Karo Bio AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006 KVARTALSRAPPORT OKTOBER - DECEMBER 2006

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 09:01 CET

·Karo Bio genomförde kliniska fas I-studier med KB2115 och fas II pågår
·Karo Bio har erhållit en milstolpsbetalning från Wyeth för val av läkemedelskandidat och ytterligare en betalning för start av kliniska fas I-studier. Samarbetet förlängdes med ytterligare ett år till 31 augusti 2007
·KB5359 valdes som läkemedelskandidat för behandling av höga blodfetter och den prekliniska utvecklingen inleddes
·Den kliniska utvecklingen av KB3305 är fördröjd på grund av tekniska utmaningar med den farmaceutiska beredningen
·Merck inledde kliniska fas I-studier med en gemensam substans inom området östrogenreceptorer och kvinnosjukdomar
·Karo Bio utlicensierade en klass av selektiva androgenreceptormodulatorer (SARMs) för behandling av osteoporos till Radius
·Koncernens nettoomsättning för året uppgick till 44,0 (51,9) MSEK
·Resultatet för året uppgick till -126,1 (-111,0) MSEK
·Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten för året uppgick till -110,4 (-90,0) MSEK
·Likvida medel och andra kortfristiga placeringar uppgick till 231,0 (346,9) MSEK vid årets slut
·Resultat per aktie för året uppgick till -1,63 (-2,37) SEK.

För ytterligare information, var vänlig kontakta
Per Olof Wallström, verkställande direktör, tel. 08-608 60 20,
Per Otteskog, Senior Vice President Investor Relations, tel. 08-608 60 18, eller
Bertil Jungmar, Chief Financial Officer, tel. 08-608 60 52.

Juridisk friskrivning
Denna finansiella rapport innehåller uttalanden som är framåtblickande och faktiska resultat kan komma att skilja sig väsentligt från de förutsedda. Utöver de faktorer som diskuteras, kan de faktiska utfallen påverkas av utvecklingen inom forskningsprogrammen, inklusive utvecklingen av prekliniska och kliniska prövningar, påverkan av konkurrerande forskningsprogram, effekten av ekonomiska och konjunkturförhållanden, effektiviteten av patentskydd och hinder på grund av tredje parts potentiella patenträttigheter, teknologisk utveckling, valutakurs- och räntefluktuationer och politiska risker.


Karo Bio AB (publ.), Novum, 141 57 Huddinge
Telefon: 08-608 60 00
Telefax: 08-774 82 61
Organisationsnummer: 556309-3359
Hemsida: www.karobio.se