Miris AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2010 13:23 CET

· Omsättningen uppgick till 3.383 tkr (2.653 tkr) under verksamhetsåret, varav 1.636 tkr (955 tkr) under det fjärde kvartalet.
· Försäljningen under det fjärde kvartalet var den högsta någonsin för Miris. Marknadsläget har förbättras inom de två fokusområdena bröstmjölksanalys samt ko- och buffelmjölksanalys. Bl.a. har ett avtal med en japansk distributör undertecknats.
· Periodens resultat efter skatt var - 7.516 tkr (- 4.422 tkr) under verksamhetsåret, varav - 3.321 tkr (-755 tkr) under det fjärde kvartalet. Finansiella kostnader av engångskaraktär på 2.178 tkr i samband med företrädesemissionen uppkom under det fjärde kvartalet.
· Vinsten per aktie var -0,34 kr(-0,52kr) under verksamhetsåret, varav -0,07 kr (-0,09 kr) under det fjärde kvartalet.
· Under fjärde kvartalet genomfördes en fulltecknad garanterad företrädesemission om 9.523.981 aktier och en kvittningsemission om 1.487.590 aktier, båda till teckningskursen 1,00 kr/aktie. En apportemission med 1.711.712 aktier för förvärv av Lars-Ove Sjaunja AB genomfördes. Totalt finns nu 22.247.264 registrerade aktier i Bolaget.
· Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.


Utvecklingen under fjärde kvartalet

Ekonomi
Försäljningen under verksamhetsårets fjärde kvartal uppgick till 1.636 tkr (955 tkr). Kvartalets försäljning är den högsta någonsin. Årets omsättning uppgick till 3.383 tkr (2.653 tkr), varav närmare hälften under fjärde kvartalet. Orsaken till den ojämna fördelningen är dels en följd av lågkonjunkturen där många kunder skjutit på sina investeringar till slutet på året och dels en ökad efterfrågan på Miris produkter. Även Losab bidrog med försäljningintäkter under kvartalet. Losabs räkenskapsår har i samband med förvärvet ändrats till kalenderår för att motsvara Miris räkenskapsår.

Periodens resultat blev - 7.516 tkr (- 4.422 tkr). Kostnader utöver ordinarie (2.178 tkr) är relaterade till finansiella kostnader i samband med företrädesemissionen. Marknadssatsningar inom området bröstmjölksanalys har genomförts.

Under föregående verksamhetsår tecknade Miris AB teckningsoptioner i Miris Holding AB i samband med Styrelseaktieägarprogrammet 2008/2015. Dessa sk. Styrelseaktier kan lösas tidigast 2010-05-21. Programmet omfattade totalt 72.919 teckningsoptioner. Vid bolagsstämman i september 2009 bemyndigades styrelsen att emittera teckningsoptioner i syfte att behålla och rekrytera medarbetare till Miris med syfte att påskynda koncernens utveckling. Med stöd av bemyndigandet beslöt styrelsen i november att ge ut 10.000 teckningsoptioner att tecknas av en anställd.

Under verksamhetsåret har tre kvittningsemissioner genomförts. Den första kvittningsemissionen beslutades av årsstämman i maj. Emissionskursen var 2,50 kr varvid antalet aktier ökade med 633.231 och aktiekapitalet ökade med 506.584,40 kr. Därefter genomfördes ytterligare kvittningsemission till kurs 2,40 kr (457.000 aktier). Den tredje kvittningsemissionen beslutades av styrelsen den 23 november på grundval av bemyndigande från årsstämman. Emissionskursen var 1,00 kr, varvid antalet aktier ökade med 1.487.590 och aktieägarkapitalet ökade med 1.190.072 kr.

Den 2 oktober beslutade styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 23 september, att genomföra en företrädesemission. Emissionen var till fullo garanterad. Emissionskursen fastställdes till 1,00 kr och 9.523.981 aktier emitterades varvid aktiekapitalet ökade med 7.619.184,80 kr. Fullständig information om emissionen finns i informationsmemorandum för företrädesemissionen i oktober 2009 som finns tillgängligt på www.miris.se under investor relations, rapporter, prospekt som kan rekvideras från bolaget.

Den 19 november beslutade en extra bolagsstämma om en apportemission i samband med att Miris förvärvade L O Sjaunja AB (LOSAB) för 3.900.000 kr. Härvid emitterades 1.711.712 aktier till kurs 1,11 kr, vilket ökade aktiekapitalet med 1.369.369,60 kr. Detta motsvarar 1.900.000 kr av köpeskillingen. Resterande del 2.000.000 kr, betalades med revers. Förvärvet beskrivs mer utförligt i årsredovisningen.

Antalet utestående aktier i Miris Holding AB efter ovanstående emissioner uppgår till 22.247.264. Den sista emissionen registrerades av Bolagsverket den 28 januari 2010.

Om alla utställda teckningsoptioner till följd av Styrelseaktieägarprogrammen utnyttjas och den anställde dessutom utnyttjar sina teckningsoptioner så kommer ytterligare 248.970 aktier att emitteras i Miris, vilket innebär en ökning av antalet aktier med 1,1%.

Koncernens resultatutveckling och ekonomiska ställning under verksamhetsåret och under årets sista kvartal framgår av bifogade resultat- och balansräkningar.

Försäljning
Försäljningen under fjärde kvartalet uppgick till 1.636 tkr (955 tkr). Större delen av försäljningen fjärde kvartalet kom från instrument för analys av ko- och buffelmjölk, där framförallt leveranserna till Indien var en stor del. Indien blev det första land till vilket Miris nya automatiserade instrument levererats.

Ytterligare en instrumentorder av den automatiserade modellen i slutet på fjärde kvartalet gick till Miris distributör i Nya Zeeland. Den automatiserade modellen är ett utmärkt alternativ där antalet analyser är stort, som på t.ex. mjölkinsamlingsplatser och mejerier.

Under den inledande delen av fjärde kvartalet blev Miris instrument certifierat för att kunna säljas till sjukhus i Japan, i direkt anslutning till detta slöts ett avtal med en japansk distributör. Distributören har egna produkter som säljs till slutkunder både för bröstmjölks- och komjölksanalys, vilket uppfyler de krav på distributörer som Miris söker.

För bröstmjölksanalys levererades instrument till sjukhus i Sverige, Portugal och Slovenien.

Instrument för analys av ko- och buffelmjölk levererades till Indien, Jamica, Rumänien och Burkino Faso. Det senare för forskningsändamål inom universitet.

I Losab bestod försäljning framförallt av förbrukningsprodukter som används vid ostframställning.

Ägarförhållanden
2010-12-31 fanns 22.247.264 aktier/BTAer i Miris. Antalet aktieägare: 457 förvaltarregistrerade, 208 direktregistrerade och 147 BTA registrerade, varav tre ägare innehar mer än 5% av aktierna i bolaget.

Personal och organisation
Totalt antal anställda personer i Miris är fem, där två anställts efter 2009-12-31. Ytterligare tre personer arbetar på konsultbasis, där en anlitats efter 2009-12-31. En person arbetar halvtid i Losab. De nyanställda arbetar med försäljning och support.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång
Miris har fått ytterligare order från ett svenskt sjukus. Miris har också skrivit kontrakt med en tysk distributör för bröstmjölks- och komjölksanalyser. Distributören täcker Tyskland, Österike och Schweiz.

Utsikter
Fokus för försäljningen ligger på instrument för bröstmjölksanalys där många offerter finns utskickade till framförallt på sjukhusens neonatalkliniker. På ko- och buffelmjölkssidan genomfördes en marknadsatsning i Indien där ett lyckosamt utfall har stor potential. En samordnad försäljning av Losabs och Miris produkter kommer bredda Miris erbjudandet till kunderna. En lansering av Losabs kontrollprover kommer att ske i närtid på mejerier.

Uppsala 2010-02-18

Tony Malmström
Verkställande Direktör


Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Miris Bokslutskommuniké 2009.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Miris

Om Miris Holding
Miris utvecklar, tillverkar och säljer analysinstrument för analys av vätskor inom livsmedel, bröstmjölk och läkemedel. Miris har nått en geografisk spridning av analysinstrumentet genom försäljning till kunder i totalt 32 länder.