Anoto Group AB

Bokslutskommuniké 2010

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2011 08:30 CET

Omsättningen för 2010 uppgick till 212 (206) MSEK. Omsättningen under fjärde kvartalet blev 59 (64) MSEK.

Koncernens bruttomarginal för 2010 uppgick till 68% (69), och bruttoresultatet blev 144 (142) MSEK. Fjärde kvartalets bruttomarginal blev 73% (70) och bruttoresultatet 43 (45) MSEK.

Resultat före av- och nedskrivningar uppgick under  2010 till -28 (-6) MSEK. Under fjärde kvartalet blev resultatet -4 (7) MSEK.

Resultat efter skatt för året blev -77 (-21) MSEK och för fjärde kvartalet -14 (2) MSEK.

Resultatet per aktie uppgick till -0,60 (-0,16) SEK. Fjärde kvartalets resultat per aktie uppgick till -0,11 (0,02) SEK.

Kassaflödet under 2010 blev 0 (-18) MSEK. Kassaflödet under fjärde kvartalet var 17 (-14) MSEK.

Fjärde kvartalet 2010 i sammandrag

Positivt kassaflöde med 17 MSEK

Omsättningen blev 59 MSEK

Aviserad omstrukturering genomförd till en kostnad av 9 MSEK

VD Torgny Hellströms kommentar

Stabil försäljning och positivt kassaflöde i fjärde kvartalet 

Den tidigare annonserade omstruktureringen av Anoto har genomförts under det fjärde kvartalet. Resultatet av denna åtgärd har medfört att våra omkostnader på årsbasis minskat med ca 40 MSEK till en nivå om ca 125 MSEK. Sammanlagt uppgår våra omstruktureringskostnader under 2010 till 21 MSEK varav 12 MSEK avser åtgärder som redovisades under det andra kvartalet (bl a byte av VD). Kostnaderna för den omstrukturering som beslutades i oktober uppgick till 9 MSEK och har belastat resultatet i fjärde kvartalet. Inga ytterligare kostnader för denna omstrukturering förväntas tillkomma. Kassaflödet kommer dock att under 2011 belastas med utbetalningar hänförliga till genomförd omstrukturering om ca 14 MSEK.

Nettoomsättningen var 212 MSEK, den högsta i bolagets historia, och resultatet före av- och nedskrivningar samt rensat för omstruktureringskostnader blev -7 MSEK. För det fjärde kvartalet blev mostvarande resultat positivt, 5 MSEK.

Koncernens resultat uppgår till -77 MSEK och har förutom ovannämnda omstruktureringskostnader om 21 MSEK även belastats med engångsnedskrivningar av balanserade utvecklingkostnader om 29 MSEK. Resultatet rensat för dessa engångsåtgärder är således -27 MSEK, och med den kostnadssänkning med ca 40 MSEK per år som omstrukturering leder till, ser jag med tillförsikt på 2011 med goda förutsättningar för ett positivt nettoresultat.

Utvecklingen av våra likvida medel har varit mycket tillfredställande med ett positivt kassaflöde i fjärde kvartalet på 17 MSEK, främst som en följd av minskat rörelskapital. Anotos likvida medel vid utgången av 2010 är desamma som vid årets ingång, 81 MSEK.

Mot bakgrund av den omstrukturering vi genomförde förra året är jag tillfredställd med Anotos utveckling så här långt. Jag är dock inte nöjd med det resultat vi redovisar och kommer inte att bli nöjd förrän Anoto  uppvisar bestående tillväxt och vinst. Tillväxt och lönsamhet är vår främsta prioritet under 2011. Som ett led i detta bedrivs ett förändringsarbete som inkluderar hela personalen och som tagits emot mycket väl.

Den underliggande verksamheten uppvisar stabil utveckling och nettoomsättningen inkluderar inte några större enskilda affärstransaktioner eller affärer av engångskaraktär.

Technology & Licensing har haft en gynnsam utveckling, speciellt inom områdena utbildning och interaktiva whiteboard. Dessutom ser vi en väsentlig ökning av  royaltyintäkter som en följd av våra partners ökade försäljning av produkter baserade på Anotos teknologi.

C Technologies började 2010 svagt som en följd av brist på komponenter på världsmarknaden. Dessa problem är nu lösta och med den ökade försäljning man haft under året uppvisar C Technologies en god tillväxt.

Anoto Products lider fortfarande av effekterna från nedgången i världsekonomin, men vi ser tydliga tecken på en vändning. Främst inom områdena Hälso- och Sjukvård och fältarbetare har våra partners en positiv utveckling.

Beslutet att avbryta vidare utveckling av AFS plattformen och koncentration av alla utvecklingsresurser till Lund har bl a medfört ett mer effektivt och nära samarbete med våra partners.

Utsikter

Vi är fast beslutna att skapa ett vinstgivande Anoto med positivt kassaflöde under 2011 genom vårt nyligen genomförda omstruktureringsprogram.

Kalender 2011

Årsredovisning: april 2011                                                                  

Årsstämma: 12 maj 2011

Denna rapport är inte granskad av Anotos revisorer.

Informationen är sådan som Anoto Group AB (publ.) ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearing verksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 februari 2011 kl. 08:30.

 

För ytterligare information

Dan Wahrenberg, CFO

Tel: +46 46 540 10 19

Anoto Group AB (publ.), Corp. Id. No. 556532-3929                                

Box 4106, SE-227 22 Lund, Sweden

Phone: +46 46 540 12 00

Anoto Group AB

Anoto Group är världsledande inom digital penn- och pappersteknologi och är skapare av det första kommersiella systemet för digitala pennor och papper, vilket möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text till digital form. Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga formulärlösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som t. ex. vård, bank och finans, transport och logistik samt utbildning. Anoto Group har ca 80 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Boston och Tokyo. Anoto Group AB:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic Small Cap-lista under tickern ANOT.

För mer information: www.anoto.com