TagMaster

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2010 15:28 CET

Ökad orderingång, sänkta omkostnader och säkrad finansiering gör TagMaster AB starkare än på länge inför 2010
· Nettoomsättningen kvartal 4: 13,9 MSEK (11,5)
· Ackumulerad nettoomsättning: 42,4 MSEK (53,3)
· Resultat för kvartal 4: -2,9 MSEK (0,5)
· Ackumulerat resultat: -9,8 MSEK (-2,4)
· Orderstock vid periodens slut: 27,5 MSEK (25,8)
· Omstruktureringskostnader för VD-byte och kostnader uppkomna i samband med ett ej genomfört förvärv tynger resultatet 2009
· Extern finansiering säkrad genom kapitaltillskott om 3,3 MSEK
· Genombrottsorders för såväl Access som Transportation tagna i Indien
· Ytterligare strategiska orders tagna för tunnelbana och intercitytåg
· En första större leverans i FTRD-projektet i Kina genomförd
· Viss återhämtning inom Access efter lågkonjunkturen och stark orderingång under första kvartalet 2010

Fakturering och resultat
Under fjärde kvartalet 2009 uppgick nettoomsättningen till 13,9 MSEK (11,5 MSEK motsvarande period föregående år). Resultatet blev -2,9 MSEK (0,5), vilket motsvarar -0,06 SEK (0,01) per aktie (totalt 47.506.491 respektive 47.499.361 genomsnittligt antal aktier).

Trots att fjärde kvartalets nettoomsättning utgör en tredjedel av helårets nettoomsättning ligger kvartalets utfall lägre än förväntat. Detta eftersom orderingången under början av kvartalet har varit fortsatt svag inom främst applikationsområdet Access. Nettoomsättningen ligger dock över motsvarande period för 2008, då de första tecknen på en global finanskris gjorde sig gällande. Bolaget ser därför tecken på att konjunkturen nu stärks, vilket återspeglas i en starkare orderingång i början av 2010.

Bruttomarginalen under kvartalet uppgick till 59% (66%). Marginalen tyngs dels av en medveten prisstrategi, dels av kostnader för kassation och omvärdering av varulagret per balansdagen på grund av lägre inköpsvärden på färdigvaror och komponenter.

Omkostnaderna under kvartalet uppgår till 11,1 MSEK (9,1) exklusive balanserade utvecklingsutgifter. Som tidigare kommunicerats belastas fjärde kvartalets resultat av omstruktureringskostnader för uppsägning av tidigare VD och för kostnader för ett icke genomfört förvärv. Dessa kostnader uppgår till 3,6 MSEK och har i sin helhet förts till resultaträkningen i kvartal fyra. Rensat för dessa kostnader av engångskaraktär skulle omkostnaderna ha uppgått till 7,5 MSEK, vilket skulle göra rörelseresultatet för kvartalet positivt med 0,8 MSEK.

Aktivering av direkta utvecklingsutgifter uppgår under kvartalet till 0,1 MSEK (-). De under året ackumulerade aktiverade utvecklingsutgifterna uppgår därmed till 1,1 (-) MSEK. Avskrivningstakt är 3 år.

Orderstocken uppgår per 31 december 2009 till 27,5 MSEK (25,8). Bolaget har beslutat att inte offentliggöra orderstocken i framtida kvartalsrapporter.

På helårsbasis redovisar bolaget en nettoomsättning på 42,4 MSEK (53,3). Resultatet efter finansiella intäkter och kostnader blev -9,8 MSEK (-2,4), vilket motsvarar -0,21 SEK (-0,06) per aktie (totalt 47.506.491 respektive 38.850.105 genomsnittligt antal aktier under året). Bruttomarginalen på helåret uppgår till 57% (62%).

Valutautvecklingen har fortsatt satt press på nettoomsättning och bruttomarginaler under 2009. Dock har bolaget med hjälp av valutasäkringsinstrument lindrat effekten till ett valutaresultat på -0,3 MSEK (2,2 MSEK föregående år).

Likviditet
Per 31 december 2009 förfogade koncernen över 2,4 MSEK (8,6 per 31 december 2008), varav checkräkningskredit 4,0 MSEK (7,0). Under december 2009 har bolaget säkrat den kortsiktiga likviditeten genom en riktad nyemission av 11.000.000 aktier till en kurs om 0,30 SEK per aktie. Emissionen genomfördes i enlighet med årsstämmans bemyndigande till styrelsen den 27 april 2009 och riktades till de befintliga ägargrupperingarna Ålandsbanken AB, Pictet & Cie och Soffloch Advice AB. Emissionen på totalt 3.300.000 kr före emissionskostnader registrerades hos Bolagsverket den 13 januari 2010. Styrelsen gör i dagsläget bedömningen att med nuvarande strategiska prioriteringar, försäljningsutveckling och aktivitetsnivå att bolaget har kapital för de kommande 12 månaderna.

Kundfordringarna uppgick till 10,6 MSEK (9,8) och leverantörsskulderna till 7,2 MSEK (2,8). Lagret uppgick till 7,9 MSEK (7,4). Ledningen arbetar sedan en tid aktivt för att effektivisera det arbetande kapitalet och därmed minska utnyttjandet av checkkrediten.

Marknad
Den globala finanskrisen har sedan slutet av 2008 drabbat TagMaster hårt och nettoomsättningen för 2009 har minskat med cirka 20%.

Access
Särskilt märkbart har krisen märkts inom applikationsområdet Access, som har kortare investeringscykler och är mer konjunkturkänsligt.

EMEA har haft en vikande utveckling under 2009 jämfört med föregående år. Dock har Mellanöstern visat en tillväxt, med flera nya partneravtal tecknade under året. Under året har en rad intressanta orders vunnits, delvis med nya applikationer. Bland annat har bolaget levererat personaccess-utrustning till Svensk Kärnbränslehantering AB, utrustning för trafikreglering till Italien och utrustning till dagligvaruhandeln till Tyskland.

Regionen Americas fortsätter att leverera enligt plan. Trots ett svagt fjärde kvartal och trots den internationella lågkonjunkturen ligger 2009 års försäljning i linje med föregående år. Bland intressanta affärer under 2009 kan nämnas Baptist Medical Center i Jackson, Mississippi. En rad erkännanden och nyheter rörande bolagets produkter har dessutom annonserats i form av partnerskap med företaget ISONAS samt deltagande i leverantören HID's program kallat Corporate 1000.

I APAC har utvecklingen under 2009 varit svag, framför allt i Korea, där prispressen och konkurrensen försämrat bolagets bruttomarginaler. Kina väntas uppvisa en kraftig BNP-tillväxt under 2010 och med det nya partneravtal som tecknats med Shanghai Richor Commercial Co under i mars 2009 samt avtal med andra lokala partners står bolaget väl rustat med försäljningskanaler och produkter att ta del av denna stora marknad inom access. Som offentliggjordes den 1 februari 2010 har bolaget vunnit sin största order inom Access någonsin i och med ordern på utrustning till Commonwealth Games i Indien, som äger rum hösten 2010. Denna genombrottsorder är värd cirka 5,0 MSEK och beräknas vara färdiglevererad under första halvåret 2010. I och med detta får bolaget en ordentlig ingång även på den viktiga Indienmarknaden.

Under 2009 ökade TagMaster sin närvaro och synlighet genom en kraftigt ökad bearbetning av marknader men även genom ökad marknadsföring via olika kanaler. Detta gav delvis resultat under 2009 med genombrott på nya marknader men även genom att befästa relationen med existerande partners under en svår marknadssituation. Ett exempel på detta är ett nyligen tecknat globalt avtal med säkerhetsbolaget G4S. Under 2010 står applikationsområdet Access därför väl rustade med ett varumärke och ett erbjudande till marknaden som är starkare än någonsin.

Transportation
Trots lågkonjunkturen har nettoomsättningen inom applikationsområdet Transportation hållit god nivå och nästan nått upp till samma intäktsnivå under 2009 som föregående år. Särskilt Kina har, efter ovan nämnda partneravtal med Shanghai Richor, uppvisat en mycket stark utveckling inom Transportation och bolaget gör i Kina sin största försäljning på många år.

Under året har bolaget vunnit och levererat sina Heavy Duty-produkter till affärer gällande tunnelbanesystem i USA, Spanien, Indien, Kina samt Tyskland. Dessutom har installationer för intercitytåg levererats till bland annat Italien och Kina. Under december 2009 levererade bolaget 40 st HD-läsare till Shanghai Richor Commercial, för vidare leverans till FTRD. Leveransen avser en förlängning av det existerande Neutral Power Zone-projektet i Kina och är ett av flera liknande projekt under förhandling. TagMaster förväntar sig liknande leveranser under 2010.

Orderläget och nyförsäljningspotentialen ser mycket intressant ut och bolaget räknar med en fortsatt hög andel av nettoförsäljningen inom applikationsområdet Transportation.

Produktutveckling
Under 2009 har läsarvarianterna LR-3 pro och LR-3 eas tagits fram, läsarmjukvaran 1.6.0 släppts, samtidigt som taggmodellerna MarkTag MeM och MarkTag MeM duo introducerats på marknaden. Under fjärde kvartalet levererades första ordern för taggen MarkTag MaX tpe, en produkt som introduceras på bred basis under februari 2010. Vidare har under kvartalet arbetet avslutats med att överföra samtliga läsarprodukter i portföljen till GEN4 plattformen, samt att en betydande vidareutveckling gjorts av algoritmen i den patenterade lösningen för exakt positionering. Allmänt utförs arbete för att sänka tillverkningskostnaden på produkterna genom översyn av komponentval, produktimplementering och produktionsflöden.

Organisation
Styrelsen har den 12 november 2009 utsett Bo Tiderman, tidigare försäljningschef inom företaget, till ny VD. Bo Tiderman har varit verksam inom TagMaster under 2,5 år och känner verksamheten väl. Han har lång erfarenhet inom försäljning och företagsledning. Bo Tiderman kommer tidigare från posten som Business Area Manager på IT Ledarna AB samt verkställande direktör på Communicator Systems AB.

Framtidsutsikter
Efter ett tufft 2009 står bolaget nu stärkt inför 2010. Med en ökad omsättning, bibehållna bruttomarginaler och kraftigt reducerade omkostnader räknar bolaget med ett positivt rörelseresultat 2010. Under december 2009 har bolaget säkrat den kortsiktiga likviditeten genom en riktad nyemission av 11.000.000 aktier till en kurs om 0,30 SEK per aktie.

Orderingången under första kvartalet 2010 har varit god och redan i mitten av februari ligger intäkter och orderstock väl i fas med lagd budget för kvartalet. Delar av den europeiska marknaden har visat positiva signaler till återhämtning. Försäljningsökningen i Kina under 2009 väntas fortsätta och det finns förhoppningar om flera nya order på den indiska marknaden. Även i USA och Mellanöstern märker bolaget en ökad aktivitet.

Under 2010 fortsätter utvecklingen av bolagets produkter för att ytterligare säkra framtida affärer.

Trots det ej genomförda förvärvet under hösten 2009 undersöker styrelsen fortfarande möjligheter att genomföra en större strukturaffär för att snabbt öka nettoomsättningen och stärka rörelseresultatet.

Optionsprogram
På årsstämman den 27 april 2009 beslutades om att erbjuda samtliga på bolaget heltidsanställda rätten att teckna högst 2.970.000 teckningsoptioner. Vid utgången av teckningstiden hade teckningsoptioner till ett antal om 850.000 st tecknats. Varje teckningsoption ger rätten att teckna en B-aktie i bolaget. Teckning kan ske under perioden 18 maj 2011 till 8 juni 2011. Teckningskursen framgår av årsstämmoprotokollets bilaga 3.

Rapportdagar under 2010
22 april 2010 delårsrapport 10-01-01 - - 10-03-31
22 april 2010 årsstämma 2010
12 augusti 2010 delårsrapport 10-01-01 - - 10-06-30
21 oktober 2010 delårsrapport 10-01-01 - - 10-09-30
10 februari 2011 bokslutskommuniké 10-01-01 - - 10-12-31

Koncernen består av moderbolaget TagMaster AB (publ.), org.nr. 556487-4534, samt dotterbolagen TagMaster Finance AB, org.nr. 556590-3662, TagMaster China Holding Co. Ltd samt TagMaster Identification Technology (Shanghai) Co. Ltd som är ett dotterbolag till TagMaster China Holding Co. Ltd. Processen för att likvidera de kinesiska dotterbolagen är inledd och moderbolaget har under kvartal fyra skrivit ned sin fordran på dotterbolagen med 0,9 MSEK.

Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagens bestämmelser och god redovisningssed. Fordringar har upptagits till det belopp, varmed de beräknas inflyta. Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas enligt balansdagens kurs. Varulagret har värderats enligt lägsta värdets princip, det vill säga till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Periodisering av intäkter och kostnader har skett enligt god redovisningssed. Aktivering av utvecklingsutgifter har skett i enlighet med BFN R 1. I övrigt hänvisas till bolagets årsredovisning för 2008.

TagMasters operativa och finansiella risker samt osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i årsredovisningen för 2008 under avsnittet Riskfaktorer. Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Informationen lämnas för offentliggörande den 18 februari 2010 kl. 15.00.

Kista den 18 februari 2010

Styrelsen genom
Bo Tiderman, Verkställande Direktör

Kontaktpersoner
Bo Tiderman, Verkställande Direktör i TagMaster AB (publ.), 08-632 19 50, bo.tiderman@tagmaster.com
Kristian Hansen, Ekonomidirektör i TagMaster AB (publ.), 08-632 19 50, kristian.hansen@tagmaster.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
TagMaster Bokslutskommuniké 2009.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida TagMaster

Om TagMaster AB
TagMaster är ett svenskt teknikföretag grundat 1994 med huvudkontor i Kista, Stockholm. TagMaster utvecklar och marknadsför avancerad utrustning för radiofrekvensbaserad identifiering (RFID). Tillämpningar för TagMaster-systemet finns bland annat inom passagekontroll av fordon, spårbunden trafik och i säkerhetslösningar. TagMaster exporterar huvudsakligen system till Europa, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners, systemintegratörer och distributörer. TagMaster AB är börsnoterat på First North i Stockholm. www.tagmaster.com