Metromark Hospitality Group AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2010 11:01 CET· Årets intäkter uppgick till KSEK 0 (KSEK 0)
· Årets resultat uppgick till KSEK ‐3.740 (KSEK ‐1.589)
· Resultat per aktie: SEK ‐1,65 (SEK ‐0,02)
· Eget kapital per aktie: SEK 7,14 (SEK 0,07)
· Aktiekurs 30 december 2009: SEK 8,25 (23)

(Justerat för Pro Forma intäkter från Park Venue, så uppgick omsättningen till cirka 3 Msek)
(Eget kapital översteg marknadskurs den 23 februari med 36%)
Inom parantes uppges belopp för motsvarande period 2008


Verksamheten
Trots en obefintlig kapitalmarknad och den värsta finanskrisen sedan 30‐talet har 2009 varit ett händelserikt år för Metromark. Metromark Hospitality Group går stärkt ur lågkonjunkturen, och har under året fördjupat samarbetet med bolagets internationella partners, vilka har visat ett starkt förtroende för, och en unik investeringsvilja i Metromark's Hospitality koncept. För ett år sedan bestod Metromark av hotellkonceptet Moment Hotels. Idag består Metromark av tre kompletterande koncept. Förutom Moment Hotels har bolaget under 2009 förvärvat hotellkonceptet Lundivar Hotels och kontorshotellkonceptet Park Venue. På så sätt har Metromark avsevärt stärkt och förbättrat bolagets läge
på marknaden. Bolagets tilltänkta kunder, hotelloperatörer och fastighetsägare kan idag erbjudas alla tre koncepten eller endast ett eller två beroende på den lokala situationen och efterfrågan. Metromark Hospitality Group kan idag erbjuda ett svårslaget koncept till fastighetsägare, vilket förädlar och ökar värdet på en fastighet i kombination med ett stabilare kassaflöde.

Moment Hotels
Moment Hotels är ett hotellkoncept som skapar nya möjligheter för tillfälliga vistelser i storstäder, där ekonomi och komfort är nyckelbegrepp för den urbana livsstilen. Den grundläggande idén med Moment Hotels är att samverka funktionalitet, ekonomi och design. Målsättningen är att skapa en hotellkedja där service och kommunikation upptar en minimal yta genom stora anpassningsmöjligheter, och där rumslig gestaltning genererar ett kompakt hotellrum med god komfort och stark image. Genom sin flexibla sammansättning syftar Moment Hotels till att lokaliseras till centrala storstadsmiljöer. Ett attraktivt boende för korttidsvistelse kan skapas i såväl en befintlig byggnad som i en nyproducerad. Hotellrummen skall kunna anpassas efter olika typer av byggnader och platser, såsom tomma kontorsbyggnader eller i en kontorsbyggnad på ett avgränsat våningsplan med tillgänglighet via husets allmänna hiss‐ och trappsystem men också i lagerbyggnader, butikslokaler och specialbyggda fastigheter.

Genom en stark designprofil blir Moment Hotels ett tydlig och attraktivt inslag i en storstadsmiljö. Moment Hotels kompletterar staden och blir på detta sätt till ett nytt inslag, där arkitektonisk gestaltning och rumslig design ger den individualistiska karaktär som en modern storstadsbesökare kan relatera till. Konstruktionen av hotellrummets inredning syftar till maximal flexibilitet i förhållande till byggnaden som skall hysa dem. Genom en samlad hantering av teknik och VA, samt genom gestaltning och material, kan hotellrummet dupliceras och enkelt anslutas till olika system.

Genom ett modultänkande blir byggprocessen lämpad för prefabriceringssystem och därav en lägre bygg‐ och installationskostnad. Bokning och betalning av hotellrum sker främst via Internet eller via specialbyggda inloggningsterminaler. Dessa terminaler, som placeras ut i hotellreceptionen eller på exempelvis flygplatser, ger kunden möjligheten att enkelt och översiktligt hantera bokning och betalning av hotellrum med konto‐ /kreditkort som betalningsmetod. Moment Hotels i Malmö är under byggnation och beräknas kunna öppna under första halvåret 2010. Planering inför öppnandet pågår sedan länge och bemanningsprocessen pågår sedan slutet av förra året. I början av 2010 anställdes Olivia Swanstein som Hotellchef för Moment Hotels i Malmö.

Lundivar Hotels
Lundivar vill kunna erbjuda en mer hemlik miljö. De förhållandevis små hotellenheterna, inrättade i centrala cityfastigheter, bidrar till detta. Gästerna kliver in från gatan genom en vanlig port och använder sitt nyckelkort för att komma in på hotellvåningen. Själva incheckningssystemet är helt automatiskt och sköts av gästen själv via en terminal i entrén. Varje hotell drivs i liten skala, med ca 10‐30 hotellägenheter i varje enhet. Enheterna etableras på centrumnära lägen, i första hand genom att Lundivar hyr enskilda våningsplan i befintliga fastigheter. Lundivar Hotels grundare Niclas Ek är ledamot i Metromarks styrelse.

Lundivars koncept baseras på prefabricerade moduler som är gjorda för att anpassas till lokaler med varierande utformning och förutsättningar. I konceptet finns ett antal moduler, var och en med sitt eget syfte. Vid planering av rummen kombineras dessa i den mån det är möjligt och kompletteras med övriga funktioner som anpassas till rummets förutsättningar. Grundmodulerna är toaletten och duschen.

Modulerna ska minimera arbetet på plats genom att varje enhet tillverkas efter mått på snickeri. Även dragningar och kopplingar monteras vid tillverkningen på snickeri.

Modulerna tillverkas i samma material oavsett vilken inriktning som rummet i övrigt håller. Materialet som används till väggar är tillverkade i bambu. Tillsammans med ett världsledande norskt bolag har Lundivar tagit fram en specialanpassad vakuumtoalett. Modellen bygger på liknande toaletter som detta företag levererar till lyxkryssare. Toalettsystemet med vakuumpump förbrukar endast 20 procent vatten jämfört med vad en modern toalett förbrukar. Samtliga produkter som används håller en hög kvalitet och har en lång livslängd vilket kommer att minimera onödiga renoveringar på grund av slitage.

Park Venue
Park Venue är ett exklusivt kontorshotellskoncept vars första etablering ligger på Engelbrektsgatan 9‐11 i Stockholm. Park Venues affärsidé ligger helt i linje med Metromarks huvudkoncept; bästa design på bästa läge. Park Venue erbjuder ett flertal olika kontorslösningar och ett brett utbud av tilläggstjänster för kunder som värdesätter hög service. Park Venue erbjuder sina kunder en bemannad reception som är öppen vardagar 08:00‐17:00, administrativ support, fullt utrustade mötesrum, videokonferens med den senaste tekniken, SPA‐avdelning samt en stor innegård för spontana möten och events. Park Venues kan välja mellan en arbetsplats i ett öppet kontorslandskap till fullt möblerade privata sviter. Alla arbetsplatser hos oss är utrustade med IP telefoni samt trådlöst internet med support från utbildad personal.

Förutom hyresintäkterna innebär tilläggstjänsterna viktiga intäkter för Park Venue. Till exempel kan gästerna boka tid i Park Venues spa, lämna in sina skjortor på kemtvätt eller beställa fruktkorg till sitt kontor. Och till jul kan kunderna få hjälp med alltifrån att leverera enstaka paket till att ordna större utskick av julklappar och julkort. Självklart ingår de traditionella tjänsterna för kontor och konferensrum. Målgruppen för Park Venue är, förutom företagare med en urban livsstil och högt ställda förväntningar, även bolag som har behov av periodvis basering i city. Stora bolag som ligger utanför staden men som har konsulter eller säljare som dagligen arbetar centralt, får på Park Venue tillgång till ett kontor ett stenkast från sina kunder. Deras kunder kan besöka dem i en central och representativ miljö för möten och konferenser. Park Venue erbjuder tre olika alternativ för kontorshyra: Medlemskap som ger tillgång till ospecificerade kontorsplatser, fasta platser i öppet kontorslandskap och egna rum av olika storlek. Fördelningen av platser kommer att anpassas till marknaden på etableringsorten. I städer med höga lokalhyror kan kontorsplatser dominera, där hyrorna är lägre kan egna rum vara vanligast. Park Venue har målsättningen att etablera sig på nya orter i både större och mindre städer i Europa. VD för Park Venue är Kia Forsman‐White.

Händelser under 2009
Året har starkt präglats av byggnationen av bolagets första hotell under varumärket Moment Hotels som beräknas kunna öppna under första halvåret 2010. Moment Hotels första hotell är beläget på Norra Vallgatan 54 i Malmö, mitt emot Centralstationen och den kommande Citytunneln. Året har även präglats av de förvärven av Lundivar Hotels och Park Venue.

Samarbete med Philips
I februari ingick Metromark och Philips ett samarbetsavtal i syfte att tillsammans utveckla och lansera nästa generations hotellkedja med genomgående LED‐teknik. Samarbetet innebär också att Metromark Hotels placerar sig i absolut framkant vad gäller innovativ och energisnål belysning; Som hotellkedja blir Metromark Hotels först i världen med att genomgående använda sig av LED; en revolution inom upplevelse såväl som miljötänk.

Avsiktsförklaring om att förvärva ett bolag inom lägenhetshotellbranschen I april tecknade Metromark en avsiktsförklaring om att förvärva ett bolag som har utvecklat ett unikt koncept inom lägenhetshotellbranschen. Syftet med förvärvet är att skapa en hotellgrupp med två nytänkande hotellkoncept under Metromark som skall exporteras till storstäder i Europa

Förvärv av Lundivar Hotels
I juli förvärvade Metromark Lundivar Hotels AB. Förvärvet godkändes av den extra bolagsstämman den 4 september. Köpeskillingen uppgick till MSEK 13,9. Förvärvet skedde genom att var och en av säljarna av Lundivar Hotels AB via så kallad säljarrevers lämnade ett lån till Metromark. Den skuld till säljarna som därvid uppstod har betalats med nyemitterade aktier i Metromark. Den fordran som säljarna av Lundivar Hotels AB hade på Metromark uppgick till MSEK 13,9.

Den extra bolagsstämman den 4 september godkände att denna fordran betalades med 134.103.035 nyemitterade aktier i Metromark. Genom affären ökade antalet aktier i Metromark med 134.103.035 st aktier, från 92.371.965 till 226.475.000 vilket innebar en utspädning för nuvarande aktieägare på 59 procent räknat efter genomförd affär. De nya aktierna emitterades till en kurs av SEK 0,103250 per aktie.

Genom förvärvet blev Metromark en "hospitality group" som äger två nyskapande hotellkoncept och tre unika etableringar vilka totalt innefattar 95 hotellrum och hotellägenheter. I Malmö finns dessutom möjlighet till en utökning med ytterligare cirka 60 hotellrum.

Namnbyte till Metromark Hospitality Group AB (publ) Den 7 augusti 2009 höll Metromark extra bolagsstämma varvid bolagsordningen ändrades innebärande att bolaget bytte namn till Metromark Hospitality Group AB (publ). Namnbytet skedde i syfte att bättre återspegla verksamheten i den nya koncernen.

Val av två nya styrelseledamöter
Bolagsstämman som hölls den 7 augusti 2009 beslutade även att välja Lars Ågren och Joakim Lundeborg till nya styrelseledamöter.

Moment Hotels utökar sin hotelletablering i Malmö
I augusti tecknade Metromark ett avtal med fastighetsägaren av den fastighet där bolaget bygger sitt första hotell i Malmö om att utöka etableringen till att i en andra fas utgöra minst 85 rum. Fas 1 av byggnationen som har pågått sedan våren 2008.

Lundivar Hotels tillsätter organisation för etablering i Milano I augusti 2009 etablerade Metromark en ny organisation för att hantera byggnation, marknadsföring och finansiering av Lundivar Hotels etablering i Milano. Nicola Fanelli, från den italienska finansfamiljen Fanelli, som äger bank‐ och investeringsföretaget Heliting, tillsattes som VD. Även en lokal byggprojektledare har anlitats.

Sammanläggning av aktier - 100 gamla aktier blir en ny Förutom att formellt godkänna förvärvet av Lundivar Hotels, beslutades även på en extra bolagsstämma den 4 september 2009 att genomföra en sammanläggning av aktier (omvänd split), varvid 100 aktier läggs samman till en aktie (1:100). Avstämningsdag för sammanläggningen var den 18 november 2009. Efter sammanläggningen omfattar en handelspost 200 aktier. Sammanläggningen av aktier är ett steg för att förbereda Metromark inför listning på OMX First North samt för att öka förutsättningarna för en likvid handel i aktien.

Ansökan om listning på First North I slutet av oktober beslutade styrelsen att ansöka om listning på First North. Upptagande till handel på First North bedöms kunna ske under det första halvåret 2010. Ledningen i Metromark har under det gångna året intensifierat arbetet med att etablera hotellkoncept utanför Sverige, vilket har krönts med framgång, och det första hotellet utanför Sverige kommer under 2010 att öppna på paradgatan Via Dante i Milano. Metromark expansion kommer till största delen att ske utomlands, listningen på OMX Nasdaq First North kan därför ses som en naturlig del av bolagets expansionsplaner.

Metromark förvärvar det exklusiva kontorshotellkonceptet Park Venue I december ingick Metromark ett förvärvsavtal avseende kontorshotellet Park Venue beläget på Engelbrektsgatan 9‐11 i Stockholm. Park Venue erbjuder ett exklusivt kontorskoncept med ett flertal olika kontorslösningar och ett brett utbud av tilläggstjänster för kunder som värdesätter hög service. De tidigare ägarna till Park Venue har investerat knappt 8 MSEK i kontorshotellet.

Köpeskillingen uppgick till 8,5 MSEK och består av en kontant del om 3 MSEK och en betalning i aktier 5,5 MSEK, där betalning sker med 740.000 nya aktier och 370.000 teckningsoptioner i Metromark, samt möjlighet till resultatbaserad tilläggsköpeskilling. Park Venues etablering i Stockholm bedöms omsätta cirka 8‐10 MSEK under 2010 med ett positivt resultat. Affären krävde godkännande av extra bolagsstämma vilken hölls den 4 februari 2010.

Förvärvet förväntas skapa stora konkurrensfördelar för Metromark, då företag och organisationer, endast kommer att behöva teckna avtal med Metromark, för att både få boende och kontor genom ett och samma företag. Ambitionen är att under 2010 starta nya kontorshotell och/eller förvärva befintliga verksamheter, samt integrera dem med Metromark befintliga och kommande hotelletableringar. Metromark ser stora samordningseffekter med förvärvet.

Väsentliga händelser efter årets utgång
Metromark anställer hotellchef
I februari anställde Metromark Olivia Swanstein som hotellchef för Moment Hotels etablering i Malmö. Moment Hotels är beläget på Norra Vallgatan 54, i hjärtat av Malmö, mittemot Malmö Centralstation med smidiga kommunikationer till Malmö Sturup och Köpehamns flygplats Kastrup, och med Malmö stora utbud av kultur och nöjen runt hörnet.

Extra bolagsstämma den 4 februari 2010
Beslut om företrädesemission
Förutom att formellt godkänna förvärvet av Park Venue som kommunicerades i december 2009, beslutade en extra bolagsstämma den 4 februari 2010 att genomföra en företrädesemission på MSEK 22,7. Emissionen som genomförs med teckningstiden 5 – 29 mars 2010 innebär för nuvarande aktieägare att de för en innehavd aktie i Metromark ges rätt att teckna en så kallad unit bestående av två aktier i bolaget och en teckningsoption av serie 2010/2013. Teckningskursen är SEK 10 per Unit. Teckningsoptionerna som har en lösenkurs om SEK 7,5 emitteras utan vederlag. Nyemissionen löper med teckningstiden 5‐29 mars 2010 och prospekt kommer att offentliggöras omkring den 25 februari 2010.

Beslutet medför att bolagets aktiekapital ökas med högst SEK 1.132.375 genom utgivande av högst 4.529.500 aktier. Styrelsens förslag medför vidare att högst 2.264.750 teckningsoptioner av serie 2010/2013 utges, berättigande till teckning av högst 2.264.750 aktier i bolaget. Bolagets aktiekapital kan komma att ökas med ytterligare högst SEK 566.187,50 genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2010/2013. Vinstutdelning på nya aktier får ske från och med för innevarande räkenskapsår.

Beslut om ändring av bolagsordning
Stämman beslutade därutöver att aktiekapitalets gränser i bolagsordningen ändras till lägst SEK 1.500.000 och högst SEK 6.000.000 samt att gränserna för antalet aktier i bolagsordningen ändras till lägst 6.000.000 och högst 24.000.000.

Beslut om nedsättning av aktiekapital
Stämman beslutade även att aktiekapitalet skall nedsättas med SEK 1.698.562,50 för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämma. Nedsättning skall ske genom att aktiens kvotvärde sätts ned från nuvarande SEK 1,0 till SEK 0,25.

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag innebärande att bolaget med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt beslutade om emission av ytterligare högst 2.264.750 teckningsoptioner av serie 2010/2013. Emissionen riktas till så kallade garanter av Unit‐emissionen.

Beslut om bemyndigande
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag innebärande att vid ett eller flera tillfällen under tiden till nästa ordinarie bolagsstämma, bemyndiga styrelsen att fatta besluta om och genomföra nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev eller teckningsoptioner till nyteckning av aktier sammanlagt högst till ett belopp som motsvarar en ökning av aktiekapitalet med högst SEK 500.000. Beslut om nyemission skall kunna ske med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

Val av styrelse
För tiden intill nästa årsstämma valdes till nya styrelseledamöter Niclas Ek och Peter Groning. Hans Richter och Öivind Norberg utträdde ur styrelsen. Styrelsen består därefter av Peter Stjernberg (ordförande), Niclas Ek, Peter Groning, Fredrik Ivarsson, Joakim Lundeborg och Lars Ågren.

Försäljning och resultat
Koncernen har inte haft några intäkter under 2009, ej heller under helåret 2008. Bolaget planerar att under första halvåret 2010 öppna sitt första hotell och därmed påbörja sin kommersiella verksamhet.

Periodens resultat efter skatt uppgick till KSEK -3.740. Koncernens resultat bestod av moderbolagets resultat om KSEK -2.163, dotterbolagens resultat om KSEK -611 samt koncernmässiga justeringar om KSEK -966.

Likviditet och finansiering
Den 31 december 2009 uppgick koncernens banktillgodohavanden till KSEK 2.439. Det finns inga krediter i koncernen.

Investeringar
Koncernens totala investeringar under perioden uppgick till KSEK 13.690 och avsåg investeringar i immateriella anläggningstillgångar, materiella anläggningstillgångar samt förvärv av dotterbolag om KSEK 6.940. Investeringarna i immateriella och materiella anläggningstillgångar uppgick till KSEK 6.750 varav KSEK 6.437 bestod av investeringar i pågående byggnation av bolagets hotell i Malmö.

Avskrivningar
Periodens resultat efter skatt har belastats med KSEK 1.013 i avskrivningar varav KSEK 817 avsåg goodwill, KSEK 189 avsåg avskrivningar på inventarier och KSEK 7 avsåg avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar. Avskrivningar goodwill avser avskrivning på den goodwill som uppkom vid förvärven av Moment Hotels AB som förvärvades under 2008 och Lundivar Hotels AB. Goodwillen skrivs av på 10 år.

Eget kapital, aktiekapital och antal aktier
Per den 31 december 2009 uppgick koncernens egna kapital till KSEK 16.174 varav KSEK 2.265 utgjordes av aktiekapital och KSEK 13.909 av fritt eget kapital. Aktiekapitalet är fördelat på 2.264.750 aktier med ett kvotvärde på SEK 1,0.

Organisation
Det i december förvärvade dotterbolaget Park Venue Stockholm AB har under 2009 haft 3 personer med månadslön och 2 personer med timlön. Övriga bolag i koncernen har inte haft några anställda.

Ägarstruktur
Nedan är en sammanställning på de största aktieägarna. Bolagets aktie är upptagen till handel på Nordic MTF under kortnamnet MHOT MTFB.

| Aktieägare | Antal aktier| Andel (%) |
| Peter Stjernberg med bolag | 700.051 | 30,9% |
| Fredrik Ivarsson med bolag | 225.610 | 10,0% |
| Joakim Lundeborg med bolag | 215.510 | 9,5% |
| Niclas Ek med bolag | 112.100 | 5,0% |
| Anders Trygg med bolag | 110.405 | 4,9% |
| Lars Ågren | 103.400 | 4,6% |
| BGA Invest AB | 64.000 | 2,8% |
| Peter Groning | 59.603 | 2,6% |
| BNY Mellon SA | 55.000 | 2,4% |
| Övriga | 619.071 | 27,3% |
| Totalt | 2.264.750 | 100,0 |

Utsikter för 2010
Arbete pågår med att förbereda bolagets notering på First North vilken bedöms kunna ske under det första kvartalet 2010. 2010 kommer att präglas av öppandet av det första hotellet i Malmö samt en ny fas med internationellt fokus med utgångspunkt från bolaget hotelletablering i centrala Milano.

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med ÅRL (Årsredovisningslagen) Bokföringsnämndens allmänna råd, tillämpliga rekommendationer från Redovisningsrådet samt uttalanden från Redovisningsrådets akutgrupp.

Framtida rapporttillfällen
Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

Delårsrapport januari - mars 2010 30 april 2010
Årsredovisning 2009 30 april 2010
Årsstämma 2009 30 april 2010
Delårsrapport januari - juni 2010 31 augusti 2010
Delårsrapport januari - september 2010 29 oktober 2010

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

25 februari 2010

Metromark Hospitality Group AB (publ)
Styrelsen


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Joakim Lundeborg, VD Metromark Hospitality Group AB (publ)
E-post: joakim@metromark.se
Tel: 040-644 43 03 eller 0730-82 33 80

Peter Stjernberg
Styrelseordförande Metromark Hospitality Group AB (publ)
E-post: peter.stjernberg@arctos.se
Tel: 040‐644 43 00
Mobil: 0709‐30 20 19

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Metromark Bokslutskommuniké 2009.pdf

Om Metromark Hospitality Group
Metromark Hospitality Group utvecklar hotellkoncept som förnyar hotellbranschen och skapar värdeutveckling för fastighetsägaren. I Metromarks produktportfölj finns idag tre nischade koncept inom hospitalityindustrin vilka kompletterar varandra mycket väl; Lundivar Hotels, Moment Hotels samt Park Venue. Samtliga tre koncept kan samverka inom samma fastighet och nå en hög lönsamhetsgrad. Liksom Metromarks två hotellkoncept kommer Metromarks kontorshotellkoncept Park Venue att etableras i affärsintensiva Europeiska storstäder. Metromark strategi är att förnya hospitalityindustrin genom att tänka i nya banor i allt från byggprocesser, drift, marknadsföring och servicenivå. Våra hotell kommer att drivas av oss själva samt externa operatörer och franchisetagare och Park Venue drivs i egen regi.

Metromarks instrument handlas på Nordic MTF och aktien har kortnamnet MHOT MTFB. Handeln kan följas i realtid på www.nordicmtf.se. Aktieägare, övriga aktörer på aktiemarknaden och allmänheten kan kostnadsfritt prenumerera på bolagets pressmeddelanden och ekonomiska rapporter genom Nordic Growth Markets nyhetstjänst NG News, www.ngnews.se.