Amago Capital

Bokslutskommuniké 2006 Amago Capital AB (publ)

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 09:35 CET

Bokslutskommuniké 2006

Goda framtidsutsikter i och med avyttringen av
butikskedjan Fotoquick och ny verksamhetsinriktning.

Helåret 2006

• Nettoomsättning ökade med 112% till 399,7 mkr (188,8 mkr). Ökningen kommer från förvärvade portföljbolagen Önskefoto, Fotosport och EiriKuva.

• Rörelseresultatet blev till -40,3 mkr (-6,6 mkr). Förlusterna hänför sig i huvudsak till den nu avyttrade svenska butikskedjan Fotoquick.

• Resultatet före skatt uppgick till -43,4 mkr (-7,7 mkr).

• Resultat per aktie, genomsnittligt antal aktier, -7,9 kr/aktie (-3,3 kr/aktie).

• Försäljning av det förlustbringande av svenska butikskedjan Fotoquick
• framgångsrikt genomförd enligt ursprungligt avtal.

• Bolaget byter namn från Fotoquick AB (publ) till Amago Capital AB (publ).

• Beslutar om ny verksamhet: ”Amago Capital skall investera i och aktivt
• förvalta bolag i branscher under förändring”.

• De tre portföljbolagen Önskefoto, Fotosport och EiriKuva totala nettoomsättning
• uppgår till 318 mkr.

För eventuella frågor angående bokslutskommunikén kontakta:
Robert Ejermark, VD, mobil: 0733-152 002
Göran Nordlund, Styrelsens Ordförande, mobil: 0704-331 320

Mer om Amago Capital AB (publ)
I koncernen finns tre större helägda bolag: Fotosport, Portugals ledande fotodetaljist. EiriKuva, Finlands ledande leverantör av digitala bildprodukter och Önskefoto AB, Sverige,, som baserar sin verksamhet på individualiserade bildprodukter. Amago Capital’s affärsidé är att skapa god avkastning till sina aktieägare genom att investera i och aktivt förvalta företag som arbetar i branscher under förändring.
www.amagocapital.se