Opcon AB

Bokslutskommuniké 2009

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 09:23 CET

Tillväxtplattform på plats
– ökat fokus på lönsamhet

• Omsättning Renewable Energy kv 4 174,1 mkr (77,9 mkr)

• Orderstocken uppgår till 687 mkr (545 mkr)

• Riktad nyemission har tillfört Opcon 122,5 mkr före emissionskostnader

• Fortsatt stark tillväxt, 1 miljard kronor i förväntad omsättning 2010

• Ökat fokus på lönsamhet – mål om 10 procents rörelsemarginal skall nås i takt mot slutet av 2010

• Omsättningsmål 2 mdr i takt slutet av 2012


KVARTAL 1-4, JANUARI – DECEMBER 2009

• Nettoomsättningen ökade till 682,5 mkr (418,2 mkr)

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 40,2 mkr (19,2 mkr)

• Resultatet efter skatt uppgick till 22,2 mkr (4,5 mkr)

• Resultatet per aktie uppgick till 0,76 kr (0,27 kr)


KVARTAL 4, OKTOBER – DECEMBER 2009

• Nettoomsättningen ökade till 233,8 mkr (137,7 mkr)

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 18,0 mkr (11,5 mkr)

• Resultatet efter skatt uppgick till 12,0 mkr (4,7 mkr)

• Resultatet per aktie uppgick till 0,40 kr (0,25 kr)


BETYDANDE HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

• Opcon lämnar offentligt uppköpserbjudande på Tricorona

• Samarbete inlett med Skellefteå Kraft för att göra kraftvärmeverk av mindre värmeverk med Opcon Powerbox-teknikFör ytterligare information, vänligen kontakta

Rolf Hasselström, koncernchef och vd:
08-466 45 00, 070-594 79 60

Göran Falkenström, vice vd och ekonomidir.:
0532-611 22, 070-330 05 02

Niklas Johansson, vice vd, Investor Relations:
08-466 45 11, 070-592 54 53


Opcon AB (publ)
Magnetgatan 1, Box 30, 662 21 Åmål
Tel. 0532-613 00, fax 0532-120 19
e-post: info@opcon.se
www.opcon.se

Om Opconkoncernen
Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning.

Opcon har verksamhet i Sverige, Kina, Tyskland, Storbritannien och Danmark. Antalet anställda är cirka 375.
Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Koncernen är uppdelad i tre affärsområden:

Renewable Energy arbetar med framställning av el ur spillvärme, bioenergi, hanteringssystem för naturgas, industriell kyla, återvinning av värme, torkning av biomassa, rening av rökgaser, hanteringssystem för biobränslen mm, luftsystem för bränsleceller samt mätning och övervakning av processer.

Engine Efficiency arbetar i huvudsak med tändsystem för förbränningsmotorer inklusive etanol-, naturgas- och biogasmotorer.

Mobility Products arbetar med teknik för positionering, förflyttning och reglering, för elfordon, elrullstolar och sjukhussängar.