Axlon International AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010-01-01 - 2010-12-31

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2011 08:43 CET

Helåret 2010
Koncernen
· Nettoomsättning: 2,0 Mkr (1,8 Mkr).
· Resultat per aktie: -1,39 kr (-4,69 kr).
· Kassaflöde från löpande verksamhet: -7,5 Mkr (-17,6 Mkr).
· Rörelseresultat exkl. avskrivningar (EBITDA): -10,9 Mkr (-20,8 Mkr).

Fjärde kvartalet 2010
Koncernen
· Nettoomsättning: 0,4 Mkr (0,9 Mkr).
· Resultat per aktie: -0,15 kr (-1,62 kr).
· Kassaflöde från löpande verksamhet: -2,1 Mkr (-1,6 Mkr).
· Rörelseresultat exkl. avskrivningar (EBITDA): -2,3 Mkr (-4,6 Mkr).


Verksamhet
Axlon utvecklar, marknadsför och säljer innovativa produkter och lösningar inom kontanthantering till kunder på utvalda marknader.

AxlonRS är ett slutet kontanthanterings-system för butiker, som i korthet erbjuder följande affärs- och kundnytta:
· Ökad säkerhet
· Effektivisering i hela kontantflödet
· Förbättrad arbetsmiljö och trygghet
· Minskad administration
· Ökad lönsamhet

Väsentliga händelser under perioden
Under kvartalet fakturerades 0,4 Mkr vilket gav ett rörelseresultat exklusive avskrivningar (EBITDA) på -2,3 Mkr.

Axlon har tagit flera order under kvartalet främst till nya VI-butiker. Införsäljnings-tiden för ett kontanthanteringssystem med kringtjänster är relativt lång, men Axlon har under kvartalet märkt av ett ökat intresse för de produkter och tjänster Axlon tillhandahåller. Axlon har aldrig haft så många offerter ute som vid årsskiftet. Axlon har också påbörjat arbetet med att bredda försäljningen till nya segment.

Under kvartalet har följande kapitaliseringsaktiviteter genomförts:
· En kvittningsemission, beslutad av årsstämman, genomfördes till en kurs om 0,02 kr, motsvarande 2,00 kr efter sammanläggning av aktier. Kvittningsemissionen tillförde bolaget ca 12 Mkr.
· De konvertibler som Bolaget haft utestående konverterades efter det att villkoren omförhandlats. Konverteringskurs avtalades till 0,02 kr, motsvarande 2,00 kr efter sammanläggning av aktier.
· En sammanläggning genomfördes där 100 aktier slogs ihop till 1 aktie. Därmed förändrades också kvotvärdet till 0,50 kr.
· En nyemission, beslutad av extra bolagsstämma, genomfördes till en kurs om 0,50 kr (efter sammanläggningen). Nyemissionen fulltecknades. Vid årsskiftet genomfördes en delregistrering vilket tillförde Bolaget 18,7 Mkr.

Ovanstående aktiviteter har förbättrat Bolagets finansiella situation avsevärt.

Bolaget gav i samband med nyemissionen ut en teckningsoption med lösen under maj månad 2011. Teckningsoptionen kan tillföra Bolaget maximalt ca 20,1 Mkr.

Väsentliga händelser efter perioden
Axlon har efter kvartalet skrivit ett ramavtal med Filmkedjan. Avtalet har ett potentiellt värde om 7 Mkr över 2 år. I och med avtalet med Filmkedjan utvidgar Axlon sin kundbas.

Efter kvartalets utgång har resterande del, om 1,4 Mkr, av nyemissionen registrerats till Bolagsverket och därmed stängdes nyemissionen.

Likviditeten i Bolaget är ansträngd och styrelsen arbetar med att säkerställa en ny bryggfinansiering. Bolagets bedömning är att denna bryggfinansiering, teckningsoptionens möjligheter samt en ökad försäljning är tillräcklig för att säkerställa kapitalbehovet för kommande år.

Personal
Per den 31 december 2010 var totalt 14 personer anställda i koncernen, varav 12 (15) i Axlon AB och 2 (2) i moderbolaget Axlon Group AB.

Moderbolaget
Resultatet i moderbolaget för 2010 uppgick till -21,9 Mkr (-85,7 Mkr).

Per 31/12 2010 har nedskrivning av andelar i dotterbolag skett med 20,0 Mkr. Utgående eget kapital vid periodens slut uppgick till 109,2 Mkr (94,9 Mkr). Aktiekapitalet uppgick till 28,0 Mkr.

Någon utdelning föreslås inte.

Redovisningsprinciper
Denna bokslutskommuniké är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering, årsredovisningslagen samt RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Principerna överensstämmer med de som användes vid senaste årsredovisningen med följande undantag: Uppställningsformen för Resultaträkning och Eget Kapitalrapport har justerats för den reviderade standarden IAS 1.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Tillverkning av AxlonRS
Axlon kan komma att möta svårigheter i industrialiseringsfasen då volymproduktion startas. Om inte en tillfredsställande kvalitetsnivå kan upprätthållas i tillverkningsledet kan Bolagets försäljning förskjutas. För närvarande outsourcar Axlon all tillverkning.

Framtida finansieringsbehov
Axlon kan pga snabb tillväxt eller förskjuten försäljning vara beroende av ytterligare finansiering i framtiden. Finansiering av koncernen kan försvåras om en global finansiell oro påverkar möjligheterna att attrahera rörelsekapital eller nya investerare.

Om upplåning av Bolagets framtida behov av kapital försvåras kan en nyemission komma att behövas.

För en mer utförlig beskrivning av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till Axlons årsredovisning för 2009.

Allmän information
Moderbolaget är ett aktiebolag registrerat med säte i Stockholms stad, adress: Ulvsundavägen 110, 168 67 BROMMA.

Moderbolaget är listat på First North. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Finansiell kalender för 2011
Delårsrapport 1 publiceras 31 maj 2011.
Delårsrapport 2 publiceras 29 augusti 2011.
Delårsrapport 3 publiceras 21 november 2011.
Bokslutskommuniké och delårsrapport 4 publiceras 27 februari 2012.

Årsstämman kommer att hållas den 3 maj 2011. Årsredovisningen för 2010 kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida, www.axlon.se, senast den 19 april 2011.

Bromma den 24 februari 2011

Frode Alhaug
Ordförande

Mats Boquist
Ledamot

Göran Fredriksson
Ledamot

Tomas Ringström
VD


För ytterligare information vänligen kontakta:
Tomas Ringström, VD, tel 070-649 95 90

Denna delårsrapport har inte granskats av Bolagets revisor.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Axlon Bokslutskommuniké 2010.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Axlon Group

Om Axlon Group
Axlon Group AB (publ) är listat på First North. Certified Adviser är Mangold Fondkommission, tel: 08-503 01 550. Dotterbolaget Axlon AB utvecklar, marknadsför och säljer innovativa produkter och lösningar för sluten kontanthantering. Produkterna kännetecknas av säkerhet, effektivitet och enkelhet.