PV Enterprise Sweden AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006 FÖR PV ENTERPRISE SWEDEN AB (PUBL)

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 14:02 CET

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=44911

PV ENTERPRISE: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006 FÖR PV ENTERPRISE SWEDEN AB (PUBL)

Perioden 1 januari - 31 december 2006

Omsättningen uppgick till 41,0 msek (69,3 msek) Rörelseresultatet uppgick till -5,4 msek (1,5 msek) Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6,1 msek (0,8 msek) Verksamheten utvecklas enligt plan. Nyemission och råvarusäkringar får effekt 2007. Omsättning och resultat 2007 kommer att klart överträffa 2006.


VD:s kommentarer

2006 var ett händelserikt år för PV Enterprise. Under första halvåret tog styrelsen beslutet att göra en publik nyemission och att lista bolaget på OMX First North. Anledningen till detta vara främst att vi ville säkerställa tillgången på solceller, samt att vi ville ha en viss kassabalans då vår verksamhet är relativt kapitalkrävande. Order uppgår många gånger till betydande belopp.

Nyemissionen blev tecknad 2,5 gånger av utbjuden volym och vi mötte en mycket positiv respons i våra möten med intresserade vilket också ledde till att vi vid vår notering fick ca 2200 nya aktieägare i bolaget. Vi har fått en bred aktieägarbas med främst privatpersoner men även med större finansiella institutioner. Glädjande för alla aktieägare är att aktien gick från 7,60 kr vid introduktionen den 19 december 2006 till 26,50 kr vid årsskiftet d v s en uppgång på 250% på bara ett antal handelsdagar.

I november lyckades vi genom att sluta avtal säkra leveranser av solceller från JingAo Solar för 2007 och 2008. Det var mycket viktigt för oss eftersom vi nu kunde planera för en produktion med samma celltyp och våra kunder kunde också räkna med att få samma typ av celler i sina panelleveranser.

Vår bransch kännetecknas av råvarukänslighet. Historiskt har efterfrågan på solceller varit relativt lågt och priser på råvaran relativt konstant. Priserna på solpaneler och system har sjunkit med ca 6-7% per år de senaste 20 åren. Under 2005 och 2006 har dock priserna legat stabilt eller till och med gått upp, eftersom efterfrågan på paneler varit så stark. Det beror på att subventionerna på solelsystem är mycket kraftiga i Europa vilket lett till en mycket hög efterfrågan. Det har gjort att aktörer tidigt i värdekedjan kunnat höja sina priser avsevärt. Under mitten av 2006 började emellertid marknaden att normaliseras då priserna för paneler och system blivit så höga att det blev mindre lönsamt för kunderna i Tyskland att investera i system. Efterfrågan under andra halvåret 2006 minskade vilket bidragit till nytt prisfall. Lyckligtvis har vi lyckats att kompensera oss för sjunkande priser på paneler och system hos våra leverantörer. Nu har det blivit mer lönsamt att investe ra i
Tyskland, vilket är världens största marknad och vår viktigaste marknad.

Sista kvartalet 2006 var för oss ett kvartal av konsolidering. De första celleveranserna från JingAo kom precis innan jul och resultatet får inte effekt i denna rapport. Fler och fler kunder började kräva TÜV certifierade paneler, vilket vi inte hade då våra paneler var mitt inne i denna certifieringsprocess. Vi redovisar en förlust för kvartalet och för första gången en förlust för helåret under bolagets historia. Förlusten på helåret beror till största delen på en lägre omsättning jämfört med 2005 på grund av att vi inte haft tillgång till solceller, men även på att vi har tagit kostnader för utvecklingen av verksamheten i Polen där vi nu producerar för fritidsmarknaden. I samband med att vi minskat personal har vi tagit omstruktureringskostnader. Vi har också satsat på produktutveckling samt har investerat i automatisering av vår produktion. Sammantaget är 2006 det första förluståret i bolagets historia.

Balansräkningen stärktes avsevärt på grund av nyemissionen. Aktiemarknadens tilltro till bolaget ger oss förhoppningsvis ytterligare möjlighet att stärka våra finanser framöver i fall det skulle bli nödvändigt för att nå vår höga målsättning. Vi har dock inte det behovet i dagsläget. Vi har också noterat en ökad villighet från banker och finansinstitut att bistå oss framöver.

Händelser efter rapporttidens utgång

Etableringen av vårt helägda dotterbolag i Tyskland går enligt plan. Tyskland är världens största marknad för solkraft med 57% av installerad kapacitet globalt 2005. Att bearbeta tyska kunder är också intressant eftersom de ofta har varit tidiga att positionera sig i Spanien och Italien som två mycket starkt kommande marknader. Vårt dotterbolag, PV Enterprise Deutschland GmbH, kommer också att sälja kompletta system samt även bistå vid projektering och installation vilket gör att vi kommer att utöka vår del av värdekedjan från 18% till 61% av det slutkunden betalar för ett solelsystem.

PV Enterprise kommer kontinuerligt att rekrytera toppkrafter. Vi har anställt kompetent personal på automatiseringsutveckling och identifierar samt för diskussioner med kandidater på prioriterade områden som produktion och försäljning.

Vi har lämnat in en global patentansökan på vår ramprofil i aluminium. Vår nya profil innebär att vi kan stapla paneler stabilt på varandra utan förpackningsmaterial. Det innebär mer effektivt utnyttjade transporter och stabilare transporter med mindre risk för skador på gods. Samtidigt kommer själva arbetsprocessen vid ramning förenklas samt tidsåtgång för ramningsprocessen att förkortas. Kostnadsbesparingar sker också genom att vi inte behöver köpa in förpackningsmaterial och ej heller bära kostnader för att hos kund ta hand om använt förpackningsmaterial. Enligt vårt patentombud finns inget liknande tillvägagångssätt globalt och det kan således vara applicerbart på andra branscher. Vi har gjort en samlad bedömning att ett patentskydd är att föredra framför mönsterskydd och den nya ramen, som rönt uppmärksamhet, kommer under våren/sommaren att presenteras på internationella mässor.

Vi har även börjat att projektera vår första egenägda solkraftsanläggning eftersom vi vill få erfarenheter av att utföra egna installationer från solcell till färdig solkraftsanläggning, ta del av det ekonomiska utfallet och därigenom bli en mer integrerad aktör i marknaden. I takt stärkta finanser kommer vi i högre utsträckning att fortskrida med dessa planer.

Utsikter för 2007

Vi lever i en oerhört spännande tid för förnyelsebar och ren energi som solenergi. Vi har ett vinstfokus, men vi tycker samtidigt att det är viktigt att förena lönsamhetstänkande med ett miljötänkande. Att omvärlden nu tar ett större miljöansvar och att företagsvärlden nu starkare betonar CSR d v s "corporate and social responsibility" ser vi som oerhört positivt.

Vi märker nu i våra kontakter med kunder och leverantörer en mycket stark framtidstro. Vi vet att vi gör en bra och konkurrenskraftiga produkter men vi vet att konkurrensen från framförallt Kina är hård då de konkurrerar på pris. Till vår fördel talar att kunder i Europa ofta vill ha europeiska paneler, de vill ha en stabil partner som kan fullgöra garantiåtaganden under så lång tid som 25 år och som förstår den europeiska mentaliteten om problem och tvister skulle uppkomma.

Europa, som är vår hemmamarknad, bedöms ha en stark utveckling framöver där subventionsprogrammen i Tyskland, Spanien, Grekland, Portugal och Italien fortsatt kommer att utgöra stark stimulans. Det nyantagna programmet i Italien är speciellt intressant eftersom det är ett stort program och hela fem gånger så stort som det spanska programmet och vi har en stark position i Italien. Antalet förfrågningar på nya projekt är många och i normalfallet rör sig varje förfrågan om stora belopp. En normalförfrågan på 2-3 MW, innebär för oss en omsättning på ca 60-90 miljoner kronor.

PV Enterprise är väl positionerade för framtida tillväxt under många år framöver. Under 2007 förväntar vi oss att börja leverera i enlighet med tecknade order när vinterkylan lagt sig över Europa och vår TÜV certifiering är klar i april. Omsättning och resultat 2007 kommer att klart överstiga 2006.


Vilshult den 28 februari 2007


Kristoffer Lind
VD, PV Enterprise Sweden AB (publ)

Ekonomisk utveckling

Redovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer.

Koncernens omsättning under året har uppgått till 41,0 MSEK (69 268) och resultatet till
-6 ,1 MSEK (0,85 MSEK).
Balansomslutningen för koncernen uppgick på balansdagen till 41,2 MSEK (29,4 MSEK). Bruttoinvesteringar i maskiner och inventarier har under året uppgått till 3,2 MSEK (1,9 MSEK). Likvida medel i koncernen inklusive uppgick per den 31/12 till 13,1 MSEK (0,5 MSEK).
Aktiekapitalet uppgick till 22,5 MSEK kronor, varav ej registrerad emission 18,4 MSEK.
Jämförelsestörande poster om 1.2 MSEK är hänförlig till en försiktig bedömning av ersättning i tvist. Soliditeten uppgick till 54,5% (26,9%).

Årsredovisningen för 2006 kommer att finnas tillgänglig hos bolaget den 16 maj 2007. Årstämman hålles i Vilshult den 30 maj kl 17.00 på plats som kommer att meddelas i kallelsen.

Bokslutet för andra kvartalet meddelas den 4 juni 2007.

Bokslutskommunikén har inte varit föremål för revisorernas granskning

Frågor kring bokslutskommunikén kan ställas till:

Kristoffer Lind
VD
Tel: +46-(0)705-939586

Therese Wolff
CFO
Tel: +46-(0)708-999825

(För fullständig rapport se bifogad fil)