Swedbank

Bokslutskommuniké 2010

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2011 08:56 CET

Fjärde kvartalet 2010 (jämfört med tredje kvartalet 2010):

- Kvartalets resultat var 2 750 mkr (2 591)
- Resultat per aktie var 2,37 kronor (2,23)
- Räntabilitet på eget kapital var 11,7 procent (11,3)
- K/I-talet uppgick till 0,58 (0,55)
- Räntenettot ökade med 14 procent till 4 527 mkr (3 980)
- Resultatet före kreditförluster och nedskrivningar exklusive engångsposter minskade med 2 procent till 3 326 mkr (3 409)
- Kreditförlusterna netto uppgick till -483 mkr, dvs nettoåtervinningar (120). Reserveringar för kreditförluster uppgick till -1 138 mkr (-84). Bortskrivningar, netto, uppgick till 655 mkr (204). Kreditförlustnivån var -0,14 procent (0,03)
- Primärkapitalrelationen enligt Basel 2 ökade till 15,2 procent (13,5 procent den 31 december 2009). Med övergångsregler ökade primärkapitalrelationen till 11,0 procent (10,4). Kärnprimärkapitalrelationen enligt Basel 2 var 13,9 procent (12,0) och med övergångsregler 10,1 procent (9,2).

Helåret 2010 (jämfört med helåret 2009):
- Periodens resultat var 7 444 mkr (-10 511)
- Resultat per aktie var 6,43 kronor (-10,66)
- Räntabilitet på eget kapital var 8,1 procent (-12,5)
- K/I-talet uppgick till 0,57 (0,51)
- Räntenettot minskade med 21 procent till 16 329 mkr (20 765)
- Resultatet före kreditförluster och nedskrivningar exklusive engångsposter minskade med 20 procent till 13 344 mkr (16 612)
- Kreditförlusterna netto uppgick till 2 810 mkr (24 641). Reserveringar för kreditförluster uppgick till 1 405 mkr (21 794). Bortskrivningar, netto, uppgick till 1 405 mkr (2 847). Kreditförlustnivån var 0,20 procent (1,74)
- Utdelning per aktie föreslås till 2,10 kronor per stamaktie och 4,80 kronor per preferensaktie
- Föreslaget återköpsprogram om upp till 10 procent av utestående aktier
- Utdelningspolicyn justerad till 50 procent av årets resultat från verksamhetsåret 2011.

Läs mer på www.swedbank.se

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth.” Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har ca 9,5 miljoner privatkunder och ca 670 000 företagskunder med drygt 350 kontor i Sverige och över 200 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i Norden, USA, Kina, Ryssland och Ukraina. Den 30 september 2010 uppgick balansomslutningen till 1 846 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se