Rörvik Timber AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2010 13:12 CET

Nettoomsättningen uppgick till 1 284 Mkr (2 390).


Rörelseresultatet för perioden uppgick till - 269 Mkr (-233).
Rörvik Timber AB fick akuta likviditetsproblem i slutet av april och bolaget är sedan den 29 april under företagsrekonstruktion.
Detta har under perioden medfört att koncernen haft stora svårigheter att upprätthålla en normal verksamhet p.g.a stora svårigheter att anskaffa råvara.
Trots att koncernen kraftfullt begränsade kapaciteten till att motsvara en minskning med cirka 40 %, har inte heller denna lägre nivå kunnat upprätthållas.
Kostnader som påverkat perioden är kostnader till följd av för låg produktionsvolym och kostnader för uppsagd personal -112 Mkr, negativa valutaeffekter -60 Mkr och rekonstruktionskostnader -32 Mkr. Nedskrivning av goodwill avseende Wijkström Timber AB har påverkat resultatet med -6 Mkr. Korrigerat för jämförelsestörande poster uppgår driftsresultatet till -54 Mkr främst p g a låga försäljningspriser i början av året.

Resultatet efter skatt uppgick till – 227 Mkr (-211).

Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet uppgick till – 57 Mkr (-120).
Driftsresultatet rensat för jämförelsestörande poster under kvartalet uppgick till -9 Mkr.
Marknaden för sågade trävaror har under året förbättrats, vilket har inne-burit att lagren av sågade trävaror har minskat. Under hösten har tillgången på råvara varit begränsad.

Den löpande verksamheten redovisar ett positivt kassaflöde under det fjärde kvartalet med 29 Mkr (75).


Resultatet per aktie var –16,42 kr (-15,22) före eventuell utspädning.
Avkastningen på sysselsatt kapital var – 28,0 % ( -19,7).

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2009 .


Bolaget har tillsammans med rekonstruktören utarbetat en rekonstruktions-plan där den sista delen syftar till att förbättra bolagets resultat och finansiella ställning.

Detta skall ske genom:

-en garanterad företrädesemission om cirka 250 Mkr (garanterad av Förvaltnings AB Wasatornet, Investment AB Öresund , AB Traction och HQ Bank).

-att en överenskommelse med bolagets huvudbank har träffats som i huvuddrag innebär att banken skriver av 150 Mkr av existerande lån samt att 100 Mkr av existerande lån konverteras till aktier genom en kvittningsemission.

- att ackordsförhandlingar med fordringsägare har genomförs. Om ackordsförslagen blir gällande förväntas det ge en ackordsvinst om cirka 132 Mkr.

-att överenskommelser har träffats med leasegivare om en förstärkning av koncernens likviditet under 2010 och 2011 genom anstånd och förlängning av leasetiden.

-att bolagets huvudägare, Johan Hansen genom bolag som innehar cirka 60 % av kapitalet och cirka 74 % av rösterna har förbundit sig att rösta för erforderliga beslut på den extra bolagsstämman.

Därutöver har styrelseordföranden Johan Hansen meddelat sin avsikt att inför den extra bolagsstämman utträda ur bolagets styrelse.

Den extra bolagsstämman kommer att hållas den 16 mars 2010.

Det är styrelsens bedömning att de finansiella effekter som följer av överenskommelsen med huvudbanken, de offentliga ackordsuppgörelserna, överenskommelserna med leasegivarna samt nyemissionen medför att bolaget proforma per den 31 december 2009 får en god finansiell ställning med ett eget kapital uppgående till cirka 700 miljoner kronor och god likviditet om cirka 200 miljoner kronor efter utbetalning av ackordslikvid och kostnader förenade med nyemissionen, vilket skapar möjlighet att återgå till en normal verksamhet, att säkerställa tillgång till råvaruleveranser och att öka produktionen.