Hydropulsor AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2010 11:07 CETÅrets resultat i korthet
· Årets nettoomsättning uppgick till 3,5 MSEK (5,1)
· Rörelseresultatet uppgick till -7,0 MSEK (-17,8)
· Resultatet per aktie uppgick till -0,11 SEK (-2,14)

Årets händelser i korthet

Hydropulsor AB

· Verksamheten etablerad i mindre lokaler.
· Förstärkning av egna kapitalet genom riktad emission till huvudägare.
· Order på kapmaskin från kund i USA. Leverans skedde i början av 2010.
· Maskin- och processutveckling i samarbete med Metec Powder Metal AB.
· Ny platschef med marknads- och försäljningsansvar har anställts.

Result Press AB
· Utvecklingen av nästa generation av EHP-pressar flyttas till Hydropulsor-EPM i Kina.
· Verksamheten i Sverige har prioriterats ner.
· Skatteskulden som uppkom 2008 har reglerats. Den sista avbetalningen gjordes under jan 2010.

Hydropulsor-EPM, Kina
· Verksamheten, förutom kontorsdelen, flyttad till EPM's nya fabrik.
· Tillverkning av verktygsadapter till HVIT.
· Ökat fokus på restriketeknik i samarbete med potentiella kunder.


Verksamhet

Koncernen
Koncernen består av moderbolaget Hydropulsor AB, dotterbolaget Result Press AB ägt till 100% och dotterbolaget Hydropulsor-EPM Ltd., Kina, ägt till 80%.

Hydropulsor AB
Adiapress i Frankrike, som utvecklat stansningsteknik baserad på Hydropulsor’s slagenheter, har under perioden färdigställt den andra maskinen av typ ADIA7. Efter godkända livslängdstester på verktyg har maskinen slutbetalats. Den står dock fortfarande kvar i Adiapress lokaler och kan på viss tid användas för att utföra tester för nya intressenter. Adiapress har flera potentiella kunder som nu genomför tester.

HVR-maskinen (High Velocity Restrike) som levererades till Metec Powder Metal AB 2008 har under året tagits i drift. De första projektresultaten (bland annat i samarbete med Höganäs AB) visar att de förväntade resultaten med mycket hög densitet uppnås.

Leveransen av de två maskiner som beställts av HVIT, en HYP 30-15 kapmaskin och en HYP 35-7 testmaskin, skedde under hösten 2008. Under året har kapmaskinen tagits i drift och använts i löpande produktion med gott resultat. Flera potentiella kunder har redan besökt HVIT's nya lokaler i Elgin, i närheten av Chicago. En kundorder erhölls under året efter att Hydropulsor gjort ett framgångsrikt utvecklingsarbete med att förbättra noggrannheten vid kapning. Maskinleveransen skedde i början av 2010 och kunden har redan indikerat intresse att köpa ytterligare en maskin av samma storlek.

I Europa fortgår diskussioner med ett företag som önskar köpa Hydropulsor's slagenheter för inbyggnad i egna maskinsystem samt att Adiapress har kontakter avseende kapning av profiler.

Hydropulsor har under året slutfört flytten till mindre och billigare lokaler som upprustats med ny kontorsdel. Lokalkostnaderna har därmed avsevärt reducerats.

Hydropulsor har tillsammans med Metec Powder Metal AB startat projekt för att öka maskinernas och verktygens tillförlitlighet vid löpande produktion.

Result Press AB
Av resursskäl har verksamheten som flyttades till Karlskoga prioriterats ner. Diskussioner förs inom Hydropulsor-EPM om möjligheterna att bedriva utveckling och tillverkning för den kinesiska marknaden.

Hydropulsor-EPM, Kina
Hydropulsor-EPM har under året flyttat till nya lokaler i EPM's nya fabriksbyggnad. Ett antal kompakteringstester har gjorts på uppdrag av potentiella maskinkunder. Vid dessa tester har den befintliga HYP35-7 maskinen använts. Tester har utförts på både pulverkompaktering och restriking. En fokusering mot restriketeknik har skett under året och projektering av en mindre produktionslinje för restriking har genomförts. Denna består av en mindre konventionell pulverpress, en försintringsugn och en HYP 35-2R restrikemaskin. Planeringsarbete för tillverkning av en första Result-maskin har pågått under året. Patent har sökts i Kina för en uppfinning som gjorts av Result Press tidigare produktutvecklare i Sverige. Samarbete har mot slutet av året etablerats med PM plant of Nanjing Science& Technology University.

Organisation
Metec Powder Metals VD Svante Cederqvist, som tillträdde sin tjänst i augusti 2008, har hittills lett även den operativa verksamheten i Hydropulsor genom att på del av sin tid ha rollerna som platschef och försäljningschef. Den snabbt ökande verksamheten i Metec har dock inneburit att Svante Cederqvist tvingats att prioritera arbetet med Metec. Hydropulsor har därför rekryterat Mattias Östman för att ta över rollen som platschef med ansvar för både försäljning och interna projekt. Mattias tillträdde denna tjänst den 1 jan 2010. Vid ordinarie årsstämma omvaldes Jan Nordin (styrelseordförande) och Åke Hörnell. Darryl Crum, USA, valdes till ny styrelsemedlem.

Ekonomi
Likviditeten har under året klarats genom att huvudägarna lånat pengar till företaget. Genom en ackordsförhandling med Swedbank har Result Press skuld till banken kunnat regleras. Detta påverkade första kvartalets resultat positivt med 1.227 kr. En skatteskuld om cirka 1.500 kSEK tillhörande Result Press har förhandlats med KFM (Kronofogdemyndigheten) och slutreglerades under jan 2010.

Huvudägaren har även löst den kredit Hydropulsor haft hos Swedbank omfattande cirka 3.100 kSEK. Detta innebär att den enda externa långivaren nu är Handelsbanken i Karlskoga.

I samband med färdigställandet av helårsbokslutet noterades att moderbolagets aktiekapital var förbrukat till följd av nedskrivningsbehovet av aktierna i Result Press AB. Bolaget upprättade därför en kontrollbalansräkning och beslutade att vidta åtgärder för att återupprätta det egna kapitalet. Vid en extra bolagsstämma i september beslöts om en emission där huvudägaren Hörnell Teknikinvest kvittade 9 MSEK mot nya aktier. Trots denna förstärkning finns ytterligare behov att stärka balansräkningen. En kallelse till en extra bolagsstämma den 10 mars 2010 har därför gjorts med avsikt att besluta om en ytterligare kvittningsemission till huvudägarna Hörnell Teknikinvest och High Speed Forming.

På grund av de ekonomiska problem som varit och den ägarkoncentration som skett har det inte varit möjligt att kvarstå på NGM MTF listan. Företaget har därför bett om avnotering där och i stället sker handeln i aktien inofficiellt hos Aqurat Fondkommission AB.

Framtidsutsikter
Efter att under året ha fortsatt att krympa organisationen för att spara kostnader har vi nu kommit till ett läge där vi åter ökar våra satsningar på marknads- och försäljningssidan. Avsikten är att bättre kunna följa upp de kontakter med potentiella kunder som finns och som löpande tillkommer. Anställningen av Mattias Östman är ett steg i denna riktning. Detta tillsammans med en förväntad konjunkturförbättring under 2010 ökar möjligheterna att få ytterligare order. En ökning av försäljningen sker dock från en mycket låg nivå. Verksamheten i Kina kommer också att prioriteras vilket i det gynnsammare marknadsklimatet där kan medföra en mer positiv utveckling. HVIT's arbete i USA har redan gett resultat i form av order och vi förväntar oss en fortsatt bra utveckling där under 2010.

Ekonomisk information för perioden januari - december 2009

Omsättning, resultat och avskrivningar
Rapporten omfattar Hydropulsorkoncernen, vilken inkluderar moderbolaget Hydropulsor AB, Result Press AB, samt Hydropulsor-EPM Ltd i Kina.

**
Nettoomsättningen uppgick under perioden till 3.525 KSEK (5.134).

Resultatet under perioden uppgick till -6.965 KSEK (-17.822).

Avskrivningar har under perioden belastat resultatet med 2.920 KSEK (9.151).

Investeringar
Investeringar i immateriella tillgångar uppgick under perioden till 262 KSEK (2.302). Investeringar i materiella tillgångar uppgick under perioden till 158 KSEK (853).

Likviditet och kommentarer till den finansiella utvecklingen
Koncernens likvida medel uppgick per den 31 december 2009 till 52 KSEK (49). Bolagets totala kreditlimit hos bank uppgick till 2.750 KSEK varav 2.707 KSEK var utnyttjade per den 31 december 2009.

Hydropulsor avser att publicera följande ekonomiska information:
- Delårsrapport avseende januari-mars den 28 maj 2010
- Extra bolagsstämma hålles den 10 mars 2010
- Ordinarie bolagsstämma hålles den 5 maj 2010

Rapporten i sin helhet bifogas.

Karlskoga den 25 februari 2010

Hydropulsor AB (publ)
Styrelsen


Frågor med anledning av denna rapport besvaras av:
- Åke Hörnell, verkställande direktör, tel 070-99 47 900
- Jan Nordin, styrelseordförande, tel 070-619 78 01

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Hydropulsor Bokslutskommuniké 2009.pdf