Altero AB

Bokslutskommuniké 2006

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 14:54 CET

(Aktietorget: COOL B)

2006 i korthet
· Omsättningen för helåret uppgick till 5 778 Tkr (4 630)
· Rörelseresultatet för helåret uppgick till -11 226 Tkr (-8 525)

Viktiga händelser under räkenskapsåret
· Avtal med danska Danfoss kring försäljning och utveckling av tredje generationens system - lansering planeras andra kvartalet 2007
· Förvärv av Airson FMS - Förväntas omsätta 9 Mkr under 2007 och bidra positivt till CoolGuards resultat
· Förslag om att genomföra nyemission

Händelser efter räkenskapsårets utgång
· Offentligt erbjudande lämnat avseende förvärv av Iniris AB

Väsentliga händelser under 2006

Det långsiktiga byggandet av en sund och stabil verksamhet fortsatte under det gångna räkenskapsåret. Sammantaget var 2006 ett händelserikt år för CoolGuard. Bolaget tecknade ett viktigt försäljningsavtal med Danfoss, påbörjade utvecklingen av nästa generations system samt beslutade om två strategiska förvärv.

Avtalet med Danfoss visar på styrkan i CoolGuards koncept. Danfoss är en kompetent parter vad gäller såväl det fortsatta utvecklingsarbetet som arbetet med distribution och försäljning av CoolGuard-systemet. Förvärven av Iniris och Airson FMS innebär att bolagets erbjudande och intäktsflöden breddas.

Effekterna av dessa händelser förväntas visa resultat under andra halvåret 2007. Tillsammans med den nyemission CoolGuards styrelse förslog i slutet av året har förutsättningarna avsevärt stärkts för en långsiktigt positiv utveckling för CoolGuard.

Avtal tecknat med danska Danfoss A/S
CoolGuard träffade i slutet av april 2006 avtal med danska Danfoss avseende dels utvecklingen av tredje generationens CoolGuard-system, dels rättigheterna till den globala försäljningen gentemot dagligvaruhandeln.

Utvecklingen av det nya systemet påbörjades under andra kvartalet 2006. Systemet kommer att anpassas till Danfoss tekniska specifikationer och Danfoss erhåller även de globala rättigheterna för försäljningen av systemet till dagligvaruhandeln. Marknadsföringen och försäljningen av systemet beräknas starta under andra kvartalet 2007. Målsättningen för försäljningen är 2 000 - 4 000 system under samarbetets första två år. Danfoss avser att lansera systemet i maj 2007. Inför lanseringen genomför Danfoss en utbildning av samtliga säljorganisationer i världen med start i Europa.

Avtal träffat avseende förvärv av Airson FMS
I november 2006 träffade Coolguard avtal om att få förvärva Airson FMS, ett helägt dotterbolag till Airson AB. Airson FMS utvecklar drift- och underhållssystem för bland annat fastighetsförvaltning. Till de största kunderna hör Danafjord, Volvo Personvagnar, Frigoscandia samt AstraZeneca (Lund). Företaget har 10 anställda och verksamheten bedrivs i Ängelholm. Under 2007 förväntas bolaget omsätta cirka 9 Mkr samt bidra positivt till CoolGuards resultat.

Airson FMS har utvecklat CoolGuards befintliga webbtjänst, vilken är en viktig del i CoolGuards erbjudande avseende dokumentation och larmhantering av temperaturer. Förvärvet av Airson FMS innebär bland annat att webbtjänsten snabbt kan breddas till att även inkludera andra egenkontrollparametrar samt vidareutvecklas i syfta att erbjuda lösningar inom andra segment än livsmedelssektorn.

Den totala köpeskillingen för bolaget uppgår till 7,3 Mkr, varav 3 Mkr betalas kontant och 4,3 Mkr i aktier till en börskurs om 7,77 kronor, vilket motsvarar 533 410 aktier. Tillträde skedde i januari 2007.

Nyemission
Styrelsen i CoolGuard beslutade i november att föreslå en riktad nyemission om lägst 12 Mkr och högst 16 Mkr. Teckningskursen är satt till 6,60 kronor per aktie. 12 Mkr av har tecknats av bland annat Länsförsäkringar, Backahill, IKANO sfären och Sundet Investment. Vid periodens utgång hade 7 681 Tkr av emissionslikviden inbetalts till bolaget. Detta kapital är redovisat som pågående nyemission i eget kapital i bokslutet. En extra bolagsstämma kommer att hållas under mars 2007 för att godkänna emissionen

Väsentliga händelser efter perioden

Offentligt erbjudande avseende förvärv av Iniris AB
Styrelsen i Coolguard beslutade i februari att lägga ett offentligt bud på Iniris AB, noterat på AktieTorget. För 8 aktier av serie B i Iniris erbjuds 5 aktier av serie B i CoolGuard och för 8 aktier av serie A i Iniris erbjuds 5 aktier av serie A i CoolGuard. Detta innebär, baserat på respektive bolags genomsnittskurser de senaste 15 handelsdagarna, att budet är värt cirka 47,3 Mkr och att premien är cirka 31 procent. Erbjudandet är villkorat av beslut på extra bolagsstämma i CoolGuard, vilken kommer att hållas i mars 2007. Aktieägare motsvarande cirka 80 procent av rösterna i CoolGuard har förbundit sig att rösta för erbjudandet. Vidare har aktieägare motsvarande cirka 80 procent av rösterna i Iniris har förbundit sig att acceptera erbjudandet.

Genom det föreslagna samgåendet med Iniris fullföljer CoolGuard sin strategi att växa inom områdena mätning/kontroll och energibesparing. Ett samgående mellan CoolGuard och Iniris skapar en koncern med förutsättningar att erbjuda kunden bättre helhetslösningar samt genom ökad storlek uppnå synergier och snabbare nå en finansiell stabilitet än om företagen fortsätter att verka såsom enskilda bolag.

Försäljning, kunder och avtal

Coolguard har under det gångna året ingått ett flertal avtal utöver det ovan beskrivna avtalet med Danfoss.

I mars tecknade Coolguard ramavtal med hotellkedjan Scandic AB, som innebär att Scandic kommer att rekommendera hotellen i kedjan att använda Coolguards system för temperaturkontroll. Fram till och med utgången av januari 2007 hade 13 system installerats.

I mars tecknades även avtal med Linköpings kommun avseende installation av temperaturövervakningssystem vid kommunens samtliga 11 skolbespisningar. Samtliga system installerades under året.

Under andra kvartalet erhöll Coolguard beställningar på ytterligare system från medlemmar i Servicegrossisterna, en fristående sammanslutning av företag som utifrån 13 distributionscentraler levererar livsmedel till små- och medelstora dagligvarubutiker. Totalt har 5 system installerats.

En första version av det nya systemet med mobila sensorer såldes under andra kvartalet till det schweiziska företaget Syngenta, en av världens ledande aktörer inom tillverkning av fröer och växtbekämpningsmedel. Systemet har installerats och kommer att utvärderas.

I fjärde kvartalet träffade Coolguard agentavtal med en tidigare kund avseende försäljning av system i Danmark. Avtalet gäller marknadsbearbetning och försäljning av system mot framförallt restauranger och livsmedelsgrossister.

Marknad

Marknaden för lösningar som underlättar och effektiviserar arbetet med egenkontroll fortsatte under 2006 att öka. Marknadens intresse och efterfrågan för automatisk temperaturövervakning drivs av ett antal faktorer, där de mest betydelsefulla är:

Allt högre legala krav
Hanteringen av livsmedel har hamnat allt högre upp på den politiska agendan och de legala kraven på egenkontroll ökar successivt. Från och med januari 2006 tillämpas en
EU -standard som är ny för Sverige - HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point). Förändringen av regelverket består i att företagen själva får ta större ansvar för att analysera och dokumentera verksamhetens olika flöden av livsmedel. Samtidigt åläggs dock myndigheterna att öka tillsynen genom planerade och oanmälda besök. Myndigheternas kontroll skall omfatta alla företag och organisationer som hanterar livsmedel; restauranger, storkök, livsmedelsbutiker, livsmedelsgrossister och producenter av livsmedel.

Ökad öppenhet och offentlighet kring resultaten av kontrollerna
I april 2006 lämnade den svenska regeringen ett lagförslag som innebär ökat fokus på egenkontrollen. Förslaget innebär att företag som säljer livsmedel direkt till konsumenter framöver måste sätta upp kommunala inspektionsprotokoll väl synliga i lokalen. Vidare kommer livsmedelskontrollerna att bli allt hårdare, exempelvis skall kontroller inte längre föranmälas och dåligt utfall skall rendera i mer frekventa inspektioner osv. I en första fas handlar det om ett tre år långt försök vilket skall omfatta cirka tio kommuner, men från och med 2010 kan systemet komma att införas i hela landet. CoolGuard gör bedömningen att hårdare krav från stat och kommun kommer att bidra till en ökad efterfrågan på automatiserade system av den typ företaget tillhandahåller.

Ökad uppmärksamhet i media
Ytterligare en stark drivkraft i marknaden är medias bevakning av hur restauranger och livsmedelhandlare sköter hanteringen av livsmedel och vilka konsekvenserna blir av en bristfällig hantering.

* * *

Samtidigt som marknaden fortsätter att utvecklas i en positiv riktning kan det konstateras att konkurrensen ökar. Framför allt gäller detta antalet aktörer som erbjuder manuell avläsning. Jämfört med konkurrerande lösningar står sig dock CoolGuards lösning väl. De främsta konkurrensfördelarna utgörs av att webbtjänsten är lättillgänglig och överskådlig och att handkontrollen för ankomstkontroll är en integrerad del av systemet.

Omsättning och resultat
Koncernens omsättning för 2006 uppgick till 5 778 (4 630) Tkr. Rörelseresultatet för motsvarande period uppgick till -11 082 (-8 359) Tkr, rörelseresultatet för helåret påverkades negativt med hänsyn till dels nedskrivning av lager av första generationens CoolGuard-system om 1 246 Tkr och dels kostnader för utvecklingen av tredje generationens system. Koncernens omsättning för fjärde kvartalet 2006 uppgick till 1 192 (2 112) Tkr och rörelseresultatet för motsvarande period uppgick till -4 671 ( 2 674) Tkr.

Finansiell ställning
Kassaflödet för 2006 uppgick till 210 (6 297) Tkr. Vid periodens utgång uppgick kassan till 6 553 Tkr. Det egna kapitalet uppgick till 6 935 Tkr vid periodens utgång, vilket motsvarar 41 procents soliditet.

Personal
Antal årsanställda under perioden var 6 personer (3).

Aktien
CoolGuards B-aktie är noterad på AktieTorget sedan februari 2004. Per den sista december 2006 uppgick antalet aktier till 6 969 195 stycken, varav 400 000 utgör A aktier med 10 röster per aktie och 6 596 195 utgör B-aktier med en röst per aktie.

Förslag till vinstutdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Redovisningsprinciper
Koncernen tillämpar EG endorsed IFRS standard och delårsrapporten är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering, vilket är i enlighet med de krav som ställs i Redovisningsrådets rekommendation RR 31 Delårsrapporter för koncerner.

De redovisnings- och värderingsprinciper och beräkningsmetoder som har tillämpats överensstämmer med dem som tillämpats vid upprättandet av årsredovisningen.

CoolGuard redovisar sedan bildandet av CoolFast AB (i september 2005) koncernredovisning. Med hänsyn till att effekterna av införandet av ett dotterbolag är begränsad till redovisning av fastighet som tillgång, långfristig skuld samt i huvudsak räntekostnader i resultaträkningen, redovisas som jämförelsetal för 2005 redovisning för moderföretaget. CoolGuard avger för tredje gången kvartalsrapport. Med hänsyn till att bolaget under föregående år redovisade delårsrapporter tertialvis har kvartalsvis jämförelsesiffror tagits fram för 2005.

Granskning
Denna rapport har varit föremål för granskning av bolagets revisor.


Rapporteringstillfällen
Årsstämma kommer att hållas den 31 maj 2007. Kallelse kommer att publiceras i Post- & Inrikes Tidningar, Svenska Dagbladet samt på bolagets webbplats fyra veckor innan stämman. CoolGuards årsredovisning för 2006 kommer att finnas tillgänglig på bolagets kontor samt på bolagets webbplats två veckor före stämman.
CoolGuard kommer att offentliggöra ekonomiska rapporter under 2007 enligt följande:
Delårsrapport januari - mars: 31 maj
Delårsrapport januari - juni: 30 augusti
Delårsrapport januari - september: 29 november


Malmö den 28 februari 2007
COOLGUARD AB (publ)
Styrelsen

Frågor med anledning av denna rapport besvaras av VD, Christian Widing,
telefon 040-689 33 50.