New Nordic Healthbrands AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009 FÖR NEW NORDIC HEALTHBRANDS

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 13:02 CET

Händelser under perioden
· Marknadsföring av Zuccarin™ har påbörjats i USA, där vi utöver CVS Pharmacy med circa 7.000 apotek nu börjat leverera till Rite Aid Pharmacy kedjan som har cirka 4.000 apotek.
· De nya produkterna Wonder Legs™, Active Liver™ och Dstrong™ har lyckats bra från starten och visar internationell potential.
· Försäljningen i Norden, Baltikum och England har varit under förväntan under årets sista månader och har bidragit till dåligt resultat under fjärde kvartalet.

Händelser efter periodens utgång
· Organisationen i Finland har reducerats för att förbättra lönsamheten.
· Försäljningen under början av året har fortsatt att vara vikande i Norden och Baltikum.
· Vår distributör i Ryssland har introducerat BioDrain® på den ryska marknaden.


Framtida utveckling
· Målinriktad produktutveckling, uppdatering av våra befintliga produkter och lansering av innovativa nyheter så att vi stärker vår portfölj med de mest effektiva och relevanta kosttillskotten och naturläkemedlen på marknaden.
· Öka bruttomarginalen från 58% till 70%.
· Med lönsamhet i åtanke, geografiskt expandera vår verksamhet i Nordamerika .
· Att verka med omtanke för människor och natur och arbeta vidare på ”hållbar hälsa”-plattformen så att vi stärker vår position som den mest miljövänliga kosttillskotts- och naturläkemedelsverksamheten i Norden.
· Utveckla den digitale maknadsföring och försäljning av New Nordic’s produkter.

VD har ordet
Omsättningen uppgick under fjärde kvartalet till 53,9 MSEK (51,8 MSEK) med ett EBITDA på -3,5 MSEK (-10,0 MSEK). Även om försäljningen totalt sett ökade jämfört med förra året var försäljningen lägre än förväntat i Norden och Baltikum. Konsumenterna har varit mindre köplystna än vanligt vilket har resulterat i en vikande hälsofackförsäljning på dessa marknader.

I Nordamerika har försäljningen utvecklat sig bra. I USA har vi under kvartalet också haft en bra försäljning relaterad till den ökade distributionen. Resultatet för fjärde kvartalet är otillfredsställande. I de nordiska och baltiska länderna har lönsamheten varit dålig på grund av den vikande försäljningen. Resultatet i Nordamerika har präglats av stora kostnader i samband med expansionen av verksamheten i USA. Dessutom har vi i flera länder haft kostnader relaterade till marknadsföring i butiksledet och löpande justering av produktsortimentet, som har överstigit de tidagare avsatta beloppen. För hela 2009 presterade vi en organisk tillväxt på 12% så att omsättningen uppgick till 225,6 MSEK (201,2 MSEK).

Försäljningen fördelade sig på 50% i Norden, 26% i övriga Europa och 24% i Nordamerika. Bruttomarginalen uppgick till 58% vilket kan hänföras till för höga rabatter till butiksledet och ogynnsamma valutakurser.

EBITDA uppgick till 15,3 MSEK (-7,2 mSEK) vilket är en förbättring på 22,5 MSEK mot förra året. EBITDA som procent av omsättningen uppgick till 6,8%. EBITDA belastas fortsatt av investeringar i uppbyggnad av verksamheten på den europeiska och nordamerikanska marknaden, vilket framgår när det konstateras att EBITDA för den mer etablerade verksamhet i Norden uppgick till 15%. Efter avskrivningar på 9,3 MSEK uppgick årets rörelsesresultat till 6,0 MSEK (-15,6 MSEK). Vi har under året kraftigt avskrivit de immateriella tillgångarna som vid årets utgång uppgår till 26,3 MSEK. Detta relativt låga bokförda immateriella värdet är resultatet av att cirka 87% av vår omsättning kommer från historisk organisk tillväxt. Årets resultat uppgick till 0,9 MSEK (-14,4 MSEK). Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 5,8 MSEK (4,9 MSEK).

Aktien har under 2009 haft en uppgång med 84% från 8,10 till 14,90 SEK. En uppgång med ca 25% mot OMX Stockholm Total (OMXSPI). Börsvärdet uppgick vid årets utgång till 92,3 MSEK (50,2 MSEK). New Nordic agerar med omtanke för människa och natur och vi har under året introducerat vår "hållbar hälsa"- plattform och påbörjat vår Jungle Farming i Kina. Vårt mål är att bli nordens mest miljövänliga företag i branschen. Vår prioritet är att skapa de mest effektiva och relevanta naturliga produkterna för människor med åldersrelaterade eller livsstilsrelaterade hälsoproblem och tillfälliga sjukdomar oavsett var de är, genom hela livet. Både i Norden och internationellt växer egenvårdsmarknaden väsentligt mer än ekonomin i stort och den internationella marknaden förväntas fördubblas inom 10- 12 år. Med det perspektivet ser vi framåt med entusiam.

Vi strävar efter att utveckla New Nordic’s verksamhet genom att ha en bra balans mellan tillväxt och lönsamhet. Fokus kommer fortsatt att ligga på att öka lönsamheten och skapa tillväxt för våra aktieägare. Under 2010 kommer vi att göra en stor insats för att förbättra vår bruttomarginal från 58% mot vårt mål på 70%. Ökning av lönsamheten och tillväxten kommer dessutom att baseras på en målinriktad produktutveckling för vidareutveckling av våra befintliga produkter och lansering av nya innovativa produkter som kan utöka vårt sortiment. Vi kommer också med försiktighet, att expandera vår geografiska verksamhet, i synnerhet i Nordamerika där vi ser stor potential.

Vår finansiella ställning är fortsatt präglad av stora förluster under 2007. Med bättre lönsamhet och fokus på kassaflödet kommer vi genom driften att fortsätta förbättra vår finansiella ställning under 2010. Jag är övertygad om att vår nuvarande kurs kan bidra till att skapa en långsiktig framgång för New Nordic. Jag har därför förväntningar på att vi kommer öka våra intäkter och vår lönsamhet under 2010.

Karl Kristian Jensen, VD

Vår verksamhet
New Nordic är en av Nordens mest banbrytande företag inom kosttillskott och naturligt baserade läkemedel. Företaget strävar efter att utveckla innovativa produkter som kan öka människors vitalitet och hjälpa dem att leva ett lyckligare, friskare och längre liv. Produktutvecklingen är baserad på naturens imponerande rikedom och variation av medicinska örter, växter, vitaminer, mineraler och fettsyror. New Nordics övergripande vetenskapligt baserade ”know how” är bolagets konkurrensmässiga plattform som bidrar till att etablera effektiva produkter under starka differentierade varumärken. New Nordic kompromissar inte utan arbetar enbart på grundlag av vetenskapliga bevis av funktion, effekt och säkerhet. Under New Nordics ”From Seed to Heart” program testar och analyserar bolaget kontinuerligt såväl råvaror från skog och mark som produkter färdiga för butikshyllan. Alla produkter tillverkas i GMP-godkända anläggningar i Sverige och Danmark.

New Nordic är en genuin internationellt arbetande och tänkande verksamhet där Skandinavien fungerar som företagets testmarknad. Framgångsrika varumärken lanseras internationellt genom verksamhetens dotterbolag eller starka välrenommerade distributörer. New Nordics företagskultur är baserad på omtanke för människa och natur där det dagliga arbetet kombineras med ett etiskt företagsansvar. Allt som naturen så generöst har donerat bör naturligtvis hanteras med försiktighet. Som konsument är det svårt att hålla sig uppdaterad vad gäller alla nya fakta som framkommer om effekt och säkerhet av kosttillskott och naturläkemedel. Därför är det en fördel att känna sig trygg med tillverkaren. New Nordics kosttillskott finns i olika förpackningar, men de har en sak gemensamt - ”Silverträdet”. New Nordic vill erbjuda sina kunder den mest naturliga och mest effektiva produkten som finns på marknaden. ”Silverträdet” är kundens garantistämpel för en originalprodukt av hög kvalitet.

Hur New Nordic arbetar och tänker
Strategi
New Nordic strävar efter att utveckla och sälja de bästa och mest effektiva nutraceutiska produkter på den internationella marknaden. Strategin bygger på bolagets särskilda förmåga att utveckla innovativa och effektiva nutraceutiska formule-ringar. New Nordic har en stor sakkunskap kring fysiologiska effekter av växter och vegetabiliska beståndsdelar. Konkurrenterna kan undra hur New Nordic gör det. Svaret är att de inte kopierar. Bolaget går sin egen väg. New Nordic gör sitt bästa för att förstå folks behov av att lösa hälsoproblem och de utvecklar effektiva och säkra lösningar. Ett kontinuerligt fokus på forskning och utveckling är avgörande för att utveckla innovativa och förbättrade produkter och tekniker på marknaden och höja bolagets långsiktiga konkurrensfördelar. I strategin ingår också att utöka den internationella distributionen genom New Nordics egna bolag och distributörer för att nå fler kunder över hela världen.

Mål och principer
New Nordics långsiktiga ekonomiska mål är att öka värdet av företaget mest möjligt mätt per aktie. Det ska uppnås genom en bra lönsamhet som genererar kassaflöde och genom en konsekvent avkastning på eget kapital som är över det genomsnitliga. Interna mål för rörelsesmarginal och avkastning på eget kapital fastställs årligen. New Nordics centrala principer går väl i hand med faktorer som gynnar det långsiktiga värdet på aktien. Det är New Nordics grundprincip att äga sina varumärken och recepturer och det är bolagets princip bara att förvärva företag som äger sina varumärken och recepturer. Dessutom opererar New Nordic på en marknad, där behov och konsumtion av deras produkter ökar år efter år och där den globala marknaden för nutraceutika förväntas växa kraftigt under de närmaste 20 åren.

Kapital
New Nordic satsar på innovation och marknadsföring. Allt annat än forskning, produktutveckling och marknadsföring outsourcas till underleverantörer. Outsourcing inkluderar tillverkning, lagring, laboratoriearbete etc. Detta minskar företagets behov av kapitalinvesteringar för finansiering av tillgångar och gör det möjligt att själv finansiera även snabb tillväxt eftersom kapitalkravet kommer att vara begränsat till finansieringen av produktutveckling, ökning av varulager och debitorer.

Förvarv
New Nordic vill endast överväga förvärv när vår kassaflödessituationen tillåter det och när förvärvet kommer att medföra en ökning i aktiens värde. New Nordic kommer att leta efter företag inom nutraceutiska eller relaterade affärsområden som under en längre tid har uppvisat lönsamhet, bra kassaflöde och en konsekvent avkastning på eget kapital som är över det genomsnitliga. Företaget måste ha en trovärdig företagsledning och äga de varumärken och formuleringar som är relaterat till de produkter de säljer. New Nordic kommer att söka en långsiktig konkurrensfördel i potentiella företag. New Nordic kommer att undvika företag med för stora immateriella anläggningstillgångar samt företag där verksamheten är beroende av en eller få personer i ledningen.

Respekt för aktieägarna
New Nordic vill vara uppriktiga i sin information till aktieägarna och informera dem om bolagets verksamhet som huvudaktieägarna Marinus Blåbjerg och Karl Kristian Jensen själva förväntar sig att bli informerade. Styrelsen kommer att rapportera de kvartalsvisa delårsrapporterna till aktieägarna senast den sista dagen i månaden efter kvartalet med undantag av den årliga bokslutskommuniké som kommer att rapporteras den sista dagen i februari. Årsredovisningen kommer att släppas till aktieägarna senast 14 dagar före årsstämman som hålls den 10 april eller den närmaste arbetsdagen.

Respekten för de sociala och kulturella skillnader
På de marknader där New Nordic opererar gör de sitt bästa för att verka som ett seriöst och professionellt företag, som tänker lokalt och respekterar de sociala-och miljömässiga ansvar. Bolagets skandinaviska rötter är en fördel i många länder men det är New Nordics dagliga handlingar och uttryck som är avgörande för dess långsiktiga framgång.

Moderbolaget
Moderbolagets nettoomsättning var 6.060 kSEK under 2009. Omsättningen är relaterad till dotterbolagens betalning av så kallad "management fee” baserad på det enskilda dotterbolagets nettoomsättning.

Transaktioner med närstående
Det har inte förekommit några väsentliga transaktioner med närstående under perioden.

Redovisningsprinciper
Denna rapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och redovisningsrådets rekommendationer. Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.

Kommande rapporttillfällen
Årsredovisning 2009 30 april 2010
Delårsrapport Q1 30 april 2010
Delårsrapport Q2 30 juli 2010
Delårsrapport Q3 29 oktober 2010

Malmö den 26 februari 2010

New Nordic Healthbrands AB (publ)
Styrelsen


För ytterligare information kontakta:
Karl Kristian Jensen, VD
kk@newnordic.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
New Nordic Bokslutskommuniké 2009.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida New Nordic