HQ Bank

Bokslutskommuniké 2006 - Starkaste året hittills

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 09:10 CET

· RÖRELSENS INTÄKTER 931 (518) MSEK
· RÖRELSERESULTAT 350 (128) MSEK
· RÖRELSEMARGINAL 38 (25) PROCENT
· RESULTAT EFTER SKATT 250 (94) MSEK
· RESULTAT PER AKTIE EFTER UTSPÄDNING 18,4 (9,7) SEK
· FÖRVALTAT KAPITAL ÖKADE MED 24 Mdr SEK UNDER ÅRET TILL 78 Mdr SEK, VARAV NETTOINFLÖDE OM 8,4 Mdr SEK, MOTSVARANDE 15 PROCENT ORGANISK TILLVÄXT
· FÖRESLAGEN UTDELNING 12,00 (6,00) SEK PER AKTIE, SAMT EN SPLIT 2:1

Kommentar från VD Patrik Enblad

2006 var ett starkt år för HQ. Visserligen var omvärldsklimatet gynnsamt med en fortsatt börsuppgång och hög omsättning. Det är dock bara en del av förklaringen. HQ har fortsatt att utforska, utveckla och prestera på ett framgångsrikt sätt. I finansiella termer redovisar vi de starkaste siffrorna någonsin och det gäller på mer eller mindre samtliga plan. De offensiva finansiella mål som styrelsen beslutade 2005 har överträffats med marginal.
Till följd av en stark avslutning på året ökade det förvaltade kapitalet med 44 procent och uppgick vid året slut till 78 (54) Mdr SEK. Nettoinflödet uppgick till 8,4 Mdr SEK, vilket motsvarar en organisk tillväxt om 15 procent. Tilläggas kan att HQ Fonder redovisade ett nettoinflöde om 1,9 Mdr SEK, vilket medfört att HQ Fonder är den aktör på fondmarknaden som vuxit snabbast i Sverige under 2006.
Trots den starka tillväxten ökade rörelsemarginalen med 13 procentenheter och uppgick till 38 procent. Det visar tydligt att HQ:s affär är skalbar. Vidare ökade snittintäkten på det förvaltade kapitalet inom HQ Private Banking med 9 punkter till 1,13 procent.
Inriktningen inom HQ Private Banking har därmed tagit ännu ett steg bort från traditionellt privatmäkleri mot en mer totalekonomiinriktad förmögenhetsförädling. Med andra ord har HQ blivit ett sparbolag. Nu är det inte bara HQ Private Banking, inklusive HQ Fonder, som har gått bra. HQ Investment Banking har ökat sina intäkter i samma takt som HQ Private Banking, och svarar likt fjolåret för en dryg tredjedel av intäkterna.
HQ är idag ett starkare företag jämfört med för bara ett år sedan. Den positiva utvecklingen hade inte varit möjlig om HQ inte hade haft förstklassig personal. Humankapitalet är och förblir HQ:s viktigaste resurs.