Fabege AB

Bokslutskommuniké 2009

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2010 11:21 CET

• Årets resultat efter skatt förbättrades med 936 Mkr från -511 Mkr till +425 Mkr
• Före skatt visade Förvaltningen ett resultat om 561 Mkr (-1 285) och Förädlingen 119 Mkr (-55)
• Förvaltningsresultatet ökade till 838 Mkr (568) medan hyresintäkterna minskade till 2 194 Mkr (2 214) på grund av försäljningar
• Överskottsgraden ökade till 67 procent (65)
• Per aktie uppgick resultatet till 2,59 kr (-3,07) och eget kapital till 61 kr (60)
• Styrelsen föreslår en utdelning om 2,00 kr per aktie (2,00)

- Årets förvaltningsresultat, det vill säga resultatet exklusive värdeförändringar och skatt, ökade med 47 procent och är framförallt en effekt av lägre räntenivåer, men har även påverkats positivt av ökat driftsöverskott genom effektivare förvaltning. Vi har också uppnått en positiv nettouthyrning och stärkt balansräkningen, säger Christian Hermelin, VD för Fabege.

- Med de senaste åren i minnet kan det konstateras att Fabeges börskurs påverkas kraftigt av svängningar i konjunkturen. Med en tillväxt som nu är positiv och som förväntas stärkas ytterligare så har Fabege tack vare sina tillväxtlägen och sin projekt- och transaktionsinriktning extra goda utsikter att gynnas. Min bedömning är att även 2010 kommer vara ett år med ett högt förvaltningsresultat. Jag tror också att vi åter kommer att få betydande resultattillskott från transaktioner och förädlingsvinster i projekt. Med andra ord, nu får vi vind i ryggen!

Fabege AB (publ)

Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vice vd och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Annette Kaunitz, kommunikationschef, tel 08-555 148 20, 0708-390 337

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 11.00 den 2 februari 2010.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och äger fastigheter till ett bokfört värde av 29,4 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,4 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 1,4 miljoner kvadratmeter. Fabegeaktien är noterad på Stockholmsbörsen, Large Cap-segmentet.