Devicom

Bokslutskommuniké 2009-01-01 - 2009-12-31

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2010 10:37 CET

(Aktietorget: DEVI)

Devicoms nettoomsättning under perioden uppgick till 28,0 mkr (26,8 mkr) och resultatet uppgick till -806 tkr (-1 464 tkr). Bruttomarginalen var 33,3% för koncernen och för den fasta telefonin 38,0% (42,2%).
Januari - december 2009 jämfört med januari - december 2008

" Resultatet uppgick till -806 tkr (-1 464 tkr) efter finansnetto
" Omsättningen uppgick till 30 086 tkr (26 826 tkr), nettoomsättningen var 27 955 tkr
" Soliditet 15,3% (24,2%)
" Skuldsättningsgrad 1,0 ggr (0,9 ggr)
" Eget kapital per aktie per den 31 december 2009 0,74 kr (1,03 kr)
" Likvida medel samt kortfristiga placeringar uppgick till 4 111 tkr (3 265 tkr)
" Bruttovinstmarginalen för koncernen 33,3%, för fast telefoni 38,0% (42,2%)
" Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 2 273tkr (-647 tkr)

Devicom AB (publ)
Finlandsgatan 66
164 74 Kista
Telefon: 08-632 00 90
Telefax: 08-594 624 06

Nätplatser:
www.devicom.se
www.mycosmik.com
www.superstarmobile.se