Carnegie

Bokslutskommuniké 2009

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2010 09:36 CET

• Successivt ökade intäkter under 2009 men på helåret lägre intäkter i relation till 2008. Totalt uppgick intäkterna till 2 169 MSEK (2 742).

• Justerat för jämförelsestörande poster och kreditreserveringar summerar kostnaderna till 1 895 MSEK (2 341), vilket motsvarar en minskning med 19 procent jämfört med 2008. 
• Resultat före skatt uppgick till 136 MSEK (-1 918). 
• Årets resultat uppgick till 135 MSEK (-2 218). 
• Ett successivt förbättrat marknadsläge har resulterat i gradvis högre courtageintäkter och ökad aktivitet inom företagstransaktioner. 
• Carnegie var den andra största aktören inom aktiemarknadstransaktioner (ECM) i Norden 2009. 
• Affärsområdet Asset Management separerades från Carnegie den 31 december 2009.

Koncernchefens kommentar

De tecken som under inledningen av andra halvåret pekade på ett förbättrat ekonomiskt klimat och en gradvis ökad marknadsaktivitet blev allt tydligare under fjärde kvartalet. En fortsatt hög kunduppskattning, ett ökat antal affärer och positiva kapitalinflöden stärker våra förutsättningar i takt med marknadens positiva utveckling. Samtidigt sätter helårets låga omsättning på de nordiska börserna, en genomsnittlig låg aktivitet hos kunderna och en svag marknad för företagsaffärer också tydliga spår i Carnegies resultat för helåret 2009.

Affärsområdet Investment Banking har lyckats väl trots en i övrigt svag marknad. Carnegie har agerat rådgivare i ett antal av de största transaktionerna i Norden, till exempel Ciscos köp av Tandberg (värde 19 mdr NOK). I efterspelet av finanskrisen valde många företag att ta in nytt kapital via aktiemarknaden under våren 2009, vilket gynnat Carnegies verksamhet inom aktiemarknadstransaktioner (ECM). Totalt var Carnegie den näst största aktören inom ECM-transaktioner i Norden under 2009. Bland dessa transaktioner kan nämnas företrädesemissionerna för Eniro AB (2,5 mdr SEK) och Biovitrum (1,5 mdr SEK). 

Omsättningen på de nordiska börserna sjönk mer än 30 procent i relation till 2008, vilket påverkat intäkterna negativt inom affärsområdet Securities. Courtageintäkterna var mycket låga under inledningen av 2009 men ökade under senare delen av året i takt med bättre marknadsförutsättningar och samtidigt som Carnegie förstärkte analys- och mäkleriverksamheten. Vi har under året arbetat mer integrerat över landsgränserna inom affärsområdet Private Banking, vilket har skapat ett starkare erbjudande och förbättrad service. Private Banking uppvisar ett positivt flöde av kunder och kapital under året även om aktiviteten på marknaden varit lägre än tidigare år. 

Vid årsskiftet separerade Carnegie sin verksamhet inom Asset Management till ett nytt holdingbolag, med Altor och Bure som huvudägare. Med separationen stärker vi vårt oberoende och fokus inom kärnverksamheterna Securities, Investment Banking och Private Banking samtidigt som vi behåller fördelarna med ett nära samarbete med kapitalförvaltningen. 

Efter en besvärlig inledning av året har Carnegie under 2009 tagit många steg för att återta position; en stabil ägarsituation med en hög andel personalägande, förstärkt ledning, lägre kostnadsbas och förstärkta team. Parallellt med en stabilisering på de finansiella marknaderna och en gradvis ljusning i det allmänna ekonomiska klimatet ökar också den ekonomiska aktiviteten, vilket gör att Carnegie kunnat avsluta året i en miljö med ökad optimism. 

Frans Lindelöw, VD och Koncernchef

Kontaktperson: 
Andreas Koch, chef för strategi & kommunikation 
Telefon: 073-417 86 39, e-post: andreas.koch@carnegie.se

Carnegie Investment Bank AB (publ) är en ledande oberoende investmentbank med nordiskt fokus. Carnegie skapar mervärde för institutioner, företag och privatkunder inom områdena värdepappershandel, investment banking, och private banking. Antalet medarbetare uppgår till ca 600, fördelat på kontor i åtta länder.