Iniris AB

Bokslutskommuniké 2006

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 17:24 CET

(Aktietorget: INRS B)

Iniris AB (publ)

Helåret 2006
- Omsättningen uppgick till 872 Tkr (0)
- Årets resultat var -7 552 Tkr (-6 140)
- Resultat per aktie uppgick till -0,87 kr (-0,72)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten var -7 248 Tkr (-7 403)
- Soliditeten var vid årsskiftet 69 procent (79)
- Iniris tecknar ramavtal med TAC Svenska AB samt erhåller två referensorder
- Iniris erhåller order av TAC Svenska AB värd mellan 7 till 10 Mkr

Fjärde kvartalet, oktober - december 2006
- Omsättning för perioden uppgick till 339 Tkr (0)
- Periodens resultat uppgick till -2 436 Tkr (-2 347)

Verksamhetsåret 2006

Kort om Iniris
Malmöbaserade Iniris erbjuder flexibla och kostnadseffektiva komponenter för fjärravläsning, övervakning och styrning av el, värme, gas och vatten. MeterCam är en kamera som monteras på befintliga mätare och som med optik omvandlar mätarställningen till digitala värden. Iniris produkter riktar sig främst till energi- och fastighetsbranschen.
Iniris teknik bygger på öppna standardiserade kommunikationslösningar som utnyttjar elnätet, partvinnat, radio eller TCP/IP som media.
Bolaget har mer än 700 aktieägare och är sedan 2005 noterat på AktieTorget

Ramavtal med TAC Svenska AB
I maj tecknade Iniris ett ramavtal med TAC Svenska AB avseende leverans av komponenter till undermätningssystem. Avtalet innebär att TAC Svenska AB kommer att erbjuda systemkomponenter från Iniris vid leverans av helhetslösningar till fastighets-sektorn. Undermätning är ett strategiskt viktigt område för Iniris, både inom segmentet kommersiella byggnader samt bostadsfastigheter. Som en följd av avtalet har två ordrar tecknats.

- Iniris har levererat ett undermätningssystem för insamling av mätvärden från Slakthusområdets (Stockholm) olika energimätare. Bland annat har cirka 100 MeterCams levererats till TAC Svenska AB som är totalentreprenör i projektet. Ordern består även av kommunicerbara elmätare. Anläggningen är i drift.

- Iniris har levererat ett undermätningssystem med cirka 250 stycken elmätare till Mitthem i Sundsvall. Mätarna kommunicerar via det befintliga elnätet, vilket gör att installationskostnaden för kommunikations-infrastrukturen blir låg. Vissa av elmätarna är av en ny typ som förutom överföring av el-mätvärden även kan överföra annan mätinformation, exempelvis larm och temperaturer, från respektive lägenhet (mätpunkt). Anläggningen är i drift.

Samarbetsavtalet med TAC Svenska AB är en första fas i Iniris satsning på denna marknad, och Iniris bedömer att marknaden för undermätning inom fastighetssektorn kommer att bli mycket stor.

Order av TAC Svenska AB värd mellan 7 till 10 MKr
Iniris tecknade ytterligare ett avtal med TAC Svenska AB i början 2007. Avtalet avser leveranser av systemkomponenter för fördelningsmätning i lägenheter. I samband med tecknandet av avtalet placerade TAC Svenska AB en order på komponenter för 1 400 lägenheter. Ordervärdet uppgår till mellan 7 till 10 Mkr beroende på systemkonfiguration för respektive lägenhet. Leveranserna skall ske löpande under en tolvmånadersperiod med start i januari 2007.

Iniris lägenhetssystem för fördelningsmätning av el, varm- och kallvatten samt uppvärmning inkluderar även styrning av motorvärmaruttag. Systemet kan också användas för att övervaka olika typer av larm, exempelvis fukt, brand och närvaro. Vidare placeras en display i varje lägenhet som gör det möjligt för fastighetsägare att kommunicera direkt med respektive lägenhetsinnehavare. Systemets applikation och protokoll är öppet, vilket skapar flexibilitet och gör det enkelt att i efterhand bygga på med önskad funktionalitet. Leveranser har påbörjats.
Styrning av motorvärmare med integrerad mätning har mycket stor potential i landets norra delar, och vi räknar med att under 2007 växa på detta marknadssegment.

MeterCam
Under första kvartalet 2006 installerade Iniris en första etapp med MeterCams
inklusive kommunikationsenheter vid Öresundskraft. Utvärderingen har visat att mätsystemet är stabilt och levererar korrekta värden. Förseningen av projektet är beroende på faktorer Iniris inte kunnat påverkat. Projektet förväntas dock vara klar för genomförande under 2007.

Som ett led i den ökade marknadsföringen har bolaget visat upp MeterCam-system vid fackmässor i Tyskland, Danmark och Sverige. Intresset för produkterna har varit stort och ett flertal internationella kontakter har knutits. Förhandlingar med olika aktörer avseende agent/representantavtal pågår.

Nya produktlanseringar
- Under perioden har Iniris elektroniska M-Busmätare utvecklats och sluttester har genomförts. Mätaren har samma kommunikationsprotokoll som mätarkameran MeterCam och kan användas både som en komponent i ett MeterCam-system eller som en fristående elmätare. Fördelarna med den nya mätaren är bl.a enkel installation och låg kostnad vid jämförelse med annan kommunikationsteknik. Produktion och leverans är påbörjad.

- MeterCam 2 är en ny variant av MeterCam som breddar användningsområdet betydligt. MC2 är konfigurerbar för att passa i de flesta på marknaden förekommande M-Bus system. Första leverans har skett.

Framtidsutsikter
Under 2007 kommer Iniris att leverera kompletta system för undermätning i lägenheter och industri. Denna starkt växande marknad kommer att bearbetas tillsammans TAC Svenska AB.
En första leverans av 1400 system är planerad för 2007. På den svenska marknaden finns det uppskattningsvis ca 400 000 lägenheter där en installation lämpar sig.

Omsättning och resultat
Omsättningen för helåret uppgick till 872 Tkr (0) och omsättningen under årets sista tre månader uppgick till 339 Tkr (0). Årets resultat uppgick till -7 552Tkr (-6 140) och periodens resultat för årets sista tre månader var -2 436 Tkr (-2 347).

Finansiell ställning
Kassan uppgick vid årets slut till 750 Tkr (8 259). Kassaflödet från den löpande verksamheten under året uppgick till -7 248 Tkr (-7 403). Årets kassaflöde uppgick till -7 509 Tkr (8 084). Bolaget har efter periodens utgång erhållet en rörelsekredit på 2 000 000 kr.

Personal
Antal årsanställda under året var 4 (3) personer. Verksamheten i Västerås kommer att avvecklas under första kvartalet 2007.

Aktien
Iniris B-aktie är noterad på AktieTorget sedan oktober 2005. Vid det senaste årsskiftet uppgick antalet aktier till 8 651 968 stycken, varav 400 000 stycken utgör A-aktier med 10 röster per aktie och 8 251 968 stycken utgör B-aktier med en röst per aktie.

CoolGuard AB lägger bud på Iniris AB
Den 16 februari meddelade CoolGuards styrelse att man fattat beslut om att lägga ett offentligt bud på Iniris AB. Båda bolagen är noterade på Aktietorget. För 8 aktier av serie B i Iniris erbjuds 5 aktier av serie B i CoolGuard och för 8 aktier av serie A i Iniris erbjuds 5 aktier av serie A i CoolGuard. Bakgrund och motiv till det föreslagna samgåendet är bl.a synergieffekter avseende utveckling, logistik och försäljning. Iniris styrelse kommer via separat pressrelease kommentera budet.

Redovisningsprinciper
Denna rapport är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Redovisnings-rådets rekommendationer, anpassning har skett i enlighet med IFRS principer.

Förslag till vinstutdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Årsredovisning och årsstämma
Iniris årsredovisning för 2006 kommer att finnas tillgänglig på bolagets kontor samt på bolagets webbplats, www.iniris.se, två veckor före Årsstämman.

Årsredovisningen skickas ut på begäran telefon: 040-38 36 80, eller e-post: info@iniris.se.

Årsstämma kommer att hållas den 24 Maj 2007, i Malmö. Kallelse kommer att publiceras i Post- & Inrikes Tidningar, en rikstäckande tidning och på bolagets webbplats fyra veckor innan stämman.

Rapporteringstillfällen
Iniris kommer att offentliggöra ekonomiska rapporter enligt följande:
Delårsrapport januari-mars: 24 maj, 2007
Delårsrapport januari-juni: 23 augusti, 2007
Delårsrapport januari-september: 22 november, 2007

Granskning
Denna rapport har varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Malmö den 28 februari 2007

Styrelsen

Frågor med anledning av denna rapport besvaras av följande kontaktpersoner:
Martin Jervill, VD
040-38 36 80 eller martin.jervill@iniris.com