Beijer Alma AB

Bokslutskommuniké 2009

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2010 13:26 CET

Starkt resultat i en svag marknad
• Nettoomsättningen för 2009 var 1 571 Mkr (1 836) och för fjärde kvartalet 361 Mkr (425)
• Rörelsemarginalen för 2009 var 15,2 procent (16,5) och för fjärde kvartalet 15,6 procent (11,5)
• Kassaflödet för 2009 var 215,8 Mkr (150,1) och för fjärde kvartalet 45,0 Mkr (24,0), vilket gav en stark balansräkning. Soliditeten blev 70,9 procent (65,7)
• Resultatet efter finansnetto för 2009 var 226,5 Mkr (295,0) och för fjärde kvartalet 55,4 Mkr (49,5)
• Vinsten per aktie efter skatt för 2009 var 5,92 kr (7,90) och för fjärde kvartalet 1,32 kr (1,38)
• Styrelsen föreslår en utdelning på 5,00 kr per aktie (5,00)
• Beijer Alma förvärvar teknikhandelskoncernen Beijer Tech av G & L Beijer

Koncernen
År 2009 har karaktäriserats av global lågkonjunktur med svag efterfrågan för våra bolag. Under andra halvåret har dock efterfrågan stabiliserats, om än på låga nivåer. Sedan halvårsskiftet överstiger orderingången faktureringen och orderstocken växer. I koncernens bolag har omfattande kostnadsneddragningar gjorts under de senaste 15 månaderna för att möta en lägre efterfrågan. Kostnadsmassan har därigenom minskats successivt och positivt påverkat rörelsemarginalen som översteg 15 procent trots en svag försäljning.

Under året minskade orderingången med 12 procent till 1 566 Mkr (1 785). Faktureringen var 1 571 Mkr (1 836), en nedgång med 14 procent. Andelen utlandsförsäljning uppgick till 80 procent. Rörelseresultatet nådde 238,2 Mkr (302,4) och rörelsemarginalen 15,2 procent (16,5). Resultatet efter finansnetto var 226,5 Mkr (295,0). Vinsten per aktie efter skatt uppgick till 5,92 kr (7,90).

Kassaflödet efter investeringar var 215,8 Mkr (150,1). Vid årsskiftet hade Beijer Alma en nettokassa på 59,5 Mkr (nettoskuld 18,4). Anläggningsinvesteringarna var 60,5 Mkr (89,1). Soliditeten var 70,9 procent (65,7).

Under fjärde kvartalet var orderingången 360 Mkr (374), en minskning med 4 procent. Faktureringen minskade med 15 procent till 361 Mkr (425). Rörelseresultatet var 56,4 Mkr (48,9) och rörelsemarginalen 15,6 procent (11,5). Resultat efter finansnetto uppgick till 55,4 Mkr (49,5). Vinsten per aktie efter skatt var 1,32 kr (1,38). Kassaflödet efter investeringar nådde 45,0 Mkr (24,0).

Eventuella frågor besvaras av:
Bertil Persson, VD och koncernchef, telefon 08-506 427 50, bertil.persson@beijer-alma.se
Jan Blomén, ekonomichef, telefon 018-15 71 60, jan.blomen@beijer-alma.se

Nästa rapporttillfälle:
Delårsrapport den 28 april 2010
Årsredovisningen för 2009 kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida den 8 mars 2010.
Årsredovisningen kommer att skickas till aktieägarna omkring den 10 mars 2010.