Axlon International AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009-01-01 - 2009-12-31

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2010 09:09 CETHelåret 2009
Koncernen
· Nettoomsättning: 1,8 Mkr (0,6 Mkr).
· Resultat per aktie: -0,04 kr (-0,02 kr).
· Kassaflöde från löpande verksamhet: -14,7 Mkr (-36,7 Mkr).
· Rörelseresultat exkl. avskrivningar (EBITDA): -20,8 Mkr (-7,8 Mkr).

Fjärde kvartalet 2009
Koncernen
· Nettoomsättning: 0,9 Mkr (0,0 Mkr).
· Resultat per aktie: -0,02 kr (-0,01 kr).
· Kassaflöde från löpande verksamhet: -1,6 Mkr (-5,5 Mkr).
· Rörelseresultat exkl. avskrivningar (EBITDA): -4,6 Mkr (-6,4 Mkr).


Verksamhet
Axlon utvecklar, marknadsför och säljer innovativa produkter och lösningar inom kontanthantering till kunder på utvalda marknader.

AxlonRS är ett slutet kontanthanteringssystem för butiker, som i korthet erbjuder följande affärs- och kundnytta:
· Ökad säkerhet
· Effektivisering i hela kontantflödet
· Förbättrad arbetsmiljö och trygghet
· Minskad administration
· Ökad lönsamhet

Väsentliga händelser under perioden
Under kvartalet fakturerades 0,9 Mkr vilket gav ett rörelseresultat exklusive avskrivningar (EBITDA) på -4,6 Mkr.

Flera kunder, bland annat en VI-butik, som redan tidigare installerat AxlonRS beställde under kvartalet ytterligare system.

Samarbetet med Visma Retail har under kvartalet utvecklats vidare och diskussioner pågår med flertalet kunder.

Väsentliga händelser efter perioden
Axlon har efter kvartalet tagit ytterligare ett antal order. En av dessa order är den första inom butikskedjan Tempo vilket skapar nya möjligheter för Axlon.

Betalningsvillkoren avseende det sålda bolaget HGL har omförhandlats med Hammar Invest AB (publ) vilket resulterat i följande:
· 5 Mkr förfaller till betalning i juni 2010
· 5 Mkr förfaller till betalning i december 2010
· 10 Mkr förfaller till betalning i juni 2011

Vidare avtalades även om en förstärkning av kapitalet i HGL genom tillskott från såväl Hammar Invest som Axlon Group. Genom kapitaltillskotten ökar värdet på den pant som Bolaget har i HGL och bedöms därigenom säkerställa kvarvarande köpeskillingsfordran på Hammar Invest om 20 Mkr. Tillskottet, som ej har varit likviditetsbelastande, har belastat resultatet för 2009 med 7,7 Mkr.

Omförhandlingen av betalningsvillkoren med Hammar Invest har medfört att Bolaget för diskussioner med aktieägare om en bryggfinansiering. Likviditeten är ansträngd men Bolagets bedömning är att en ny bryggfinansiering, de omförhandlade betalningsvillkoren och en successivt ökad försäljning är tillräcklig för att säkerställa kapitalbehovet för kommande år.

Personal
Per den 31 december 2009 var totalt 17 personer anställda i koncernen, varav 15 (17) i Axlon AB och 2 (2) i moderbolaget Axlon Group AB.

Moderbolaget
Resultatet i moderbolaget för 2009 uppgick till -11,6 Mkr (-2,9 Mkr).

Det egna kapitalet uppgick den 31/12 2009 till 169,0 Mkr.

Någon utdelning föreslås inte.

Redovisningsprinciper
Denna bokslutskommuniké är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering, den svenska årsredovisningslagen samt RFR 1.2 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Principerna överensstämmer med de som användes vid senaste årsredovisningen med följande undantag: Uppställningsformen för Resultaträkning och Eget Kapitalrapport har justerats för den reviderade standarden IAS 1. Innebörden av detta är att utformningen av de finansiella rapporterna och benämningarna på rapporterna har förändrats.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Tillverkning av AxlonRS
Bolagets verksamhet och utveckling försvåras väsentligt om Axlon ej kan upprätthålla tillverkning av framtida produkter eller att göra detta på kommersiellt gångbara villkor . För närvarande outsourcar Axlon all tillverkning.

Finansiering
Den globala finansiella oron kan påverka potentiella kunder och därmed framtida intäkter.

Om upplåning av Bolagets framtida behov av kapital försvåras kan kapitaltillskott komma att behövas.

För en mer utförlig beskrivning av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till Axlons årsredovisning för 2008.

Allmän information
Moderbolaget är ett aktiebolag registrerat med säte i Stockholms stad, adress: Ulvsundavägen 110, 168 67 BROMMA.

Moderbolaget är listat på First North. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Finansiell kalender för 2010
Delårsrapport 1 publiceras 20 maj 2010.
Delårsrapport 2 publiceras 26 augusti 2010.
Delårsrapport 3 publiceras 18 november 2010.
Bokslutskommuniké och delårsrapport 4 publiceras 24 februari 2011.

Årsstämman kommer att hållas den 26 april 2010. Årsredovisningen för 2009 kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida, www.axlon.se, senast den 12 april 2009.

Denna delårsrapport har inte granskats av Bolagets revisor.

Axlon Group AB offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 februari 2010, kl 09:00.

Bromma den 25 februari 2010

Frode Alhaug
Ordförande

Mats Boquist
Ledamot

Henrik Aspén
Ledamot

Tomas Ringström
VD


För ytterligare information kontakta:
Tomas Ringström, VD, tel 070-6499590

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Axlon Bokslutskommuniké 2009.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Axlon Group

Om Axlon Group
Axlon Group AB (publ) är listat på First North. Certified Adviser är Mangold Fondkommission, tel: 08-503 01 550. Dotterbolaget Axlon utvecklar, marknadsför och säljer innovativa produkter och lösningar för sluten kontanthantering. Produkterna skapar ett unikt värde för sina kunder genom att möjliggöra en kostnadseffektiv, säker och enkel hantering av kontanter.