Nordea Bank AB

Bokslutskommuniké 2009

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2010 08:54 CET

 

  • Intäkterna steg 11 % och riskjusterat resultat ökade 22 % för helåret 2009. Nordea rapporterar en stark utveckling för räntenettot och nettoresultat av finansiella poster samt måttlig kostnadsökning.
  • Stark utveckling för kundverksamheten under 2009. Antalet förmåns- och private banking-kunder steg med 158 000 i koncernen och Nordeas andel av privatkundsutlåningen i Norden ökade. Intäkterna från företagskunder ökade 8 %, efter stark affärsutveckling inom alla områden.
  • Intäkter och riskjusterat resultat minskade under kv4 2009. Intäkterna inom Nordic Banking och Institutional & International Banking steg med 5 % under kv4 jämfört med kv3. Räntenettot låg kvar på en hög nivå. Avgifts- och provisionsnettot fortsatte att öka. Lägre nettoresultat av finansiella poster samt omstruktureringskostnader för koncerninitiativ ledde emellertid till minskat rörelseresultat och lägre riskjusterat resultat under kvartalet.
  • Kreditkvaliteten fortsatte att stabiliseras och kreditförlusterna låg på förväntade nivåer. Kreditförlustrelationen låg i linje med prognosen och uppgick till 52 punkter under kv4 och 54 punkter* under 2009. Ökningen av andelen osäkra fordringar gick ned ytterligare till 7 % under kv4 och reserveringskvoten ökade till 53 % från 51 %.
  • Koncerninitiativ för att understödja strategin för välavvägd tillväxt 2010-2012. För att dra nytta av den starka kundverksamheten har Nordea beslutat att följa en strategi för välavvägd tillväxt med noggrann balansering mellan möjligheter och risker. Därigenom fortsätter resan mot Great Nordea. Nordea bygger nu vidare på de goda erfarenheterna från tidigare tillväxtinitiativ och genomför nya initiativ för att höja intäkterna, förbättra effektiviteten och stärka IT-sidan i syfte att uppfylla Nordeas långsiktiga finansiella mål och säkra efterlevnad av regelverken.
  • Utsikter. Nordea bedömer att riskjusterat resultat blir lägre 2010 än 2009, till följd av lägre intäkter inom Group Treasury och Markets. Koncerninitiativen förväntas inte netto påverka resultatet för 2010. Kreditkvaliteten fortsätter att stabiliseras. Kreditförlusterna kan emellertid ligga kvar på en hög nivå också under 2010 eftersom det är svårt att säga när de ska börja minska. (För fullständig helårsprognos för 2010, se sidan 12).

- Nordea kom stärkt ur 2009, trots att det var ett av de tuffaste åren på flera decennier. Det riskjusterade resultatet ökade med 22 %, och vår kapitalposition och upplåningskostnad är bland de bästa i Europa. Våra kundorienterade värderingar och vår relationsstrategi har klarat utmaningarna också i det svåra marknadsläget. Genom att arbeta ännu närmare kunderna och hjälpa dem att hitta lösningar under lågkonjunkturen har vi stärkt vårt rykte och förbättrat kundnöjdheten jämfört med våra konkurrenter. Vi har skapat mycket goda förutsättningar för att fortsätta på den inslagna vägen med välavvägd tillväxt, säger Christian Clausen, Nordeas vd och koncernchef.

Se bifogad pdf för närmare information.

För mer information, se sidan 55 för kontaktuppgifter.