SSAB

Bokslutskommuniké 2009

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2010 09:03 CET

Kvartalet (Redovisningen avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive rördelen om inte annat anges)
• Försäljningen minskade med 37 % och uppgick till 8 284 (13 063) Mkr
• Rörelseresultatet uppgick till 430 (979) Mkr
• Resultatet efter finansnetto uppgick till 348 (841) Mkr
• Resultatet efter skatt uppgick till 350 (833) Mkr, innebärande ett resultat per aktie på 1,09 (2,66) kronor
• Det operativa kassaflödet uppgick till 799 (2 415) Mkr och rörelsens kassaflöde till 856 (1 366) Mkr
• Nettoskuldsättningsgraden minskade under kvartalet från 52 % till 49 %

Helåret (Redovisningen avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive rördelen om inte annat anges)
• Försäljningen minskade med 45 % och uppgick till 29 838 (54 329) Mkr
• Rörelseresultatet uppgick till -1 592 (9 516) Mkr
• Resultatet efter finansnetto uppgick till -2 061 (8 953) Mkr
• Resultatet efter skatt uppgick till -879 (6 508) Mkr, innebärande ett resultat per aktie på -2,69 (19,90) kr
• Det operativa kassaflödet uppgick till 4 868 (9 085) Mkr och rörelsens kassaflöde till 3 387 (5 387) Mkr
• Räntabiliteten på såväl sysselsatt kapital som på eget kapital var negativ (föregående år 17 % resp. 22%)
• Utdelningen föreslås uppgå till 1,00 (4,00) kronor per aktie motsvarande 324 (1 296) Mkr
(I rapporten avser belopp inom parentes motsvarande period föregående år.)


Koncernchefens kommentar
Det fjärde kvartalet blev, som vi tidigare aviserat, väsentligt bättre än det föregående till följd av en fortsatt förbättring av våra volymer, även om nära hälften av resultatförbättringen berodde på poster av mer tillfällig natur. De ökade volymerna beror dels på att lageravvecklingen nu avslutats hos våra kunder, dels på en viss uppgång i efterfrågan. Priserna var under fortsatt press neråt under det fjärde kvartalet.

Helåret 2009 slutade med en rörelseförlust på 1,6 Mdkr. För att möta den ekonomiska nedgång som drabbade alla våra marknader och segment införde vi ett kostnadsbesparingsprogram som bidrog till att vi under året minskade de fasta kostnaderna med 19 % eller 1,5 Mdkr. Under 2010 förväntas en uthållig besparing uppgå till ca 1 Mdkr. Det operativa kassaflödet uppgick till 4 868 Mkr, främst till följd av att rörelsekapitalet minskades i samtliga divisioner.

Gradvis under andra halvåret startades samtliga masugnar i Sverige och därmed är nu våra anläggningar i Sverige och USA i det närmaste i full drift. Vi har mot bakgrund av det förbättrade marknadsläget beslutat att återuppta arbetet med det investeringsprogram vi presenterade hösten 2008. Det innebär främst att vi fortsätter att bygga den nya härdlinjen i Mobile, Alabama, så att vi avsevärt ökar produktionskapaciteten för kylda stål. Vi kommer också att fullfölja investeringen för att kunna producera kylda stål vid vår anläggning i Borlänge. Detta betyder att av ursprungliga projekt på 5,3 Mdkr, har projekt på ca 1,5 Mdkr ännu inte igångsatts. Mot bakgrund av de återupptagna investeringarna väntas de totala investeringsutbetalningarna under 2010 uppgå till knappt 3 Mdkr, varav 1,8 Mdkr avser strategiska investeringar.

Under första kvartalet räknar vi med att våra volymer kommer att öka, men att priserna blir lägre än under fjärde kvartalet. Produktionen kommer att ligga på en något lägre nivå än normalt inklusive ett planerat underhållsstopp i vår anläggning i Montpelier, Iowa. Stoppet påverkar resultatet med ca 250 Mkr, varav drygt hälften belastar första kvartalet. Nya avtal för järnmalm och kol har ännu inte tecknats, men marknadens bedömning är att priserna kommer att stiga. Vi bedömer dock att vi med tiden kommer att kunna kompensera oss för de högre råvarupriserna genom det gradvis förbättrade marknadsläget. Då vi har låga lagernivåer av järnmalm belastar den förväntade prishöjningen resultatet för första kvartalet, medan en prishöjning på kol kommer att ge resultateffekt mot slutet av andra kvartalet. Den stigande pristrenden på skrot har fortsatt i början av 2010 och förändringar i skrotpriserna får en relativt snabb inverkan på resultatet till följd av en hög lageromsättningshastighet.

Botten i konjunkturnedgången tycks nu vara nådd, men det är fortfarande svårt att bedöma styrkan i återhämtningen.

Olof Faxander, VD och koncernchef

För ytterligare information:

Helena Stålnert, Informationsdirektör Tel. 08 - 45 45 734
Catarina Ihre, Director, Investor Relations, Tel. 08 - 45 45 729


SSAB är en världsledande leverantör av höghållfasta stål. SSAB erbjuder produkter, utvecklade i nära samarbete med kunderna för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld.

SSAB har 8 700 anställda i över 45 länder och har produktionsanläggningar i Sverige och USA. SSAB är noterat på NASDAQ OMX Nordic, Stockholm.

Informationen är sådan som SSAB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 februari, 2010, kl. 08.00