Cardo AB

Bokslutskommuniké 2010

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2011 10:27 CET

Orderingång: 8.113 MSEK (8.424)
Nettoomsättning: 7.973 MSEK (8.825)
Rörelseresultat: 843 MSEK (529)
Resultat efter skatt: 598 MSEK (345)
Kassaflöde från den löpande verksamheten efter skatt: 872 MSEK (1.416)
Resultat per aktie: 22:15 SEK (12:78)
Föreslagen utdelning: 10:00 SEK (9:00)


VD och koncernchef Peter Aru:
– Orderingången ökade med tre procent under 2010. I fjärde kvartalet ökade efterfrågan och framför allt Nordamerika och Asien utvecklades väl. Under året fullföljde vi vår effektivisering av verksamheten och vidareutvecklade vår försäljningsstrategi samt förbättrade försörjningskedjan. Vi har också lanserat flera nya produkter och lösningar. Rörelsemarginalen förbättrades under året till 10,6 procent jämfört med 6,0 procent 2009.

Resultat - fullständig rapport
Se den fullständiga rapporten i bifogat pdf-dokument där tabeller och sammanställningar också finns.
Rapporten är tillgänglig på www.cardo.com.


Uppköpserbjudande från ASSA ABLOY
ASSA ABLOY AB offentliggjorde den 13 december 2010 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Cardo att överlåta samtliga sina aktier i Cardo till ASSA ABLOY mot ett vederlag om 420 kronor kontant för varje aktie i Cardo. Enligt det pressmeddelande varigenom erbjudandet offentliggjordes har flertalet stora ägare i Cardo, däribland L E Lundbergföretagen AB (publ), som tillsammans innehar motsvarande cirka 63,6 procent av aktierna i Cardo, ingått avtal med ASSA ABLOY om att sälja sina aktier i Cardo till ASSA ABLOY. Överlåtelserna är, liksom erbjudandets fullföljd, villkorade endast av erforderliga tillstånd från relevanta konkurrensmyndigheter.

Enligt den justerade tidplan som offentliggjordes av ASSA ABLOY den 2 februari 2011, beräknas acceptperioden löpa från och med den 10 februari till och med den 11 mars 2011. Beräknad likviddag är den 18 mars 2011.


Fjärde kvartalet 2010
Orderingången uppgick till 2.027 MSEK (2.001), en ökning med 8 % efter justering för valutakurseffekter. Under fjärde kvartalet ökade orderingången på samtliga marknader med undantag för Mellanöstern. Ökningen var störst i Nordamerika och Asien. Serviceförsäljningen var i nivå med föregående år.

Nettoomsättningen uppgick till 2.380 MSEK (2.522), vilket är oförändrat jämfört med föregående år justerat för valutakurseffekter.

Rörelseresultatet uppgick till 433 MSEK (218). Rörelseresultatet har belastats med 10 MSEK (169) i kostnader av engångskaraktär. Kostnaderna fördelar sig med
0 MSEK (76) i kostnad sålda varor och 10 MSEK (93) i försäljnings- och administrationskostnader. I rörelseresultatet 2010 ingår vidare en realisationsvinst vid avyttring av en fastighet inom divisionen Cardo Entrance Solutions uppgående till 14 MSEK.


Helår 2010
Orderingången uppgick till 8.113 MSEK (8.424), en ökning med 3 % efter justering för valutakurseffekter. Orderingången ökade på samtliga marknader med undantag för Mellanöstern. Ökningen var störst i Latinamerika och Asien.

Nettoomsättningen uppgick till 7.973 MSEK (8.825), en minskning med 4 % justerat för valutakurseffekter.

Rörelseresultatet uppgick till 843 MSEK (529). Rörelseresultatet har belastats med 62 MSEK (235) i kostnader av engångskaraktär för att främst anpassa produktionsverksamheten inom divisionen Cardo Flow Solutions. Kostnaderna fördelar sig med 41 MSEK (97) i kostnad sålda varor och 21 MSEK (138) i försäljnings- och administrationskostnader. Besparingseffekten under 2010 uppgick till cirka 10 MSEK och full årlig besparingseffekt på 25-30 MSEK beräknas att uppnås från andra kvartalet 2011. Omstruktureringskostnaderna har full påverkan på kassaflödet, varav 10 MSEK har belastat 2010.

I rörelseresultatet 2010 ingår vidare en realisationsvinst vid avyttring av en fastighet inom divisionen Cardo Entrance Solutions uppgående till 14 MSEK.

Valberedningens förslag till styrelse i Cardo
Med hänsyn till det offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Cardo som ASSA ABLOY offentliggjorde den 13 december 2010, har valberedningen meddelat att dess förslag till styrelse för Cardo kommer att presenteras vid ett senare tillfälle, dock senast i samband med årsstämman 2011.

Föreslagen utdelning
Styrelsen föreslår att utdelning till aktieägarna sker med 10:00 SEK (9:00) per aktie med avstämningsdag den 7 april 2011. Totalt åtgår 270.000.000 SEK för utdelning. Skulle årsstämman fatta beslut om utdelning i enlighet med styrelsens förslag kommer det pris per aktie om 420 SEK som ASSA ABLOY har erbjudit aktieägarna i Cardo, inom ramen för det offentliga uppköpserbjudande som ASSA ABLOY offentliggjorde den 13 december 2010, att minskas med ett motsvarande belopp per aktie.

Årsstämma
Årsstämma kommer att hållas i Malmö måndag den 4 april 2011 kl 17.00.

Årsredovisning
Årsredovisning 2010 presenteras vecka 11, 2011, på Cardos webbplats, www.cardo.com. Tryckt årsredovisning skickas till de aktieägare och andra som särskilt anmält att de önskar få denna per post.

Inbjudan till konferens idag den 4 februari, kl 10.00
Cardos VD och koncernchef Peter Aru kommenterar bokslutskommunikén vid en konferens idag kl 10.00 på Operaterassen i Stockholm. Anmälan görs på www.financialhearings.com eller via e-post hearing@financialhearings.com. Det finns möjlighet att medverka och ställa frågor via telefonnummer 08-5051 3794. Konferensen kan även följas via webcast på www.cardo.com eller www.financialhearings.com, där man även kan lyssna och se presentationsbilderna i efterhand. Konferensen hålls på svenska.

Finansiell kalender 2011

4 april, Årsstämma i Malmö
5 maj, Delårsrapport januari – mars
16 augusti, Delårsrapport januari – juni
3 november, Delårsrapport januari - september

För ytterligare information kontakta:
Peter Aru, VD och koncernchef, tel 010-4747 401
Ulf Liljedahl, CFO och vice VD, tel 010-4747 402
Maria Bergving, kommunikationsdirektör, tel 010-4747 405,
maria.bergving@cardo.com

Cardo är en världsledande leverantör av industriportar och logistiksystem, system för vattenrening, processutrustning för massa- och pappersindustri samt garageportar. Med en omsättning på mer än 8 miljarder kronor och med cirka 5.400 anställda över hela världen levererar Cardo lösningar som hjälper till att lösa några av vår tids tuffaste utmaningar inom vatten, transport och energi. Huvudkontoret finns i Malmö.