Botnia Exploration

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2010 09:56 CET

Perioden januari - december 2009
· Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0 ).
· Rörelseresultatet uppgick till kSEK -2.168 (-537).
· Resultat efter skatt uppgick till kSEK -2.169 (-541).
· Resultat per aktie uppgick till SEK -0,01 (-518,2).

Kvartal oktober - december 2009
· Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).
· Rörelseresultatet uppgick till kSEK -1.826 (-403).
· Resultat efter skatt uppgick till kSEK -1.827 (-378).
· Resultat per aktie uppgick till SEK -0,01 (-347,43).


Väsentliga händelser under året
· Genomförd listning på AktieTorget med övertecknad nyemission.
· Genomförda nyemissioner har tillfört bolaget kSEK 12.500.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
· Avsiktsförklaring om förvärv av Hans. A. Resources Sweden AB har ingåtts.
· Övertar kontrollen av koppar/guldfyndighet i Aitikområdet.

VD KOMMENTAR

2009 i sammandrag
Verksamhetsåret 2009 kan betecknas som bolagets genombrottsår:
· Två nyemissioner har genomförts under året, vilka båda övertecknats. Sammanlagt har cirka MSEK 12,5, före nyemissionskostnader, tillförts bolaget genom de olika emissionerna.

· Botnia Exploration noterades på Aktietorget den 14 december 2009.

· Förhandlingar påbörjades med Hansa Resources Ltd om köp av samtliga aktier i Hans.A. Resources Sweden AB. En avsiktsförklaring har ingåtts vilket meddelats i pressmeddelande och på www.botniaexploration.com den 19 januari 2010.

· Prospekteringsarbetet har varit mycket framgångsrikt. Mineraliseringar av guld och volfram har påträffats i borrhål i Vandelån respektive Lomtjärnen (volfram). Se vidare under rubriken Undersökningstillstånd.

· Botnia Exploration deltog under hösten i Redeyes Guld konferens. Föredraget och en intervju med Bengt Ljung återfinns på www.botniaexploration.com.

· Botnia Exploration deltog i Raw Materials Group Exploration & Mining Investment Conference på Jernkontoret tillsammans med bl.a Boliden, Lappland Goldminers, Endomines, Northland Resources och andra svenska och nordiska prospekteringsbolag.

· Under året har styrelsen förstärkts med styrelseproffset Maria Lilja.

Viktiga händelser efter årets utgång
Som nämnts ovan tecknades i januari en avsiktsförklaring med Hansa Resources Ltd, listat på Toronto börsen Stockexchange om att förvärva samtliga aktier i det svenska dotterbolaget. Med förvärvet följer ett 10-tal guldprojekt koncentrerade till den svenska så kallade guldlinjen. Ett av projekten, Vargbäcken, har undersökts enligt de kanadensiska reglerna NI 43-101. Indikerade mineralresurser uppgår till 1,2 miljoner ton med en guldhalt av 1,44 g/ton samt antagna mineralresurser till 0,9 miljoner ton med en guldhalt av 1,68 g/ton. Detta projekt har en bearbetningskoncession fram till 2028. Det kända djupet på mineraliseringen är cirka 150 m. Preliminära lönsamhetskalkyler har redan påbörjats och kommer att redovisas i samband med att slutligt avtal undertecknats mellan parterna.

Förutom Vargbäcken finns ytterligare tre till fyra projekt som ännu inte kommit lika långt i prospekteringsarbetet men som bedöms som mycket lovande.

Framtidsutsikter
Vid ett eventuellt förvärv av Hans.A. Resources Sweden AB tar Botnia Exploration ett omedelbart kliv framåt motsvarande fyra till fem år i utvecklingskurvan. De målsättningar och strategier som tidigare redovisats måste i så fall därför revideras.

Prospekteringsverksamheten

Guldobjekt
· Vandelån i Hälsingland - Borrningarna har avslutats med glädjande resultat. Detta innebär att undersökningstillståndet kan förlängas efter de tre första åren. Vidare prospektering på detta objekt kan därför tillfälligt skjutas upp.

· Orgsjön i Västerbotten - Borrningar tillfälligt avslutade. Undersökningstillståndet sedan tidigare förlängt. Magnetiska mätningar planeras utföras under vintern 2010. Djupmoränborrningar kommer att utföras under vintern 2010.

· Forsheden - Prospektering kommer att påbörjas senare. Projektet ligger i närheten av Hansa projekten vid Vindelälven. Beroende på ett eventuellt avtal med Hansa Resources kommer projektet att ingå i samma geografiska prioritering längs guldlinjen.

· Kristoffersheden 1 och 2. Dessa guldprojekt erhölls under slutet av 2009. Projekten innehåller block med intressanta guldhalter. Guld i häll i samma bergartsmiljö har också påträffats. Några undersökningar kommer ej att göras under 2010.

Koppar-guldobjekt
· Råneträsket i Norrbotten - Viss borrning har utförts under 2008. Borrningarna har kompletterats med blockletning.

· Finnträsket i Älvsbyområdet - Diamantborrningar har tidigare utförts med mineralisering av såväl koppar som guld.

· Jorbojokki i Norrbotten eller cirka 13 km söder om Bolidens Aitikgruva. Detta projekt var tidigare samägt med Hansa Resources men är nu helägt av Botnia Exploration. Ett stort antal diamantborrhål har borrats. Kopparmineraliseringen uppträder både som impregnation och i kvartsgångar. Längden av mineraliseringen är cirka 700 m och den mineraliserade zonen är cirka 35 m på 100 meters djup. Ett mycket intressant område.

· Tjärnberget i Älvsbyområdet - Intressanta koppar och guldhalter uppmätta i block. Ingen planerad borrning för 2010.

· Skierfa nr 3. Ett nytt projekt för 2009. En stor ansamling med koppar- och guldförande block med guldhalter i intervallet 2-5 g/t. Borrningar planeras vid en magnetisk anomali nordväst om blocken.

Basmetallobjekt
· Avaträsket 1 & 2 - Borrningar har påbörjats under våren. Intressant zinkmineralisering. Borrningar kommer att fortsätta.

· Stavsträsket - Ligger också inom Älvsbyområdet. Blocken visar höga kopparhalter.

· Ensterflon - Projektet ligger i Medelpad i närheten av det så kallade "kokerske" projektet.

· Svanaberget - Ett koppar och zinkprojekt ligger i närheten av Kristineberg i Västerbotten.

· Tjålmak - Projektet ligger i Arvidsjaurs kommun. Höga zinkhalter samt koppar.

· Suddesvare - Projektet godkänt i maj 2009. Kommer att sönas under 2010.

Nickel-kopparobjekt
· Koler och Toskbäcken - Ligger i Älvsbyområdet. Projekten är tidigare ägda av Anglo American. Projektet var troligen för litet för Anglo American som normalt investerar i riktigt stora fyndigheter. Förhandlingar slutförda med Anglo om övertagande av deras undersökningsresultat. Resultaten av dessa undersökningar ger beslutsunderlag för fortsatta insatser.

· Kapmak - Jokkmokks kommun. Undersökningarna under sommaren har varit negativa och projektet kommer att sönas under våren 2010.

Volframobjekt
· Lomtjärnen - Söderhamns kommun. Ett volfram projekt som efter prospekteringsborrningar blivit ett av Botnias högst prioriterade projekt. Höga volframhalter har påträffats i borrhål som kraftigt överstiger halterna i den tidigare Yxsjöbergsgruvan i Bergslagen. De analyserade halterna är även höga med internationella mått. Volfram används bland annat av Sandvik som råvara för produktion av hårdmetall. Volfram är en bristvara och det råder internationellt en hög efterfrågan på denna metall.

Uranobjekt
· Kaddevaara i Norrbotten söder om Gällivare. Inga undersökningar har utförts. Objektet känt sedan 80-talet.

Undersökningstillstånd
Botnia Explorations projektportfölj bestod vid periodens utgång av 34 undersökningstillstånd om totalt cirka 16.000 hektar. Under perioden har 12 nya tillstånd erhållits. Om Hansa affären genomföres kommer cirka 10 nya tillstånd att läggas till portföljen. Dessa projekt är enbart guldprojekt längs den sk Guldlinjen. Ett av projekten, Vargbäcken, har en bearbetningskoncession godkänd fram till 2028 och kommer att bli Botnias högprioritetsprojekt.

Beviljad förlängning av undersökningstillstånd
Under perioden har följande undersökningstillstånd förlängts:
· Orgsjön nr. 1

Nya beviljade undersökningstillstånd
Under perioden har följande nya undersökningstillstånd beviljats:
· Avaträsket nr. 2
· Tjärnberget nr.1
· Lomtjärnen nr. 1
· Svanaberget nr. 1
· Tjålmak nr. 1
· Suddesvare nr.1
· Orgsjön nr.2
· Orgsjön nr.3
· Kristoffersheden 1 och 2
· Vandelån nr 3
· Skierfa nr. 3

Återlämnade (sönade) undersökningstillstånd
Under perioden har inga undersökningstillstånd sönats.

FINANSIELL ÖVERBLICK

Investeringar
Räkenskapsårets investeringar uppgår till kSEK 3.117 (1.383). Investeringarna består i huvudsak av förvärv av prospekteringsrättigheter samt utförda prospekteringsarbeten.

Finansiell ställning och kassaflöde
Kassaflödet för räkenskapsåret uppgår till kSEK 5.314 (217). Under räkenskapsåret har två nyemissioner genomförts, vilka sammanlagt tillfört koncernen kSEK 12.538 före nyemissionskostnader. Likvida medel vid periodens slut uppgick till kSEK 5.572 (258). Soliditeten per den 31 december 2009 uppgår till 93,8% (87,8%) och eget kapital uppgår per den 31 december 2009 till kSEK 13.556 (1.643).

Antal utestående aktier
Bolaget hade vid årsskiftet 356.724.118 aktier och 1.783.621 SEK i aktiekapital. Aktien är listad vid AktieTorget sedan den 14 december 2009 och toppkurs under året nåddes den 14 december då aktien handlades till 0,25 SEK. Introduktionskursen var 0,14 SEK.

Optionsprogram
Vid en extra bolagsstämma den 18 september 2009 fattades beslut om att utge högst 9.461.664 teckningsoptioner. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall rätten att teckna teckningsoptionerna de nyvalda externa ledamöterna i styrelsen enligt nedan.

Jonas Dahllöf 4.730.832 st
Hans Buhre 2.365.416 st
Maria Lilja 2.365.416 st

För varje teckningsoption har en premie om 0,31 öre erlagts. Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en aktie i bolaget för 17,44 öre. Teckning av aktier med stöd av dessa teckningsoptioner kan ske under perioden 1 juli - 31 december 2010 eller tidigare om bolaget träder i likvidation eller upprättar fusionsplan. Ökning av Bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 47.308 SEK motsvarande en utspädning om cirka 2,7 procent av aktiekapital och röster efter full utspädning.

Personal
Koncernen har inga anställda. Ersättningar i form av konsultarvode har utbetalats till bolagets VD och chefsgeolog, se vidare information i avsnitt närstående transaktioner nedan. Ingen ersättning har utgått till styrelsen.

Moderbolaget
Botnia Exploration Holding AB (publ) bildades i mars 2009 och var då ett helägt bolag till Guideline Technology AB (publ). I juli 2009 delades Bolaget sedermera ut till aktieägarna i Guideline Technology AB (publ). Den 18 september 2009 förvärvades samtliga aktier i Botnia Exploration AB genom utgivande av egna aktier, se vidare information i not 4 på sid. 10. Verksamheten i moderbolaget utgörs av koncernledningsfunktionen och nettoomsättning uppgår under räkenskapsåret till kSEK 255 med ett resultat efter finansiella poster på kSEK -1.403. Likvida medel per balansdagen är kSEK 5.533.

Transaktioner med närstående
Följande transaktioner har skett med närstående under räkenskapsåret 2009: Prospekteringsservice Nord som drivs av Ingemar Åslund, delägare och med i ledningsgruppen, har levererat prospekteringstjänster till ett värde om kSEK 483. X Minerals AB som ägs av Göran Petersson, delägare och styrelseledamot, har levererat prospekteringstjänster till ett värde om kSEK 145 och Flackabackens Prospekteringstjänst som drivs av Torbjörn Grahn, delägare och med i ledningsgruppen, har levererat prospekteringstjänster till ett värde om kSEK 13.

Ett konsultavtal, avseende köp av VD tjänster, har upprättats med CMM Calluna Marketing & Managment AB som ägs av Bengt Ljung, styrelseledamot och delägare. Under räkenskapsåret har tjänster köpts till ett värde av kSEK 160.

Under perioden har ersättningar avseende garantiåtaganden i genomförd nyemission under hösten 2009 utbetalats till närstående enligt förljande; Upscale AB (Jonas Dahllöf) kSEK 25, Maria Lilja kSEK 25, Bengt Ljung kSEK 42, Torbjörn Grahn kSEK 18, Hans Buhre kSEK 25.

Som upplysts om i årsredovisningen för 2008 har projektet Orgsjön förvärvats av X Minerals, som ägs av styrelseledamoten Göran Petersson. Projektet har övertagits till 100% av Botnia Exploration men enligt ett avtal mellan parterna skall det ekonomiska resultatet av projektet fördelas med 80% till Botnia Exploration och 20% till X Minerals. Genom tilläggsavtal från april 2009 har parterna överenskommit att om parterna inte kan enas om vinsten eller värdet av projektet skall, om så påfordras av X Minerals, projektet överföras för bokfört värde till ett nystartat bolag som skall ägas av Botnia Exploration till 80 procent och av X Minerals med 20 procent.

Överenskommelse om tjänster med närstående sker på marknadsmässiga villkor.

Utdelning och årsstämma
Ordinarie årsstämma kommer att hållas fredagen den 28 maj 2010 kl. 14.00 på Gåshaga Resturang i Lidingö. Årsredovisning för 2009 som offentliggörs den 16 april kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida och kontor.

Styrelsen och VD avser föreslå stämman att ingen utdelning till aktieägarna lämnas för verksamhetsåret 2009.

Aktieägare som vill få ärende behandlat vid kommande årsstämma ska inkomma med en skriftlig begäran i så god tid att frågan kan tas upp i kallelsen till stämman, senast den 16 april 2010. Begäran ställs till styrelsen och sänds i brev till Styrelsen, Botnia Exploration Holding AB, Gåshaga Brygga 5, 181 66 Lidingö.

Insynspersonernas aktieinnehav
Bland registrerade insynspersoner har följande aktieförändringar, inkl närstående, anmälts under 2009.

Namn | Förändring (förstagångsanmälan) | Innehav 2009-12-31
Bengt Ljung | 43.652.714 | 43.652.714
Göran Petersson | 43.007.600 | 43.007.600
Torbjörn Grahn | 43.007.600 | 43.007.600
Ingemar Åslund | 43.007.600 | 43.007.600
Jonas Dahllöf | 6.881.216 | 6.881.216
Maria Lilja | 1.720.304 | 1.720.304
Hans Buhre | 1.075.190 | 1.075.190

Risker och osäkerhetsfaktorer
Riskerna i bolagets verksamhet kan generellt delas in i operationella risker relaterade till affärsverksamheten och risker relaterade till finansverksamheten. Ingen avgörande förändring av väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer har skett under perioden. En detaljerad redovisning av Botnias risker, osäkerhetsfaktorer samt hantering av de samma återfinns i bolagets årsredovisning för 2008 samt i informationsmemorandum från hösten 2009.

Redovisnings- och värderingsprinciper
Nedan presenteras finansiell utveckling i sammandrag för Botnia Exploration Holding AB (publ). Den 18 september 2009 förvärvade Botnia Exploration Holding AB (publ) Botnia Exploration AB. Förvärvet skedde genom utgivande av nya aktier varvid ägarna till Botnia Exploration AB kom att erhålla 90% av aktierna i Botnia Exploration Holding AB (publ). Transaktionen redovisas som ett omvänt förvärv, dvs koncernredovisningen upprättas så som Botnia Exploration AB förvärvat Botnia Exploration Holding AB (publ).

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt Redovisningsrådets rekommendation nr 20, Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i denna finansiella rapport som i årsredovisningen 2008 för Botnia Exploration AB.

Ekonomisk information
Årsredovisning, tillgänglig på huvudkontoret och hemsida: 2010-04-16
Delårsrapport kvartal 1 2010: 2010-05-18
Årsstämma: 2010-05-28
Delårsrapport kvartal 2 2010: 2010-08-27
Delårsrapport kvartal 3 2010: 2010-11-16

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Bolagets Adress
Botnia Exploration Holding AB
Gåshaga Brygga 5 181 66 Lidingö
www.botniaexploration.com

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Botnia Exploration skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 februari 2010 kl. 08.30.

Lidingö den 25 februari 2010

Bengt Ljung
VD

Jonas Dahllöf
Ordförande

Hans Buhre
Styrelseledamot

Göran Petersson
Styrelseledamot

Maria Lilja
Styrelseledamot


För ytterligare information kontakta
VD Bengt Ljung
bengt.ljung@botniaexploration.com
070-543 16 05

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Botnia Exploration Bokslutskommuniké 2009.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Botnia Exploration

Om Botnia Exploration
Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag med fokus på ädel-och basmetaller i Sverige och Norden och inriktar sig på tidiga faser inom utveckling av fyndigheter. Med en organisation bestående av välkända geologer/blockletare med lång erfarenhet i Sverige och utomlands samt en portfölj med ett 30-tal mycket intressanta och noggrant utvalda projekt har Botnia Exploration en unik position på marknaden. I dagsläget kan portföljens guldprojekt Orgsjön i Västerbotten och Vandelån i Hälsingland betecknas som högprioritetsprojekt.