Sensys Traffic AB

Bokslutskommuniké 2009

Pressmeddelande   •   Jan 21, 2010 14:58 CET

JANUARI – DECEMBER 2009
· Periodens intäkter 72,4 Mkr (126,9).
· Rörelseresultat -32,9 Mkr (27,3) efter reservationer i Saudiprojekt om 11,7 Mkr.
· Resultat efter skatt -24,0 Mkr (20,8).
· Resultat per aktie -11 öre (9).
· Kassaflöde per aktie -15 öre (15).

Verksamhet
Sensys Traffic utvecklar, marknadsför och säljer system för trafikinformatik som främst används för mätning och registrering av hastighetsöverträdelser och körning mot rött ljus.
Året präglades av fördröjningar i beslutsprocesser i pågående projekt och upphandlingar. Ingen av de större upphandlingar som Sensys deltar i avgjordes under året.
Sensys har genomfört flera tester med goda resultat, bland annat av system med ny funktionalitet. Utfallen indikerar att Sensys är väl positionerat när kunderna börjar fatta köpbeslut igen.
Ett kostnadsreduktionsprogram genomfördes under fjärde kvartalet som bla omfattade personalneddragningar. Programmet minskar rörelsekostnaderna med 4,0 Mkr på årsbasis och beräknas ge full effekt andra kvartalet 2010.

Saudiprojektet
Det är Sensys uppfattning att bolaget fullföljt alla åtaganden i kontraktet med Telvent. Affärsmodellen för Saudiprojektet är komplex bl. a. så till vida att Sensys, som är underleverantör till entrepenören Telvent, inte har direktkontakt med slutkunden. Mot bakgrund av den utdragna processen, i kombination med ofullständig information, har Sensys styrelse av försiktighetsskäl beslutat att reservera de nettotillgångar på 11,7 Mkr som är hänförliga till projektet. Kostnaden för detta har påverkat resultatet för Q4. Totala kostnaden avseende projektet som belastar 2009 års resultat uppgår till 18,5 Mkr. Det varulager på 66,1 Mkr som är hänförligt till projektet är användbart för andra ordrar.

Utdelning
Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att ingen utdelning lämnas för 2009.

Ekonomisk redovisning
Intäkter och resultat
Intäkterna för helåret uppgick till 72,4 Mkr (126,9). Bruttomarginalen uppgick till 34,7 procent (53,8). Valutaeffekten på Saudifordran har, i enlighet med IAS 34, bruttoredovisats med 17,4 Mkr i intäkt och 20,6 Mkr i kostnad sålda varor, nettoeffekten -3,2 Mkr har belastat bruttoresultatet. Rensat för valutaeffekter var bruttomarginalen 51,4 procent.
Intäkterna för fjärde kvartalet uppgick till 7,9 Mkr (74,1) och bruttomarginalen till
12,2 procent (54,8). I bruttomarginalen ingår direkta kostnader för kontraktstillverkare samt vissa egna kostnader.
För helåret var rörelseresultatet -32,9 Mkr (27,3).Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -22,4 Mkr (24,9).
Resultatet efter skatt uppgick till -24,0 Mkr (20,8).
Samtliga kostnader för ej orderspecifikt utvecklingsarbete har belastat resultatet.

Finansiell ställning och soliditet
(jämförelsetal 2008-12-31)
Det egna kapitalet uppgick vid utgången av perioden till 111,1 Mkr (145,9), vilket gav en
soliditet på 80,5 procent (73,3).
Varulagret uppgick till 82,8 Mkr. Av detta hänförde sig 66,1 Mkr till ordern från Saudiarabien. Av totala kundfordringar på 115,9 Mkr, svarade den saudiska ordern för 107 Mkr.

Skatter
Den totala uppskjutna skattefordran uppgår vid årsskiftet till 24,7 Mkr (16,1).

Investeringar
Investeringarna uppgick under året till 0,6 Mkr (0,2) varav huvuddelen avser skyddande av varumärket.

Personal
Medelantalet anställda uppgick till 43 personer (38). Antalet anställda vid periodens utgång var 42.

Likviditet
Likvida medel uppgick till 15,0 Mkr (54,9) vid utgången av perioden. Därutöver fanns kortfristig placering på 2,7 Mkr.
Kassaflödet från rörelsen under fjärde kvartalet uppgick till 17,0 Mkr (-36,0). Under året var detta -37,2 Mkr (-33,5).

Antal aktier
Antalet aktier uppgick vid årsskiftet till
215 927 051 (215 927 051). Genomsnittligt antal aktier under 2009 var 215 927 051 (215 927 051).

Risker och osäkerhetsfaktorer
Väsentligt för verksamhetens fortsatta drift är att kapital frigörs från varulagret.
Bolagets väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar även affärsmässiga risker förknippade med kunder och leverantörer samt andra omvärldsfaktorer. Till detta kommer finansiella risker till följd av förändringar i valutakurser och räntenivåer.
En redogörelse för bolagets väsentliga finansiella och affärsmässiga risker återfinns på sidan 12 i årsredovisningen för 2008. Inga väsentliga risker bedöms ha tillkommit utöver dessa.

Redovisningsprinciper
Denna bokslutskommuniké är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Samma redovisningsprinciper och beräknings
metoder har i allt väsentligt tillämpats som i senaste årsredovisningen. Bolaget följer årsredovisningslagen och rekommendationen RFR 2.2 Redovisning för juridiska personer från Rådet för finansiell rapportering. Tillämpningen av RFR 2.2 innebär att bolaget i bokslutskommunikén tillämpar samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen, och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Till följd av att ingen koncernförhållande föreligger och att verksamheten endast har en rörelsegren, påverkas bolaget inte av de ändringar avseende finansiell rapportering som införs från 2009 (IAS 1 samt IFRS 8). Förändringen av eget kapital överensstämmer i sin helhet med redovisat resultat (IAS 1).

Kommande rapporttillfällen
Första kvartalet, 2010 29 apr 2010
Årsstämma, 2009 29 apr 2010
Andra kvartalet, 2010 26 aug 2010
Tredje kvartalet, 2010 28 okt 2010

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.
Jönköping den 21 januari 2010
På styrelsens uppdrag

Johan Frilund, VD

För mer information:
Johan Frilund, VD, Sensys Traffic AB
Telefon: +46 732 742 823
E-mail: johan.frilund@sensys.se

Om SENSYS Traffic AB
SENSYS® Traffic AB utvecklar, marknadsför och säljer system för trafikinformatik och trafiksäkerhet, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning. Systemen nyttjar Sensys målföljande sensorteknologi som har marknadens högsta precision och legala säkerhet. De är enkla att installera och är mycket kostnadseffektiva. Med tusentals system i 17 länder är Sensys marknadsledande i Norden och Mellanöstern. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista.