kostnader. Affärsstrategerna AB tecknade för 12,5 MSEK, privatpersoner för 7,5 MSEK och institutionella investerare för 5,7 MSEK. Emissionslikviden har använts för att, i samarbete med PartnerTech, ta fram en förserie av QuanTyper i ett projekt som startades i mars 2006. Vid årsskiftet hade ca 10,1 MSEK förbrukats i projektet, som totalt beräknas kosta ca 12,9 MSEK (exklusive internt nedlagd tid och patentkostnader).

Vetenskapliga rapporter
I projektorganisationen ingår professor Sandor Belak, forskningschef på Virologen vid SVA. Belak skriver i artikeln "Early Warning" i FN-organet IAEA:s bulletin 48/1 september 2006, om möjligheterna att med hjälp av snabb PCR-analys bekämpa spridningen av smittsamma djursjukdomar såsom fågelinfluensa och mul- och klövsjuka
http://www.iaea.org/Publications/Magazines/Bulletin/Bull481/index.html Som exempel nämner han att utbrottet av mul- och klövsjuka i Storbritannien 2001 kostade mer än 69 miljarder kronor för den privata sektorn och mer än 41 miljarder kronor för den offentliga sektorn.

Finansiell ställning
Likvida medel uppgick den 31 december till 5,5 MSEK och soliditeten till 89%. Kassan beräknas räcka till maj 2007. Se även om ytterligare kapitalanskaffning i slutet av rapporten.

Bolaget har under året återbetalt 9,6 MSEK avseeende lån (2005-2006) från huvud-aktieägaren Affärsstrategerna AB, varav 5,7 MSEK avsåg lån som upptogs under våren 2006 i syfte att inte försena förserietillverkningen av QuanTyper när teckningstiden i nyemissionen förlängdes. Vidare har bolaget återbetalt 0,4 MSEK avseende lån (2004) från huvudaktieägarna Mats och Stig Malmqvist. Av räntekostnaden för 2006 avser 0,4 MSEK ränta till ovanstående tre huvudaktieägare.

Optionsprogram
Bolaget har inga pågående tecknings-optionsprogram eller liknande som kan medföra framtida utspädning. Två externa styrelseledamöter, tre anställda och en medlem av det vetenskapliga rådet tecknade i augusti köpoptioner motsvarande 77 400 aktier i AlphaHelix. Optionerna erbjöds på marknadsmässiga villkor och lösenkursen är 24 kronor per aktie. Köpoptionerna medför ingen utspädning då de avser befintliga aktier ägda av Affärsstrategerna AB.

Händelser efter periodens utgång
AlphaHelix har vederlagsfritt erhållit en option att förvärva patent avseende en DNA-baserad metod att indikera människors geografiska ursprung. I gengäld bekostar AlphaHelix patentansökningarnas fullföljd i aktuella länder/regioner. Metoden, som har utvecklats av en forskargrupp vid Rudbecklaboratoriet, Uppsala Universitet, gör det möjligt att använda DNA-analyser redan i spaningsskedet i brottsutredningar. I forskargruppen ingår bl.a. professor Ulf Gyllensten och docent Marie Allen.

Vinnova har beviljat anslag om 450 KSEK för ett forskningsprojekt avseende utveckling av DNA-verktyg och metoder för förbättrad human individidentifiering. Projektet som leds av Marie Allen är ett samarbete mellan AlphaHelix och en forskargrupp vid Rudbecklaboratoriet.

Bertil Larsson har av ålderskäl, såsom tidigare aviserats, avgått som ordförande. Till ny ordförande har Thomas Bernsten valts. Thomas är ledamot sedan april 2006 och har lång erfarenhet av internationell försäljning och marknadsföring inom Life Science. Han har tidigare varit Director Mass Spectrometry för Waters Europe och VD för Applied Biosystems i Norden.

AlphaHelix arbetar för närvarande tillsammans med Swedbank Corporate Finance kring en kapitalanskaffning för bolaget.

Nästa rapport
Delårsrapport jan-mars 10 maj 2007

Kortnamn: ALPH
ISIN-kod: SE0000885501
Antal aktier: 4 796 442
Handelspost: 300
Likviditetsgarant: Kaupthing Bank Sverige AB
Org. nr: 556555-4382

Redovisningsprinciperna är oförändrade jäm-fört med senaste årsredovisning. Rapporten har inte granskats av bolagets revisorer.

Uppsala den 28 februari 2007

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Mats Malmqvist, VD, 0707-70 80 09
Per Ersson, CFO, 0708-66 24 45