HiQ International AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2010 08:58 CET

Starkt år i en tuff marknad

Januari-december 2009
• Omsättningen uppgår till 1 057,7 (1 181,5) Mkr.
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 145,6 (193,9) Mkr, en rörelse¬marginal på 13,8 (16,4) procent.
• Resultat före skatt uppgår till 145,2 (197,8) Mkr.
• Resultat efter skatt uppgår till 106,1 (142,9) Mkr.
• Vinst per aktie uppgår till 2,06 (2,80) kr.
• Kassaflödet från rörelsen uppgår till 139,5 (172,0) Mkr.
• Styrelsen föreslår Årstämman att 1,10 kr per aktie, totalt ca 57 Mkr, delas ut till aktieägarna i form av en split och obligatoriskt inlösenförfarande. Utdelningen är i linje med HiQs policy.

Oktober-december 2009
• Omsättningen uppgår till 278,7 (319,4) Mkr.
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 46,0 (50,5) Mkr, en rörelsemarginal på 16,5 (15,8) procent.
• Resultat före skatt uppgår till 46,3 (52,0) Mkr.
• Resultat efter skatt uppgår till 34,2 (38,5) Mkr.
• Vinst per aktie uppgår till 0,66 (0,75) kr.

Viktiga händelser under perioden
• HiQ har tecknat ett nytt tvåårigt ramavtal med SEB avseende tjänster inom systemutveckling, kvalitetssäkring, projektledning och verksamhetsutveckling.
• HiQ har tecknat ett nytt ramavtal med NASDAQ OMX.
• HiQ har tecknat ett nytt heltäckande ramavtal med Volvo Personvagnar.
• HiQ har vunnit ett betydande uppdrag inom Infotainment hos Volvo Personvagnar.
• HiQ har tecknat ett nytt ramavtal inom IS/IT-området med en av världens ledande telekomleverantörer.
• HiQ har förlängt samarbetsavtalet med GTECH till slutet av 2010.
• HiQ expanderar i Mälardalen och har etablerat verksamhet i Västerås.
• HiQ har bildat HiQ Öresund där dotterbolagen HiQ Skåne och HiQ Köpenhamn ingår, ansvarig för HiQ Öresund är Jon Carvell.
• HiQ har utsetts till ”Bästa IT-konsult 2009” enligt Veckans Affärers undersökning.
• HiQ har utsetts till en av Sveriges tio bästa arbetsplatser, och den främsta bland IT-konsultbolag, inom Data/IT enligt Universum Communications årliga undersökning.

2009 i korthet
HiQ presterar ett mycket starkt 2009, med starkt kassaflöde och en mycket god finansiell ställning. HiQ har arbetat hårt hela året med att stärka erbjudandet och flytta fram positionerna. Tack vare detta vinner HiQ marknads¬andelar även under 2009.

Omsättningen för 2009 uppgår till 1 057,7 Mkr och rörelseresultatet till 145,6 Mkr, en marginal på 13,8 procent. Kassaflödet från rörelsen är starkt och uppgår till 139,5 Mkr.

Styrelsen föreslår Årstämman att 1,10 kr per aktie, totalt ca 57 Mkr, delas ut till aktieägarna i form av en split och obligatoriskt inlösenförfarande. Utdelningen är i enlighet med HiQs policy.

Under 2009 har marknaden tyngts av en lågkonjunktur, vilket har påverkat såväl IT-branschen som andra branscher. Inledningen av året präglades av en stor osäkerhet vilket hämmade efterfrågan på IT-tjänster under våren och sommaren. Bland stora företag som behöver effektivisera och rationalisera sin verksamhet finns en ambition att stärka samarbetet med ett fåtal kvalitetsleverantörer. Sammantaget har detta skapat möjligheter för HiQ att vinna nya uppdrag och stärka marknads¬positionen ytterligare. Ett tydligt exempel är Volvo Personvagnar där HiQ tecknat ett nytt heltäckande ramavtal under 2009.

Den nordiska IT-konsultmarknaden kom under 2009 att präglas av turbulensen i fordonsindustrin och den pågående omstruktureringen bland mobiltelefontillverkarna. För HiQs del innebär det att marknaderna i södra Sverige och Öresund samt i västsverige tydligast påverkats av lågkonjunkturen. HiQs verksamheter i Göteborg och Skåne utvecklas dock mycket väl och har vunnit marknadsandelar under året.
I mellansverige har HiQ, genom kontoren i Stockholm, Arboga/Västerås och Linköping, en stabil utveckling, med en förbättring under andra halvåret.
I Danmark har HiQ inte utvecklats tillfredsställande under 2009, dock syns en viss förbättring i den danska verksamheten under fjärde kvartalet.

I Finland fortsätter HiQ att framgångsrikt bredda kundbasen och utveckla verksamheten. Efterfrågan stärktes under andra halvåret och sammantaget har HiQ presterat väl i Finland under 2009.

HiQ arbetar med kunder i flera segment som finans, fordon, telekom, spel & underhållning & media, myndigheter & verk och försvar och under 2009 har arbetet med att bredda kundbasen varit framgångsrikt. HiQ har genomfört satsningar i bland annat finanssektorn, vilket har givit mycket goda resultat. Andra segment som, för HiQs del, haft en mycket stark utveckling under 2009 är fordon, försvar, industri och myndigheter & verk.

Under 2009 har HiQ även intensifierat satsningar inom flera områden där det finns en stor marknadspotential för HiQs tjänster. Ett exempel är satsningen mot affärskritiska IT-system som används som stöd i kundens organisation. HiQ erbjuder bland annat kvalitetssäkring av stora IT-systemleveranser, en verksamhet som är stark i Finland och som växer i hela koncernen under 2009.

Andra områden där HiQ ser en stor potential är utveckling av system och lösningar inom medie- och underhållnings¬segmenten samt multimedia.

HiQ erbjuder en flexibel leveransmodell med ett kundanpassat erbjudande. Vi erbjuder specialist¬kompetens i projekt hos kund, genomför projekt i egna lokaler och via vårt utvecklingscentrum i Ryssland. Efterfrågan på projekt som kombinerar specialistkompetens hos kund, med utveckling Near-Shore, dvs i Ryssland, har ökat under 2009.

HiQ har utsetts till ”Bästa IT-konsult 2009” i Veckans Affärers årliga undersökning bland köpare av konsulttjänster. Det är tredje året i rad som HiQ placerar sig i topp. HiQ har även rankats som Sveriges bästa arbetsgivare bland IT-konsultbolag enligt Universum Communications årliga undersökning.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Lars Stugemo, koncernchef och VD, HiQ
tel 08-588 90 000

Annika Billberg, informationschef och ansvarig för Investor Relations, HiQ
tel 08-588 90 015, 0704-200 103.