New Nordic Healthbrands AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 16:07 CET

1 oktober - 31 december 2006
* Nettoomsättning 54,3 MSEK
* Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -0,5 MSEK
* Rörelseresultat -1,0 MSEK
* Vinst per aktie -0,14 SEK
* Vinst per aktie EBITDA -0,08 SEK

1 januari - 31 december 2006
* Nettoomsättning 198,2 MSEK
* Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 8,4 MSEK
* Rörelseresultat 6,2 MSEK
* Vinst per aktie 0,21 SEK
* Vinst per aktie EBITDA 1,48 SEK

* Nyemission i december 2006 resulterade i anslutning till First North januari 2007 med över 1.000 nya aktieägare.

* New Nordic har under året startat upp verksamhet i 7 länder och är nu verksam i 23 länder varav 15 med egna bolag och organisation.

* I slutet av sommaren började försäljningen i Kina, med start i Shanghai och nu rullas försäljningen ut i fler städer. Vid utgången av 2006 uppgick personalen i Kina till 18 st. och 80 inhyrda promoters.

* Dotterbolagen i Finland och Kanada som startades upp under 2006 gav sammanlagt ett positivt resultat under året.

* Etablering av dotterbolag i Turkiet skedde under 2006.

* Den genomsnittliga bruttomarginalen under 2006 uppgick till mycket goda 71%.

* Marknadsaktiviteter i Vitryssland, Bulgarien och Rumänien startade under november och december.

* Efter periodens slut har dotterbolag i Ryssland, Italien och Holland etablerats.

* Den expansiva utlandsetableringen i kombination med ökade marknadsaktiviteter på nämnda marknader har påver­kat det senaste kvartalets lönsamhet negativt. Denna investering kommer att påverka i positiv riktning under 2007.

Kommentarer från verkställande direktören
År 2006 har varit ett betydelsefullt år för New Nordic. Vi har under året, främst genom organisk tillväxt, uppnått en omsättning på 198 MSEK där våra varumärken haft en genomsnittlig bruttovinst på 71 procent. Från år 2006 och fem år tillbaka har vi investerat mer än 250 MSEK i marknadsföring och positionering kring varumärket New Nordic och våra olika produkter. Under samma femårsperiod har vi haft en genomsnittlig tillväxt på nästan 50 procent årligen. 2006 har varit ett år då vi lagt stora resurser på att bygga upp en trygg och säker plattform för framtida tillväxt och samtidigt ta fram nya strategier för våra globala satsningar de närmsta fem åren.

Organisationen och rapporteringsrutinerna har förstärkts väsentligt under året. En ny professionell styrelse har tillsatts, en omstrukturering av de olika verksamheterna under en ny koncernstruktur har genomförts parallellt med nyemission och listning på First North. Vid årets slut har New Nordic 6,1 MSEK i likvida medel och en soliditet på 32,7%. Därtill kommer att vi efter perioden, i januari 2007 har fått tillfört netto 26,5 MSEK i likvida medel från emissionen. Nu har vi en stark grund att stå på inför vår fortsätta expansion, en tillväxtstrategi som varit New Nordics kännetecken sedan år 2000.

I Skandinavien där New Nordic har varit etablerade under längst tid har vi varit lönsamma under år 2006. Nu börjar vi även bli mer etablerade och lönsamma på våra nya marknader utanför Norden.

Utvecklingen i Storbritannien och på Irland är positiv och det ser ut som om England blir New Nordics viktigaste marknad år 2007 vilket bevisar New Nordics internationella potential. Vidare har vi under året lagt över 7 MSEK på att avveckla vår tidigare distributör i Tyskland för att istället etablera en egen organisation. Strategin för den tyska marknaden är att framöver växa under kontrollerade former utan några större risker.

Dessutom har vi i Baltikum haft en extraordinär utgift på 1,3 MSEK i samband med uppsägning av ett befintligt avtal med en försäljnings- och distributionspartner. I de tre baltiska länderna är vi nu representerade med en egen säljorganisation.

Under 2006 års första halvår startade vi distribution och marknadsaktiviteter i Finland och i Kanada genom dotterbolag. Båda länderna har visat framgång och har tillsammans get positiva resultat för första räkenskapsåret. Vi ser att vi med hjälp av goda erfarenheter från den kanadensiska marknaden även ska kunna bana väg för en lansering av vårt koncept i USA inom de närmsta åren.

Vi har under 2006 startat försäljning mot Kina där vi idag har ett representationskontor. Försäljningen går enligt plan och vi räknar med ett formellt övertagande av det kinesiska kontoret under 2007.

Slutligen har vi under sista kvartalet etablerat dotterbolag i Turkiet och förberett för etablering och produktregistrering i Ryssland, Italien och i Holland under första delen av 2007. Under detta kvartal har vi dessutom påbörjat marknadsaktiviteter i Bulgarien, Rumänien och i Vitryssland vilket har kostat oss i lönsamhet men stärkt oss i vår framtida tillväxtstrategi. Vi har investerat både pengar och övriga resurser vid etablering i nya länder och då speciellt under det sista kvartalet. Resultatet av dessa investeringar, som belastat lönsamheten, kommer först under 2007.

Våra starka och väletablerade kärnprodukter har omsättningsmässigt ökat betydligt under år 2006. Produkterna utgör grunden för vår stabila plattform på befintliga marknader och inför etableringar i nya länder. Som en naturlig och självklar del av vår tillväxt lanserar vi ytterligare två produkter under 2007 som utvecklats under året och där samtliga koncept tillsammans med marknadsmaterial färdigställdes det sista kvartalet.

Produkterna är liksom tidigare baserade på vårt starka know-how kring örter, vitaminer, mineraler och fettsyror och produkterna ger oss möjligheter att ytterligare bredda och stärka vår position inom området hälsa, sundhet och välmående.

Jag ser goda utsikter till fortsatt försäljningstillväxt samt en positiv resultatutveckling under 2007.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Malmö den 28 februari 2007

New Nordic Healthbrands AB
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Karl Kristian Jensen, VD New Nordic Healthbrands AB
Tel: 040 23 64 14, +45 40 93 60 21, E-post: kk@newnordic.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
New Nordic Bokslutskommuniké 2006.pdf


Denna information skickades genom beQuoted Press
Om Du vill ha mer information gå till www.beQuoted.com


beQuoted Press är en service till Dig som är intresserad av finansiell information. Med beQuoted Press underlättas företagens finansiella kommunikation till Dig och till nyhetsbyråer, aktieägare, placeringsrådgivare och andra intressenter på aktiemarknaden.

Vi hoppas att Du uppskattar denna service.