B & M Impex AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2010 09:39 CET

Kraftig försäljningstillväxt
BM Impex redovisar en koncern bestående av moderbolag och ett dotterbolag. Jämförelsesiffror avser moderbolaget.

Kraftig försäljningstillväxt BM Impex redovisar en koncern bestående av moderbolag och ett dotterbolag. Jämförelsesiffror avser moderbolaget.

1 januari - 31 december 2009
· Nettoomsättningen ökade med 300% till 97,9 MSEK (24,5).
· Rörelseresultatet uppgick till -2,7 MSEK (-8,1).
· Resultat efter finansiella poster uppgick till -2,9 MSEK (-7,8).
· Resultat per aktie uppgick till -0,03 SEK (-0,09).


Fjärde kvartalet 2009
· Nettoomsättningen för fjärde kvartalet ökade med hela 581% till 46,3 MSEK (6,8). Det är det tredje kvartalet i följd som genererar den hittills högsta omsättningen för ett enskilt kvartal.
· Rörelseresultatet uppgick till -0,7 MSEK (-3,5).
· Resultat efter finansiella poster uppgick till -0,9 MSEK (-3,5).
· Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,04).
· Stor order tecknad avseende nytt IKEA varuhus.
· Kraftig omsättningsökning för med sig tillfälliga merkostnader.

Händelser efter räkenskapsårets utgång
· Extra bolagsstämma har beslutat om riktad nyemission.

BM Impex strategi och inriktning är att utveckla och förbättra flödet av prefabmaterial till byggentreprenörerna. Fokus ligger på de bärande konstruktionerna i betong och stål - stommarna. I försäljningen ingår såväl materialet som ett åtagande att montera detta på plats. BM Impex har också utvecklat ett kompletteringssortiment för att klä stommen med främst fönster, dörrar, kök och fasaddetaljer.

Under 2009 har orderingången varit stark. Flera större order tecknades till betydande belopp. Projekten har i vissa fall varit mycket omfattande. Dotterbolaget i Stockholm tecknade sin första stora order i tredje kvartalet. BM Impex är därmed även fullt ut etablerade på marknaden i Mälardalen. Försäljningsutvecklingen har varit kraftfull under året och omsättningen ökat rejält mellan kvartalen. Under det tredje kvartalet genererade rörelsen vinst.

I det fjärde kvartalet fortsatte den kraftfulla omsättningstillväxten och ytterligare en order avseende IKEA varuhus tecknades till betydande belopp. BM Impex har under kvartalet drivit flera projekt med stor komplexitet. Det svagare resultatet jämfört med föregående kvartal beror på merkostnader i leveransorganisationen till följd av den kraftfulla omsättningstillväxten. Kostnaderna är av tillfällig karaktär. I bokslutet har reservationer gjorts med totalt 1,7 MSEK (1,5). Det underliggande rörelseresultat för fjärde kvartalet exklusive poster av jämförelsestörande karaktär uppgår till 0,3 MSEK (-3,5).

Nettoomsättning och resultat
BM Impex nettoomsättning för perioden 1 januari-31 december 2009 uppgick till 97,9 MSEK (24,5). Jämfört med samma period föregående år är det en ökning med 300 procent. Rörelseresultatet uppgick till -2,7 MSEK (-8,1) och resultat efter finansiella poster uppgick till -2,9 MSEK (-7,8). För det fjärde kvartalet redovisas en nettoomsättning om 46,3 MSEK (6,8). Det är en ökning med hela 581 procent och för tredje kvartalet i följd den hittills högsta omsättningen i ett enskilt kvartal. Rörelseresultatet uppgick till -0,7 MSEK (-3,5) och resultat efter finansnetto till -0,9 MSEK (-3,5).

Finansiell ställning och kassaflöde
Per den 31 december 2009 var bolagets likvida medel 8,2 MSEK (6,1). Soliditeten var 23 procent (58). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,6 MSEK (-6,2) under året och till -0,8 MSEK (-2,1) under det fjärde kvartalet.

Moderbolag och koncerninterna poster
Moderbolagets omsättning för 2009 uppgick till 97,4 MSEK (24,5) och för det fjärde kvartalet till 43 MSEK (6,7). Moderbolagets resultat efter finansnetto uppgick för 2009 till -0,7 MSEK ( -7,8) och för det fjärde kvartalet till 0,6 MSEK (-3,5).

Medarbetare
Den 31 december var 16 personer anställda i koncernen, en ökning med två under 2009.

Investeringar
Inga investeringar av betydande belopp har gjorts i anläggningstillgångar under perioden.

Transaktioner med närstående
Utöver ordinära utbetalningar avseende lön och andra ersättningar har transaktioner mellan BM Impex och närstående, som väsentligen påverkat ställning och resultat, inte ägt rum.

Händelser efter räkenskapsårets utgång
Den 9 februari 2010 hölls en extra bolagsstämma som i två separata beslut gav styrelsen bemyndigande att fatta beslut om en eller flera riktade nyemissioner utan företrädesrätt för aktieägarna. Det sammanlagda antalet aktier som kan komma att emitteras genom dessa beslut uppgår till 50.000.000. För hälften av de nya aktierna är emissionskursen satt till 0,40 kr och i övrigt ska den vid varje tillfälle sättas enligt av styrelsen bedömt marknadsvärde för bolagets aktier.

Utsikter
Styrelsens uppfattning är att potentialen för BM Impex är mycket stor och att gensvaret från marknaden har bekräftat denna uppfattning. Styrelsens samlade bedömning är att förutsättningarna är goda för en fortsatt tillväxt.

I föregående rapport skrevs
Styrelsens uppfattning är att potentialen för BM Impex är mycket stor och att gensvaret från marknaden har bekräftat denna uppfattning. Rörelsens vändning till vinst har ytterligare förstärkt bolagets möjligheter. Styrelsens samlade bedömning är att förutsättningarna är goda för en fortsatt tillväxt.

Risker och osäkerhetsfaktorer
De riskfaktorer som har störst betydelse för BM Impex är konjunkturläget, strukturförändringar på marknaden, leverantörs‐ och kundberoende, konkurrenssituationen samt valutakursutvecklingen. Den generella konjunkturavmattningen har medfört viss osäkerhet. Det är fortfarande osäkert när en förbättrad allmän konjunktur kan få positivt genomslag i BM Impex försäljningsutveckling.

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd efter samma redovisningsprinciper som i den senaste årsredovisningen.

Aktien
Bolagets aktie noterad på AktieTorget. Det totala antalet utestående aktier uppgår till 133.011.000. Bolaget har ett utestående optionsprogram till ledande befattningshavare om totalt 2.500.000 aktier. Den 31 december var kursen 0,29 kr. Kvotvärdet uppgår till 0,01 kr per aktie. Bolaget äger inga egna aktier.

Årsstämma 2010
Årsstämma 2010 hålls den 7 april i bolagets lokaler i Helsingborg. Förslag till årsstämman kan framföras till styrelsens ordförande Hans‐Gunnar Håkansson under bolagets adress. Årsredovisning för 2009 och annan information görs tillgänglig omkring den 25 mars på bolagets webbplats. Styrelsen föreslår inte någon utdelning.

Kommande ekonomisk information
Delårsrapport för första kvartalet 2010 publiceras den 28 maj 2010
Delårsrapport för första halvåret 2010 publiceras den 27 augusti 2010
Delårsrapport för de tre första kvartalen 2010 publiceras den 26 november 2010
Bokslutskommuniké för 2010 publiceras i februari 2011

Denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

Rapporten har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Helsingborg den 22 februari 2010

B & M Impex AB (publ)
Styrelsen


För ytterligare information, vänligen kontakta
Jörgen Brandsvig, VD
Telefon 042‐717 35

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
B & M Impex Bokslutskommuniké 2009.pdf

Kort om BM IMPEX:
BM Impex är specialist på att utveckla och förbättra flödet av prefabmaterial - hela vägen från ritning till monteringen på plats. Den färdiga stommen kan sedan kläs med flera alternativa produkter ur ett omfattande kompletteringssortiment. För kunden innebär det effektiva och kvalitetssäkrade lösningar levererade i rätt tid. BM Impex har kontor i Helsingborg och Stockholm med sammanlagt 16 anställda. Bolagets aktier handlas på AktieTorget.