LinkMed

Bokslutskommuniké 2009

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2010 09:25 CET

KONCERNENS FINANSIELLA UTVECKLING JANUARI – DECEMBER*)
• Nettoomsättningen uppgick till 83,2 Mkr
• Rörelseresultatet (EBIT) blev 18,7 Mkr
• Resultatet efter skatt uppgick till 10,2 Mkr
• Resultatet från investeringsverksamheten uppgick till 0,0 Mkr
• Resultatet per aktie såväl före som efter utspädning var 0,69 kr
• Eget kapital per aktie var 34,71 kr
• Soliditeten uppgick till 68 procent

MODERBOLAGETS FINANSIELLA UTVECKLING JANUARI - DECEMBER
• Resultatet från investeringsverksamheten uppgick till (koncernbidrag) 29,8 (0,0) Mkr
• Övriga intäkter uppgick till 4,7 (3,6) Mkr
• Resultatet efter skatt uppgick till 7,7 (-13,9) Mkr

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET
• Likvor får sina första order på CELDA™ från Norrlands Universitetssjukhus och Akademiska Universitetssjukhuset i Uppsala
• LinkMed förvärvar ytterligare 55,2 procent av AbSorber, vilket innebär att AbSorber blir ett nytt dotterbolag till LinkMed
• LinkMed genomför säkerställd företrädesemission av konvertibler om sammanlagt 84,9 Mkr före emissionskostnader
• AbSorber erhåller Europapatent för transplantationstestet XM-ONE®
• Biovator ingår avtal med BASF

VD INGEMAR LAGERLÖFS KOMMENTAR TILL 2009:
”Rörelseresultatet 2009 blev 18,7 Mkr trots engångskostnader på 3,9 Mkr under andra halvåret hänförliga till övergången till en egen försäljningsorganisation inom transplan-tationsområdet. LinkMed har genom förvärv av ytterligare aktier i AbSorber erhållit en ägarandel om 98 % och därigenom bäddat för en sammanslagning med Olerup SPP för att skapa ett större och ännu mer attraktivt transplantationsbolag. Kassan stärktes under året genom en företrädesemission av såväl aktier som konvertibler. Omförhandlingar och andra åtgärder utöver detta har minskat bolagets åtaganden med totalt 50 Mkr under 2009 och 2010, vilket likaså påverkar kassan positivt. LinkMed går därför in i 2010 med en stark kassa och bra kassaflöden från transplantationsverksamheten. Jag ser fram emot ett händelserikt och spännande 2010 där flera av våra portföljbolag kan fortsätta att ta stora kliv framåt, men också ett år där värdena i våra bolag synliggörs bättre”.

*) Jämförelsesiffror för koncernen redovisas ej då koncernsiffror endast finns för perioden juli-december 2008.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ingemar Lagerlöf, VD, mobil 070-873 2733 eller e-post ingemar.lagerlof@linkmed.se
Okee Williams, Portfolio Manager, mobil 070- 600 5364 eller e-post okee.williams@linkmed.se

LinkMed utvecklar Life Science-företag tillsammans med innovatörer och andra finansiärer. Genom att tillföra managementkompetens och kapital har LinkMed skapat en portfölj med tretton bolag, varav fyra inom läkemedelsutveckling och bioteknik och nio inom diagnostik och medicinteknik. Största ägare är Mohammed Al Amoudi, FastPartner AB (publ), och Mannersons Fastighets AB. LinkMed är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under Small Cap-bolag (ticker: LMED).