Lightlab AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 16:13 CET· Viktiga tekniska framsteg verifierade - energieffektivitet om 85 lm/w uppmätt av oberoende testinstitut
· Nya patent beviljade i EU och Kina
· Beslut om utökade utvecklingsresurser
· LightLabs aktie och teckningsoptioner noterades på ny handelsplats - Nasdaq OMX First North
· Två nyemissioner tillförde bolaget sammanlagt 13,1 Mkr efter emissionskostnader
· Årets resultat uppgick till -16,8 (-13,4) Mkr. Likvida medel per 31 december uppgick till 2,4 (6,4) Mkr


Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
· Två nya patentansökningar avseende lampans elektriska styrning och anodstruktur inlämnades till Europeiska Patentverket (EPO)
· Vid en extra bolagsstämma beslutades om nyemission med företräde för befintliga aktieägare på sammanlagt 18,4 Mkr före emissionskostnader, inklusive ett optionsprogram som vid full teckning kan tillföra bolaget ytterligare 11,6 Mkr. Sista teckningsdag var den 25 februari 2010.

Väsentlig förbättring av lampans prestanda
Årets utvecklingsarbete har resulterat i väsentligt förbättrad prestanda. Arbetet har främst inriktats på att förbättra egenskaperna hos lampans anod samt att optimera lampans drivelektronik. Under hösten förstärktes LightLabs forskargrupp med ett team under ledning av professor Björn Karlsson. Under november uppnåddes en energieffektivitet på 85 lm/W (lumen per Watt) med en färgtemperatur på 8300 K (dagsljus) och ett Ra-värde på över 90 vid mätningar utförda hos Intertek.

LightLabs teknik möjliggör tillverkning av lampor med en färgtemperatur från 2700K och uppåt. Resultaten innebär effektivitetsvärden som är bättre än dagens lågenergilampor och i nivå med sockelbaserade LED-lampor. En ytterligare förbättring av lampans prestanda bör kunna uppnås under 2010. Även om det återstår ett fortsatt utvecklingsarbete har LightLabs teknik uppnått en prestanda som svarar mot marknadens krav på en energisnål miljölampa.

Patentansökningar
Under året har flera patentansökningar inlämnats. I november erhölls förhandsgodkännande samt slutligt besked om godkända patentansökningar vid det Europeiska Patentverket (EPO) respektive patentmyndigheten i Kina för respektive marknader. Patentportföljen bestod vid årsskiftet av 21 godkända patent och 19 ansökningar fördelade på sammanlagt 11 patentfamiljer. Patenten har utformats för att på bästa sätt skydda tekniken bakom lampans vitala delar – anoden, katoden och drivelektroniken

Beslut om förstärkning av bolagets resurser
De mycket positiva resultaten av forskningen under 2009 möjliggör ett målinriktat utvecklingsarbete under 2010. Styrelsen har därför beslutat utöka bolagets resurser i syfte att snabbare nå uppsatta mål, tekniskt och affärsmässigt. De tekniska framstegen under 2009 skapar förutsättningar för att bättre utnyttja samarbetsavtalet med Teco, som ingicks i februari 2009 och även avtalet med Tak-Lin Electronics, som träffades i mars 2009.

Nya marknadsförutsättningar gynnar LightLab
EU har nyligen beslutat att gradvis fasa ut glödlamporna. Det första steget togs 2009, då alla matta glödlampor förbjöds. I september 2012 kommer alla glödlampor att vara förbjudna inom EU. Även i Australien har det beslutats att glödlamporna ska fasas ut till år 2010 och i den amerikanska delstaten Kalifornien pågår sedan länge diskussioner om att fasa ut glödlamporna. En liknande diskussion förs i flera andra länder. Inom belysningsindustrin pågår en liknande utveckling. Philips VD har offentligt uttalat att företaget skall sluta tillverka vanliga glödlampor under år 2010.

De kvicksilverförande lysrörsbaserade lamporna produceras i kraft av ett undantag från det generella förbudet mot kvicksilver och kan förbjudas den dag ett kommersiellt tillgängligt lågenergialternativ finns framme.

Kraven på förändring förstärks successivt och väntas omdana hela belysningsindustrin under de närmaste åren. Den energibesparing och de miljövinster som kan uppnås av att använda kvicksilverfria energisnåla lampor baserade på ny teknologi är så avgörande att beslutsfattare och lagstiftare driver på aktivt i denna riktning. Det finns få företag och få tekniker som idag kan uppfylla de krav som ställs. De nya lamptekniker som växer fram väntas få ett stort kommersiellt genomslag.

LightLabs lampa representerar en teknisk lösning som både är energisnål och kvicksilverfri och som väntas kunna säljas till ett attraktivt pris. Potentialen är därmed god för att LightLab skall kunna få ett genombrott för sin teknik inom en nära framtid.

Prioriterade produktområden
För att vidareutveckla och kommersialisera lampteknologin krävs att bolagets resurser i allt väsentligt ägnas åt detta ändamål. Dock säkras övriga applikationer med patent där så är möjligt och möjliga framtida samarbeten förbereds. LightLabs övriga produktområden med kommersiell potential är främst en ny typ av ferritkärna samt ljuskällor för tillämpningar inom röntgenområdet.

Investeringar
Under året har investeringar gjorts om 0,2 Mkr (0,9).

Resultat och ställning
Koncernresultatet efter finansiella poster uppgick till Tkr -16.831 (-13.432), varav Tkr 4.566 (4.121) avsåg personalkostnader. Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick till Tkr -16.894 (-13.800), varav Tkr 3.403 (3.125) avsåg personalkostnader.

Resultatet har under året främst påverkats av kostnader för den utökade organisationen i Taiwan samt ökade kostnader på grund av en intensifiering av utvecklingsarbetet.

Under våren 2009 genomfördes en emission av aktier med företräde för befintliga aktieägare, vilken tillförde Bolaget cirka 9,3 Mkr efter emissionskostnader. Under hösten 2009 genomfördes ytterligare en emission av aktier riktade till en mindre grupp institutionella och privata placerare. Denna tillförde LightLab cirka 3,8 Mkr efter emissionskostnader.

Under mars 2009 förföll ett optionsprogram (TO 1) utan att utnyttjas av innehavarna. Därefter kvarstod ett optionsprogram (TO 2) omfattande 734.185 utestående teckningsoptioner i LightLab. Vid utgången av 2009 var den justerade teckningskursen 16,91 kronor per aktie och varje option gav rätt att teckna 1,48 aktier. Dessa villkor kommer att justeras under våren 2010 med anledning av under februari 2010 genomförd emission. Senaste dag för teckning är den 30 september 2010. Vid fullt utnyttjande av dessa optioner kommer bolaget att tillföras ca 18,4 Mkr.

Bolaget har även ett kvarvarande personaloptionsprogram. Det ger nyckelpersoner möjlighet att tillsammans teckna maximalt 111 000 aktier till en justerad kurs om 17,19 kronor per aktie programmet förutsätter att nyckelpersonerna har kvar sitt engagemang i Bolaget till och med utgången av år 2009 och att de utnyttjas före april månad 2010.

Likviditeten är med befintliga likvida medel säkerställd till början av mars 2010. De likvida medlen uppgick vid årets utgång till 2,4 (6,4) Mkr. Bolagets behov av ny finansiering för de första tre kvartalen 2010 är dock tillgodosett av den nyligen genomförda emissionen enligt ovan.

Organisation och personal
Koncernen omfattar moderbolaget LightLab Sweden AB (publ), som svarar för koncernledning och forskning samt dotterbolaget LightLab Asia Corp. i Taiwan som svarar för utveckling, tester och utvärdering.

LightLab har under verksamhetsåret förstärkt organisationen i Taiwan med ytterligare en person. Den ovan beskrivna intensifieringen av arbetet med att förbättra lampans prestanda föranledde under året en utökning av antalet kontrakterade externa konsulter

Under året har laboratoriet i Taiwan upprustats ytterligare och i december utökades lokalerna. Vid årets utgång hade LightLab nio heltidsanställda, varav sex i Taiwan.

Styrelsen
Vid årsstämman den 9 juni 2009 utökades styrelsen med Björn Varnestig och Kristina Fahl, samtidigt som Mathilda Dahl lämnade sin plats. Övriga styrelsemedlemmar omvaldes. Styrelsen har under året bestått av Erik Åsbrink (styrelseordförande), Matilda Dahl (till och med 9 juni), Kristina Fahl (från 9 juni), Jan-Olof Hersler, Björn Karlsson, Christer Lindberg, Bo Madsen och Björn Varnestig (från 9 juni). Under året har LightLabs styrelse sammanträtt 18 gånger.

Framtidsutsikter
De tekniska framstegen under 2009 har varit betydande och har verifierats. Fortsatt forskning och utveckling bedöms kunna medföra ytterligare förbättringar i prestanda och kvalitativa egenskaper De uppnådda resultaten utgör grunden för ett målinriktat utvecklingsarbete som syftar till att nå tekniska och affärsmässiga mål som i sin tur skapar ett konkurrenskraftigt alternativ till både lågenergilampor och olika LED-teknologier.

Händelser efter årets utgång
Under januari 2010 offentliggjordes att bolaget lämnat in två nya patentansökningar till det Europeiska Patentverket avseende lampans styrelektronik samt en ny förbättrad anodstruktur.

Vid en extra bolagsstämma den 2 februari 2010 beslutades om en nyemission med företräde för aktieägarna om sammanlagt 18,4 Mkr. Teckningstiden löpte 11 - 25 februari 2010. I samband med nyemissionen har ett program för teckningsoptioner utgivits (TO3). Det omfattar 2.452.556 teckningsoptioner i LightLab med en teckningskurs om 9,50 kr per aktie. Teckning kan ske under perioden 1 juni - 30 juni 2010. Det krävs två optioner för att teckna en aktie. Vid full teckning kommer bolaget att tillföras ytterligare cirka 11,6 Mkr.

Redovisningsprinciper
Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i bokslutskommunikén som i den senaste årsredovisningen.

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning ska ske till aktieägarna.

Årsstämma och årsredovisning
Årsstämma kommer att hållas i Stockholm, torsdagen den 11 maj 2010 kl. 15.00. Lokal kommer att meddelas senare.

Årsredovisningen för 2009 kommer att finnas tillgänglig på bolagets kontor och på bolagets hemsida senast två veckor före årsstämman.

Rapportering
Rapport för perioden januari till juni 2010 kommer att publiceras måndagen den 30 augusti 2010.

Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

2010-02-26

För mer information, kontakta:
Bo Madsen, VD LightLab Sweden AB (publ)
Telefon: 08-442 05 50
Mobil: 0706-673 933

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Lightlab Bokslutskommuniké 2009.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida LightLab Sweden

Om LightLab Sweden
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar en miljövänlig energisparlampa för allmänbelysning baserad på fältemission och katodluminiscens. Den är energisnål och uppvisar goda värden för färgbalans och färgkvalitet. Lampan innehåller inte kvicksilver, bly eller andra miljöfarliga ämnen. Forskningen sker i Göteborg och laboratorieverksamheten är förlagd till ett dotterbolag i Taiwan, LightLab Asia. Tekniken bakom lampan är tillämpbar i flera andra applikationer, som var och en representerar en betydande potential. LightLab har över 4.000 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är G & W Kapitalförvaltning AB.