Catena AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2010 09:26 CET

Catenas förvaltningsresultat ökade med 40 procent

· Periodens hyresintäkter uppgick till 203,3 Mkr (189,3).

· Periodens förvaltningsresultat uppgick till 124,5 Mkr (89,2), motsvarande 10,77 kr per aktie (7,71).

· Periodens resultat före skatt uppgick till 161,7 Mkr (-200,2).

· Periodens resultat efter skatt uppgick till 120,4 Mkr (-131,9) motsvarande 10,41 kr per aktie (-11,41).

· Realiserade värdeförändringar ingår i periodens resultat före skatt med 3,2 Mkr (4,3).

· Orealiserade värdeförändringar ingår i periodens resultat före skatt med 34,0 Mkr (-293,7), varav fastigheter utgör 34,7 Mkr (-260,2) och derivat -0,7 Mkr (-33,5).

· Investeringar i befintligt bestånd har uppgått till 39 Mkr (128) under perioden.

· Styrelsen föreslår en utdelning om 5,75 kronor (5,25) per aktie.

VD Peter Hallgren kommenterar:

· Förvaltningsresultatet förbättrades med 39,6 procent, främst på grund av sänkta räntor men även föranlett av bra uthyrningsverksamhet. Hyreskontrakt motsvarande 14,2 Mkr i årshyra tecknades under 2009. De nya kontrakten medförde en ökad spridning till nya hyresgäster. Bilåterförsäljare är dock fortsatt dominerande hyresgäster.

· Catena har en positiv värdetillväxt på fastighetsbeståndet främst på grund av återhämtningen på den norska fastighetsmarknaden. Nya hyreskontrakt och gjorda investeringar i Sverige har också påverkat fastighetsvärdena positivt.

· Bolagets finansiella mål har uppnåtts med god marginal. Räntetäckningsgraden uppgår nu till 4,0 gånger och soliditeten till 34,1 procent.

· Vi ser en styrka i våra långa hyresavtal i tider av osäkerhet. Vi bedömer vakansrisken som liten, då våra fastigheter har strategiska och attraktiva lägen.

För ytterligare information kontakta gärna VD Peter Hallgren, telefon 031 760 09 32 eller CFO Rune Jonsson, telefon 031 760 09 35.

Delårsrapporten kan laddas ned från www.catenafastigheter.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Catena AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen har lämnats till media för offentliggörande den 23 februari 2010, klockan 08.45.

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna handelsfastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning genom att bli en ledande aktör med inriktning mot handelsfastigheter på ett antal strategiska orter.

För mer information om Catena, besök www.catenafastigheter.se