Varyag Resources

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 17:23 CET

Perioden 1 januari - 31 december 2006

* Varyag Resources noterades på Stockholmsbörsens First North den 7 augusti 2006.

* Publikt erbjudande att teckna aktier tillförde bolaget 441 MSEK före emissionskostnader. Totalt tecknades 8.818.800 aktier.

* Förvärv av 40 procent av aktierna i de ryska skogsbolagen PIK 89, Tuba-Les och Tuba-Lesprom genom utnyttjande av köpoptionsavtal i augusti.

* I november träffades avtal att investera 9,7 MUSD i utvecklingen av tre bergmaterialfyndigheter i Belamorsk.

Händelser efter periodens utgång
* Efter rapportperiodens slut har avtal ingåtts att förvärva en 50% ägarandel i en terminal för lastning av timmer på järnväg för 0,37 MUSD.

* Till ny ledamot i den rådgivande investeringskommittén har utsetts Michail Zadornov, tidigare finansminister för den Ryska federationen och nuvarande ordförande och VD för Vneshtorgbank24.

VERKSAMHET
Varyag Resources skall investera, aktivt förvalta och avyttra investeringar huvudsakligen i onoterade bolag inom råvarusektorn i Ryssland och i övriga OSS.

Varyag Resources AB är koncernens moderbolag med säte i Stockholm. Förutom moderbolaget består koncernen av dotterbolaget Varyag Capital (Cyprus) Ltd med säte i Nicosia, Cypern och av Varyag Finance Gmbh med säte i Zug, Schweiz. Verksamheten inleddes den 1 augusti 2006 och bolaget är noterat på Stockholmsbörsens First North lista sedan 7 augusti 2006. Investeringarna i Ryssland ägs genom det nybildade helägda dotterbolaget Varyag Capital (Cyprus) Ltd. Varyag Resources har ingått ett förvaltningsavtal med Taiga Capital Ltd som förvaltar bolagets investeringar. Förvaltningsavtalet löper under en tidsperiod om sju år från och med den 31 juli 2006.

VERKSAMHET
Varyag Resources skall investera, aktivt förvalta och avyttra investeringar huvudsakligen i onoterade bolag inom råvarusektorn i Ryssland och i övriga OSS.

Varyag Resources AB är koncernens moderbolag med säte i Stockholm. Förutom moderbolaget består koncernen av dotterbolaget Varyag Capital (Cyprus) Ltd med säte i Nicosia, Cypern och av Varyag Finance Gmbh med säte i Zug, Schweiz. Verksamheten inleddes den 1 augusti 2006 och bolaget är noterat på Stockholmsbörsens First North lista sedan 7 augusti 2006. Investeringarna i Ryssland ägs genom det nybildade helägda dotterbolaget Varyag Capital (Cyprus) Ltd. Varyag Resources har ingått ett förvaltningsavtal med Taiga Capital Ltd som förvaltar bolagets investeringar. Förvaltningsavtalet löper under en tidsperiod om sju år från och med den 31 juli 2006.

Verksamheten sedan noteringen på First North
Sedan verksamheten inleddes har bolaget utvärderat ett flertal investeringar inom naturresursområdet. Dessa har främst varit inom områdena skog, kol och bergmaterial. Bolaget har under hösten investerat i tre skogsföretag och ett bergmaterialprojekt.

Makroöversikt
Den ryska ekonomin fortsätter att visa hög tillväxt, preliminära siffror visar en BNP-tillväxt på 6,7 % för 2006. Som tidigare år, fortsätter tillväxten att skifta från exportorienterad till andra sektorer, i synnerhet detaljhandels- och byggnadssektorerna. Under förutsättning att landets politiska utveckling är stabil väntas tillväxten fortsätta på samma nivåer de närmsta två till tre åren. Tillväxtprognoserna för 2007 ligger i området från 5,0 % till 7,5%i. Landet fortsätter att uppvisa ett stort överskott i bytesbalans och ett betydande budgetöverskott mot bakgrund av höga oljepriser och den regressiva oljeskatten som innebär att större delen av ett oljepris på USD 26 per fat Ural råolja betalas i skatt. Den federala regeringen har ett budgetöverskott som uppgår till 7,4 % av BNP under 2006.

Bytesbalansen uppgick till ca USD 95,6 miljarder för de första elva månaderna 2006. Den ryska centralbanken fortsätter att sälja Rubel för att hålla en i stort oförändrad valutakurs. Valutareserven uppgick till USD 303 miljarder i slutet av 2006. Därutöver har regeringen ackumulerat ytterligare USD 89,1 miljarder i Stabiliseringsfonden den 1 januari 2007. Nivåerna för såväl producent- som konsumentpris inflationen fortsätter att sjunka och konsumentprisinflationen blev 9 % för helåret 2006.

De främsta riskerna för den ekonomiska utvecklingen utgörs av förändringar av den politiska utvecklingen inför presidentvalet 2008 samt ett väsentligt och bestående fall av oljepriser. I början av år 2007 förefaller båda dessa risker begränsade och ekonomin och aktiemarknaden fortsätter att utvecklas positivt.

Branschutveckling

Skogsprodukter
Efter många år av oförändrade eller sjunkande priser, började priserna på skogsprodukter som timmer och sågade trävaror att stiga, en utveckling som inleddes i september 2006 och har fortsatt under 2007. I globala termer var marknaden för skogsprodukter svag i Nordamerika mot bakgrund av den avtagande aktiviteten på byggmarknaden. För våra portföljbolag bedömer vi att de kinesiska och japanska marknaderna är mer relevanta för prisutvecklingen. Den kinesiska ekonomin fortsätter att växa med tillväxttal kring 9 % och även om ekonomin visar tecken på överhettning i vissa sektorer så är det svårt att se något skäl till en kraftig avmattning. Likaledes visar den japanska ekonomin en stark utveckling med en årlig tillväxttakt på 4,8 % under det fjärde kvartalet 2006. Som ett resultat av den positiva utvecklingen på de Asiatiska marknaderna och tillväxten i den inhemska ryska ekonomin har priserna på skogsprodukter ökat snabbt under de senaste månaderna.

Säljarna på våra portföljbolag har informerat oss om att lagernivåerna i Japan och östra Ryssland är mycket låga och att flera köpare är villiga att acceptera prishöjningar och förskottsbetalning för att säkra leveranser. Under dessa omständigheter bedömer vi att det finns utrymme för ytterligare prishöjningar.

Den ryska regeringen utfärdade en ny skogskod i slutet av 2006. Innebörden av detta dokument är bl.a. att det utesluter möjligheten till privat ägande samt att det överför ansvaret för skogen från den federala skogsmyndigheten till regionala myndigheter. Av större vikt är den nya exporttullen som är utformad för att väsentligen eliminera export av rundvirke från Ryssland. Regeringen har beslutat att exporttullen skall höjas till som mest EUR 50 per kubikmeter från april 2009ii. Detta innebär att export av sågtimmer blir olönsamt eftersom prisnivåerna ex-sågverk idag ligger kring USD 70 per kubikmeter. Avsikten är att stimulera investeringar i sågverk inom Ryssland.

En annan viktig utveckling är införandet av järnvägsterminaler i Irkutskregionen. Detta initiativ har utformats så att endast ett begränsat antal bolag får tillträde till järnvägsvagnar för att transportera sågtimmer till exportmarknaderna. Detta initiativ har motiverats som ett sätt att få kontroll på illegal avverkning men kan i själva verket användas som ett sätt att extrahera en del av vinsten från mindre avverkningsföretag av de bolag som har tillräckligt inflytande att erhålla status av att vara järnvägsterminal. Lagligheten i detta har ifrågasatts i ryska domstolar eftersom det inte vilar på någon laglig grund. För att möta den nya situationen har Varyag beslutat att förvärva en 50 % andel i en järnvägsterminal för 0,37MUSD.

Skog
Bolaget har förvärvat ett 40 % ägande i tre ryska skogsbolag, PIK 89, Tuba-Les och Tuba-Lesprom. Samtliga dessa ligger i Ust-ilimsk i Irkutskregionen. Deras sammanlagda tillåtna avverkning uppgår till 1 086 000 kubikmeter per år och avverkningen år 2007 väntas uppgå till omkring 700.000 kubikmeter. Genom dessa förvärv har cirka hälften av den tillgångsmassa erhållits som bedöms lämplig för att genomföra en börsnotering.

Dessa skogsbolag vidtar nu åtgärder för att öka mekaniseringsgraden i avverkningen genom att investera i skördare samt att öka volymen sågade trävaror. Synergierna mellan bolagen är betydande och Varyag har tillsatt en styrgrupp som identifierar och genomför åtgärder för att expandera verksamheten och höja förädlingsgraden. Det internationella varumärket, Angara, blir det gemensamma varumärket för trävaror och timmer. Tidigare bedrevs i huvudsak manuell avverkning. För att öka avverkningsgraden inom ramen för licenserna har skördare för ca 3MUSD förvärvats. Dessa är nu levererade och verksamma i produktionen.

PIK-89
Aktier motsvarande 40 % förvärvades för ca 8,1 MUSD. Av övriga aktier äger Vostok Nafta 40 % och ryska partners 20 %. Omsättningen för 2006 uppgår till ca 26 MUSD. PIK-89 förväntas bli kärnan i en skogsbolagsgrupp. Bolaget är ett av de största renodlade avverknings- och sågverksbolagen i Irkutsk-regionen. De arrenden man har täcker en yta av 345 000 hektar. Skogsbestånden är väl belägna med ett genomsnittligt avstånd av 90 km till sågverken som ligger i direkt anslutning till järnvägen. Pik-89 har tillstånd att årligen avverka 629 000 m3 rundvirke. Den årliga avverkningen överstiger 400 000 m3. Genom egna sågverk produceras ca 100 000 m3 sågade trävaror samt 1 800 m3 fingerskarv samt limträbalk. Omkring 90 % av produktionen säljs på export, främst till Japan, Kina och Mellersta Östern. Sedan förvärvet av ägandet har PIK 89 mottagit leverans av en ny Timberjack skördare som sattes i verksamhet under November 2006. PIK 89 kommer att expandera sin sågverksrörelse under 2007 genom att öka kapaciteten för sorteringen av trävaror och genom förvärv av torkar såväl som att öka transportkapaciteten för timmer till avverkningsrörelsen. Dessa investeringar kommer att finansieras genom kassaflöde från rörelsen samt ökad skuldsättning.

Tuba-Les
Aktier motsvarande 40 % förvärvades för ca 2,1 MUSD. Av övriga aktier äger Vostok Nafta 40 % och ryska partners 20 %. Omsättningen för 2006 uppgick till ca 2,2 MUSD. Bolaget bedriver en integrerad avverknings- och sågverksverkrörelse. De arrenden man har täcker en yta av 120 000 hektar. Tuba-Les har tillstånd att årligen avverka 242 000 m3 rundvirke och uttaget ligger för närvarande på ca 185 000 m3. Vid eget sågverk produceras ca 22 000 m3 sågade trävaror. Logistiskt är skogarna väl belägna med ett genomsnittligt avstånd av ca 50 km till sågverket. Sedan förvärvet av ägandet har Tuba-Les mottagit leverans av en ny Timberjack skördare som levererades i november 2006. Avsikten är att öka både avverkning och produktion av sågade trävaror under 2007, expansionen kommer att finansieras av kassaflöde från rörelsen och banklån.

Tuba-Lesprom
Varyag förvärvade aktier motsvarande 40 % ägarandel för ca 0,7 MUSD. Av övriga aktier äger Vostok Nafta 40 % och ryska partners 20 %. Omsättningen för 2006 uppgick till ca 1 MUSD. Bolaget förfogar över avverkningslicenser uppgående till 139 000 m3 per år på en yta av ca 70 000 hektar. Avverkningen uppgår för närvarande till ca 109 000m3. För närvarande säljs sågtimmer till främst Kina och Japan. Bolaget kommer att slås samman med Tuba-Les under 2007 och bolagens rörelser har redan integrerats.

Bergsmaterial
I november 2006 träffade Varyag avtal att investera MUSD 2,958 i ett nybildat cypriotiskt bolag, Russian Gravel Co. Våra ryska partners apporterade in licenser på brytning av tre bergmaterialfyndigheter och 25 % av aktierna i det verksamma grusbolaget Zalatukha. Som ett resultat av detta kommer Varyag att äga 51 % av aktierna i Russian Gravel Co. Utöver investeringen i aktier, har Varyag förbundit sig att teckna konvertibla skuldebrev uppgående till MUSD 6,742. Lånet kommer att konverteras vid ett antal händelser inkluderande en exitsituation. För den händelse att lånet konverteras efter fyra år kommer Varyags ägarandel i Russian Gravel Co att öka till 77 %. Resterande aktier ägs av lokala ryska partners.

De medel som investeras kommer att användas för att finansiera utvecklingen av verksamheten vid de tre bergmaterialfyndigheterna nära Belamorsk i Karelen. Det cypriotiska bolaget har ett antal helägda ryska dotterbolag som äger licenser för att bryta de tre bergmaterialfyndigheterna som innehåller kombinerade reserver uppgående till 152 miljoner ton kross under det ryska klassificeringssystemet. Fullt utbyggd bedöms bolaget uppnå en årlig produktion av ca 1,5 miljoner ton.

Under bolagsbildningens genomförande, lämnade Varyag ett överbryggnadslån till ett ryskt bolag, Belomorski Karrier. Detta lån kommer att återbetalas av medel som erhålles när konvertibla skuldebrev utges av Russian Gravel Co i samband med att bolagsbildningen är slutförd varigenom Belomorski Karrier blir ett helägt dotterbolag till Russian Gravel Co.

Genom investeringen erhålles en exponering mot den snabbt växande anläggnings- och byggnadssektorn i Ryssland. Fyndigheterna är ur logistisk synpunkt mycket väl belägna vid både järnväg och Belomorsk kanalen. Den ryska konsumtionen ligger för närvarande på ca 150 miljoner ton per år. Det federala vägbyggnads-program som Ryssland beslutat om väntas öka efterfrågan med ca 65 %. Exit-horisonten för denna investering är när den initiala produktionskapaciteten uppnås vilket beräknas ske under 2008. Vid denna tidpunkt är det möjligt att besluta om en fortsatt utbyggnad alternativt en exit beroende på marknadsförhållanden.

Sedan denna investering beslutades, har den ryske partnern genom anbud genomfört en upphandling av leverantör av utrustning för kross och brytning. Upphandlingen resulterade i att kontrakt tecknades med Metso under januari 2007som leverantör av utrustning. Leveranser av utrustning och uppstart förväntas ske i slutet av augusti 2007.

Allmänt
Kontinuerligt utvärderas olika projekt inom råvarusektorn. Varyag bedöms ha goda förutsättningar att uppnå målet att vara fullt investerat inom 18-24 månader från börsnoteringen i augusti 2006. Det finns goda möjligheter att genomföra förvärv till attraktiva nivåer inom naturresurssektorn. Investeringarna behöver ofta konsolideras och samordnas för att nå skalfördelar och kapital tillföras för investeringar som ger tillväxt och expansion. För att förbereda och skapa förutsättningar för attraktiva prisnivåer i exit-situationer sker en del av värdeutvecklingen genom att skapa legal och finansiell transparens. Genom transparens skapas också förutsättningar för finansiering med externt kapital.

KONCERNEN
Intressebolagen redovisas med ett kvartals förskjutning. Samtliga intressebolag förvärvades under det fjärde kvartalet varför inga resultatandelar från intressebolagen ingår i kommunikén.

RESULTAT
Under första halvåret bedrevs ingen verksamhet i koncernen. Koncernen bildades under året varför inga jämförelsesiffror lämnas.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet var negativt och uppgick till - 5 055 TSEK för det fjärde kvartalet och -8 288 TSEK för helåret. I resultatet ingår orealiserade valutakursförluster med 8 932 TSEK varav cirka hälften har återvunnits fram till rapportdagen. Kursförlusterna är inte kassaflödespåverkande. Rörelsens kostnader utgörs främst av kostnader för managementtjänster i Ryssland 2 796 TSEK och kostnader för koncernledning 957 TSEK under det fjärde kvartalet samt för helåret var kostnaderna för managementtjänster i Ryssland 4 644 TSEK och koncernledning 1582 TSEK.

Finansiella poster
Ränteintäkterna för fjärde kvartalet uppgick till 3 538 TSEK och för helåret till 4 828 TSEK.

Skatt och resultat efter skatt
Koncernen har ingen skattekostnad och resultat efter skatt uppgick till -10 559 TSEK för fjärde kvartalet och - 12 502 TSEK för helåret. Skattefordran för ansamlade underskott har inte redovisats.

INVESTERINGAR, FINANSIERING OCH LIKVIDITET

Investeringar
I oktober förvärvades 40 procent av aktierna i tre ryska skogsbolag PIK-89, Tuba-Les och Tuba-Lesprom i Ust Ilimsk för totalt 10,9 miljoner USD.

Investeringar i inventarier uppgick till totalt 34 TSEK för det fjärde kvartalet och till 106 TSEK för helåret.

I november träffades avtal om förvärv av 51 procent av aktierna i ett nybildat ryskt bolag som skapas för att finansiera utvecklingen av tre bergmaterialreserver nära Belamorsk i Karelen. Investeringen kommer att uppgå till totalt 9,7 MUSD i aktier och konvertibla skuldebrev. Bolagsbildningen var pågående på balansdagen varför investeringen kommer att redovisas under nästkommande kvartal. I december lämnades 2,1 MUSD i överbryggnadslån till det ryska bolaget för investering i utrustning. Lånet återbetalas av den likvid som Varyag tecknar konvertibler för när bolagsbildningen är klar.

Finansiering
I juli 2006 avslutades ett erbjudande att teckna aktier vilket tillförde bolaget 440 940 000 SEK före emissionskostnader. Teckningskursen uppgick till 50 SEK per aktie. Nyemissionen tillförde bolaget 425 470 687 SEK efter emissionskostnader.

Finansiering sker för närvarande med eget kapital. Synligt eget kapital uppgick vid periodens utgång till 413 080 TSEK vilket motsvarade 46,57 kr per aktie och en soliditet om 99,5 procent.

Likvida medel
Likvida medel uppgick på balansdagen till 316 100 TSEK.

Finanspolicy - valutarisk
För att säkra bolagets investeringskapacitet har styrelsen beslutat att medel avsedda för investeringar skall placeras i en korg av valutor bestående av 35-50% Euro, 35-50% USD samt 0-30% Rubel. När beslut om investering fattas skall belopp motsvarande köpeskillingen säkras i den valuta som likviden skall erläggas i. På balansdagen var 9 734 TUSD säkrade för kommande beslutade investeringar. Valutakursförändringen mot SEK på denna säkring redovisas som förutbetald kostnad på balansdagen och uppgick till 4 521 TSEK. Valutaexponeringen på gjorda investeringar kommer inte att valutasäkras. Bolagets valutaexponering beträffande årlig förvaltningsavgift och moderbolagskostnader är i SEK.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT
Intressebolaget Russian Gravel Co har investerat i utrustning från Metso för ca 1,2 MUSD. Denna utrustning bedöms levereras och installeras i juni 2007 med produktionstart i juli. Intrycket är att marknaden för kross är stark och projicerade volymer bedöms kunna säljas till högre priser än vad som beräknades vid investeringstidpunkten.

Till ny CFO har Nadja Borisova utsetts. Hon kommer närmast från Cloetta Fazer och beräknas tillträda befattningen i april. Hon ersätter då Gösta Lundgren som är temporärt inhyrd CFO.

Rådgivande Investeringskommitté
Till ny ledamot i den rådgivande investeringskommittén har utsetts Michail Zadornov, tidigare finansminister för den Ryska federationen och nuvarande ordförande och VD för Vneshtorgbank24. Yegenij Yasin har avgått som medlem av kommittén vid årsskiftet.

Avtal har träffats att förvärva en 50 % ägarandel i en terminal för lastning av timmer på järnväg. Terminalen ligger vid Ust-ilimsk och hanterar i princip allt järnvägsgods från Ust-Ilimsk. Ägarandelen har förvärvats för 0,37 MUSD och innebär ett åtagande att investera ytterligare 0,5 MUSD. De regionala myndigheterna beslutat att all export av sågtimmer måste gå via en godkänd terminal. Detta krav har införts som ett sätt att försvåra illegal avverkning.

VALBEREDNING
Valberedningen består av Varyags styrelseordförande Sven Hirdman som är sammankallande samt av Hans Hedström från HQ Fonder, Per Josefsson från Zenit, Peter Lind representerande Skrindan och Jörgen Persson från Dunross & Co. Viking Kjellström från SEB Fonder som tidigare utsetts har lämnat valberedningen och ersatts av Peter Lind. Valberedningen har för avsikt att i god tid före årsstämman, presentera förslag avseende val av styrelse samt övriga frågor valberedningen har att behandla.

MODERBOLAGET JANUARI - DECEMBER 2006
Resultatet före skatt uppgick till -7 404 TSEK för fjärde kvartalet och till - 7 385 TSEK för helåret. I resultatet ingår orealiserade valutakursförluster om 8 932 TSEK.

I maj förvärvades det nybildade Cypriotiska dotterföretaget Varyag Capital (Cyprus) Ltd för 26 TSEK. Bolaget tillfördes ett aktieägartillskott om 80 303 TSEK under det fjärde kvartalet. I december nybildades dotterföretaget Varyag Finance Gmbh i Schweiz. Anskaffningskostnaden för aktierna uppgick till 124 TSEK motsvarande eget kapital i bolaget.

Investeringar i inventarier uppgick till 34 TSEK under det fjärde kvartalet och 106 TSEK för helåret.

Moderbolagets likvida medel uppgick vid periodens slut till 315 041 TSEK.

ORGANISATION
Styrelsen består av styrelseordförande Sven Hirdman, ledamöterna Agneta Dreber, Thomas Krishan, Pia Rudengren, Johan Unger och Torbjörn Gunnarsson. Torbjörn Gunnarsson är tillika bolagets verkställande direktör.

AKTIEN
Varyag-aktien noterades på Stockholmsbörsens First North den 7 augusti 2006. Handel sker under beteckning VARY och en börspost består av 100 aktier. Kursen vid noteringstillfället uppgick till 50 kronor.

Genom det publika erbjudandet och påföljande nyemission i augusti 2006 ökade bolagets aktiekapital med 88 188 TSEK till 88 688 TSEK och antalet aktier uppgår till 8 868 800.

Omsättningshastigheten i aktien uppgick under 2006 till ca 120 %. Den genomsnittliga dagsomsättningen uppgick till 40 000 aktier motsvarande ca 2 miljoner kronor. Den genomsnittliga skillnaden mellan köp och säljkurs var ca 1 %.

Vid periodens slut var börskursen för Varyag Resources aktie 57,25 kronor och börsvärdet cirka 508 MSEK. Antalet aktieägare var 1 979.

UTDELNING
Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas.

ÅRSSTÄMMA
Årsstämma kommer att hållas fredagen den 1 juni kl. 15.00 i Forum lokalen hos Salén Konferens & Matsalar, Norrlandsgatan 15, Stockholm.

KOMMANDE INFORMATION
Delårsrapport per den 31 mars 2007: 31 maj 2007
Årsstämma: 1 juni 2007
Delårsrapport per den 30 juni 2007: 30 augusti 2007
Delårsrapport per den 30 september 2007: 29 november 2007

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 28 februari 2007

Varyag Resources AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Torbjörn Gunnarsson, verkställande direktör, 070-486 17 18

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Varyag Resources Bokslutskommuniké 2006 (Svenska).pdf
Varyag Resources Bokslutskommuniké 2006 (English).pdf

Om Varyag Resources
Varyag Resources är ett private equity bolag vars aktier handlas på First North listan vid Stockholmsbörsen. Affärsidén är att investera, aktivt förvalta och avyttra investeringar huvudsakligen i onoterade bolag inom naturresurs sektorn i Ryssland och övriga OSS. Varyag Resources erbjuder en unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer.Denna information skickades genom beQuoted Press
Om Du vill ha mer information gå till www.beQuoted.com


beQuoted Press är en service till Dig som är intresserad av finansiell information. Med beQuoted Press underlättas företagens finansiella kommunikation till Dig och till nyhetsbyråer, aktieägare, placeringsrådgivare och andra intressenter på aktiemarknaden.

Vi hoppas att Du uppskattar denna service.