Acando

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2010 12:54 CET

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 436 MSEK (1 611), en minskning med 11 procent jämfört med föregående år.
 • Rörelseresultatet, exklusive omstruktureringskostnader om 20 MSEK från första kvartalet, blev 86 MSEK (152), en minskning med 43 procent. Rörelseresultat, inklusive omstruktureringskostnader, blev 66 MSEK (152), en minskning med 56 procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till 62 MSEK (168), en minskning med 63 procent.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 52 MSEK (192), en minskning med 73 procent.
 • Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick per den 31 december 2009 till 105 MSEK (181), en minskning med 42 procent jämfört med 31 december 2008.
  • Resultat per aktie efter utspädning, exklusive omstruktureringskostnader om 20 MSEK, var 1,07 SEK (2,15), en minskning med 50 procent. Resultat per aktie efter utspädning, inklusive omstruktureringskostnader, var 0,80 SEK (2,15), en minskning med 63 procent.
  • Styrelsen avser att föreslå stämman att besluta om en utdelning om 0,50 SEK per aktie, motsvarande totalt cirka 38 MSEK.

 

Fjärde kvartalet 2009 jämfört med fjärde kvartalet 2008

 

 • Nettoomsättningen uppgick till 351 MSEK (438), en minskning med 20 procent jämfört med föregående år.
 • Rörelseresultatet blev 20 MSEK (47), en minskning med 57 procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till 20 MSEK (50), en minskning med 60 procent.
 • Resultat per aktie efter utspädning var 0,26 SEK (0,65), en minskning med 60 procent.