Amhult 2 AB

Bokslutskommuniké 2006/2007

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2007 10:37 CEST

(Aktietorget: AMH2 B)

- Nettoomsättning uppgick för räkenskapsåret 2006/2007 till 5 205 TSEK.
Amhult 2 AB prospekterar ca 47 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcentrum samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar. Amhult 2-aktien är noterad på AktieTorgets lista.

- Årets resultat efter skatt är 26 581 TSEK.

- Resultat per aktie före och efter utspädning är 6,41 kr (baserat på ett vägt genomsnitt på antalet utestående aktier, 4 147 400 st).

VD:S KOMMENTAR
Arbetet under räkenskapsperioden har präglats av stabilitet och koncernen har under räkenskapsåret haft ett givande och kreativt arbete med stadsbyggnadskontoret rörande detaljplanen, Amhult Centrum, etapp II. Vidare arbetar bolaget aktivt med att finna mark med bra lägen i Torslanda samt söka markanvisningar för att här utveckla och förädla marken enligt det koncept som med framgång prövats i Brf. Flygledaren. Koncernen har under räkenskapsåret tillgodogjorts en vinst avseende försäljning av andelar i Brf Flygledaren om 25 811 TSEK.

Tillväxtutsikterna för bolaget är fortsatt goda. Efterfrågan på både lokaler och bostäder är konstant hög. En fortsatt stabil marknad är att förvänta trots eventuella räntehöjningar. Demografisk utveckling, sysselsättnings tillväxt och ekonomisk tillväxt stödjer Amhult 2 inom dess affärsområden och måttliga räntehöjningar ligger redan med i framtidsbilden.

Eigil Jakobsen, VD och koncernchef.

FASTIGHETSFÖRVALTNING
Koncernens hyresintäkter uppgick till 3 081 TSEK. Driftskostnader uppgår till 431 TSEK varav avskrivningar till 68 TSEK. Avskrivningar görs på idag befintliga byggnader med 2 % per år.

Fastigheterna är obelånade och bolaget har inga skulder hos kreditinstitut.

Fastighetsbeståndet består av fastigheter och ligger i dotterbolaget Terrester AB, förvärvat av Amhult 2 AB i april 2005. Beståndet är väl koncentrerat och centralt beläget i Torslanda och fastigheterna består främst av industrilokaler och lager på det område som är föremål för detaljplaneändring.

Göteborg Amhult 107:3 - 10 420,9 m2
På fastigheten finns en lagerbyggnad om totalt 1 755 m2, varav ca 175 m2 är kontor och personalutrymmen och 1 580 m2 höglager.

Göteborg Amhult 108:1 - 9 192,4 m2
På fastigheten finns 5 byggnader om totalt 2 370 m2, varav 325 m2 är kontor och personalutrymmen, 1 800 m2 är höglager och 245 m2 är verkstad.

Göteborg Amhult 108:2 - 27 043,0 m2
På fastigheten finns 4 byggnader om totalt 1 695 m2, varav 315 m2 är kontor, 920 m2 är kallager och 460 m2 är verkstad/lager.

All tillgänglig mark och lokalyta var per 2007-06-30 uthyrda på korta avtal, med tanke på kommande nybyggnation av området.

FASTIGHETSVÄRDERING
Bolagets fastigheter värderades med värdemånad december 2006 till 100 miljoner kronor av Svefa AB, auktoriserade fastighetsvärderare.

FASTIGHETSUNDERHÅLL
Koncernens fastighetsunderhåll avser främst utförda tjänster.

ADMINISTRATION
Administrationsintäkter avser tjänster som koncernens personal utfört för kunder.

AMHULT 2 AKTIEN
Aktiekapital: 82 948 000 SEK
Antal aktier: 4 147 400
Fördelning av utgivna aktier
Aktieslag: A
Antal: 2 025 000
Aktieslag: B
Antal: 2 122 400

Det genomsnittliga antalet utestående aktier under räkenskapsperioden uppgår till 4 147 400.

ORGANISATION
Sedan verksamheten startades har inga förändringar vidtagits i styrelse. Antalet anställda är 5 personer.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna bokslutskommuniké är upprättad i enlighet med IAS/IFRS.

FÖRSLAG TILL UTDELNING
Styrelsen avser att föreslå årsstämman att ingen utdelning sker för räkenskapsåret 2006/2007 i syfte att konsolidera koncernen inför den kommande byggnationen av Amhult Centrum, etapp II.

Styrelsens ordförande
Amhult 2 AB

Rapport över utförd granskning av bokslutskommuniké 2007-06-30.

Granskning av bokslutskommuniké 2007-06-30 för Amhult 2 AB har utförts i enlighet med FAR:s standard för översiktlig granskning av finansiella rapporter (SÖG 2400). Granskningen har därmed varit av översiktlig natur och ger således en lägre säkerhet än en revision.

Granskningen har främst inriktats på att redovisade resultaträkningar, balansräkningar och kassaflöden ger en, enligt vår uppfattning, i allt väsentligt korrekt bild av moderbolaget och koncernen.

En bokslutskommuniké är till sin natur betydligt mer kortfattad än en årsredovisning. Kompletterande granskning kommer att ske dels av den sedermera avgivna årsredovisningen, dels av bolagets förvaltning under räkenskapsåret.

Det har vid vår granskning inte framkommit något som tyder på att bokslutskommunikén inte uppfyller kraven enligt årsredovisningslagen och internationella redovisningsstandarder (IFRS).

Göteborg den 24 augusti 2007
BDO NORDIC GÖTEBORG KB
Peter Ericsson

Denna bokslutskommuniké har idag avgivits av styrelsen för Amhult 2 AB (publ).
Torslanda den 24 augusti 2007
AMHULT 2 AB (publ)

Eigil Jakobsen
Verkställande direktör

EKONOMISKA RAPPORTERINGSTILLFÄLLEN
Den tryckta versionen av årsredovisningen för 2006/2007 kommer att finnas tillgänglig på Amhult 2:s kontor från den 25 september 2007. Årsredovisningen kommer även att finnas tillgänglig på företagets webbplats i PDF format från detta datum. Distribution till aktieägarna sker per post i slutet av september 2007.

Amhult 2:s årsstämma äger rum torsdagen den 25 oktober 2007 klockan 15.00 på kulturhuset Vingen, Amhult Centrum, konferenslokal Tärnan (andra våningen, vid cafeterian).

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN
2007-11-08| 1:a kvartalsrapport (30 sept 07)
2008-02-07| 2:a kvartalsrapport (30 dec 07)
2008-05-08| 3:e kvartalsrapport (31 mar 08)
2008-08-28| Bokslutskommuniké (30 jun 08)
2008-09-25| Årsredovisning 2007/2008

För ytterligare information hänvisas till:
Eigil Jakobsen; VD och koncernchef eigil@amhult2.se 031-92 38 30
Annika Corneliusson, ekonomichef annika@amhult2.se 031-92 38 33
Maria Nord Johannesson, vice VD maria@amhult2.se 031-92 38 34

eller Amhult 2:s webbplats www.amhult 2.se.

DOTTERBOLAG
Terrester AB
Flygledarevägen 1
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35 Telefax: 031-92 38 38