Intrum Justitia AB

Bokslutskommuniké 2010

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2011 08:46 CET

Fjärde kvartalet 2010

 • Koncernens nettoomsättning fjärde kvartalet 2010 uppgick till 965,4 MSEK (1 046,3), en minskning med -7,7 procent. Valutaeffekterna uppgick till –7,5 procent. Den organiska tillväxten uppgick till –0,2 procent (1,6).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 181,8 MSEK (206,1) inklusive kostnader för förvärv och regional omstrukturering om –24,8 MSEK. I omsättningen och rörelseresultatet ingår upp- och nedvärderingar av köpta fordringar om netto 5,4 MSEK (–3,7). Rörelsemarginalen exklusive dessa poster var 21,0 procent (20,0).
 • Justerat för kostnader för förvärv och regional omstrukturering i kvartalet uppgick EBIT till 206.6 MSEK (206.1). Rensat för valutaeffekter motsvarar det en ökning med 7,1 procent.
 • Under kvartalet har förvärv genomförts av Aktiv Kapitals nordiska kredithanteringsverksamhet samt Nice Invest Nordic, ett bolag som förvärvar förfallna fordringar bl a från svenska postorderföretag.
 • Nettoresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 121,4 MSEK (138,7) och resultatet per aktie var 1,52 SEK (1,74).
 • Utbetalningar för investeringar i köpta avskrivna fordringar uppgick till 417,4 MSEK (211,3), en ökning med 97,5 procent.
 • Koncernens nettoomsättning under helåret 2010 uppgick till 3 766,0 MSEK MSEK (4 127,8), en minskning med 8,8 procent. Valutaeffekterna uppgick till –7,1 procent. Den organiska tillväxten uppgick till –0,8 procent (3,9).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 730,6 MSEK (668,2) inklusive  kostnader för förvärv och regional omstrukturering om -24.8 MSEK (–70,1). I omsättningen och rörelseresultatet ingår upp- och nedvärderingar av köpta fordringar om netto 3,2 MSEK (–35,7). Rörelsemarginalen exklusive dessa poster var 20,0 procent (18,6).
 • Nettoresultatet för året uppgick till 452,0 MSEK (440,6) och resultatet per aktie var 5,67 SEK (5,53).
 • Utbetalningar för investeringar i köpta avskrivna fordringar uppgick till 1 049,6 MSEK (870,6), ökning med 20,6 procent.
 • Kassaflödet från rörelsen uppgick till 1 629,8 MSEK (1 433,4).

Helåret 2010

 • Koncernens nettoomsättning under helåret 2010 uppgick till 3 766,0 MSEK MSEK (4 127,8), en minskning med 8,8 procent. Valutaeffekterna uppgick till –7,1 procent. Den organiska tillväxten uppgick till –0,8 procent (3,9).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 730,6 MSEK (668,2) inklusive  kostnader för förvärv och regional omstrukturering om -24.8 MSEK (–70,1). I omsättningen och rörelseresultatet ingår upp- och nedvärderingar av köpta fordringar om netto 3,2 MSEK (–35,7). Rörelsemarginalen exklusive dessa poster var 20,0 procent (18,6).
 • Nettoresultatet för året uppgick till 452,0 MSEK (440,6) och resultatet per aktie var 5,67 SEK (5,53).
 • Utbetalningar för investeringar i köpta avskrivna fordringar uppgick till 1 049,6 MSEK (870,6), ökning med 20,6 procent.
 • Kassaflödet från rörelsen uppgick till 1 629,8 MSEK (1 433,4).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 4,10 kr per aktie, totalt 328 MSEK.

Kommentar från VD Lars Wollung
Under fjärde kvartalet steg rörelseresultatet med 7 procent justerat för valuta och kostnader relaterade till förvärv och regional omstrukturering. Årets kassaflöde från rörelsen ökade med 14 procent till 1 630 MSEK. Styrelsen föreslår en utdelning på 4,10 kr per aktie till våra ägare. Jag är nöjd med utvecklingen av verksamheten och ser med tillförsikt på de utmaningar som står framför oss under 2011.

Under det fjärde kvartalet har vi genomfört den sista planerade stora förändringen av vår organisation och vi har nu en stark organisation med tre geografiska regioner. Vi har arbetat hårt under hela året för att anpassa kostnadskostymen till rådande marknadsklimat och vi har intensifierat sälj- och marknads­aktiviteter i hela koncernen. Vidare har vi genomfört två strategiska förvärv varav ett inom Köpta avskrivna fordringar. Totalt sett har vi dubblerat investeringsnivån i köpta avskrivna fordringar. Intrum Justitia är väl rustat för att möta efterfrågan på värdeadderande tjänster inom kredithantering i hela Europa.

Inom vårt verksamhetsområde Kredithanterings­tjänster ökade det valutajusterade rörelseresultatet med 19,8 procent under fjärde kvartalet och marginalen stärktes till 14,6 procent från 12,2 procent föregående år. Effekterna av internt effektiviseringsarbete, exempelvis kostnads­reduceringar i Sverige och Schweiz, gör att kredithanterings­verksamheten har en positiv utvecklingstrend.

När det gäller Köp av avskrivna fordringar har vi en god utveckling av de existerande portföljerna, med en avkastning under kvartalet på 18,6 procent. Därtill har vi sett en högre aktivitet på marknaden och våra investeringar i fjärde kvartalet ökar med 98 procent till 417 MSEK jämfört med föregående år. För helåret ökar investeringarna med 21 procent. Vi har idag en god nivå av sk forward-flow-kontrakt som gör att utsikterna för 2011 är goda avseende fortsatt investeringstillväxt.


I region Norra Europa (bestående av Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Norge, Polen, Ryssland och Sverige) har utvecklingen varit mycket god. Under det sista kvartalet har vi påbörjat integrationen av den verksamhet vi förvärvade av Aktiv Kapital. I Skandinavien och Finland utvecklas verksamheten starkt inom såväl Kredithantering som Köpta avskrivna fordringar. Förvärven av Aktiv Kapitals verksamhet samt Nice Invest Nordic under fjärde kvartalet bidrar till att utsikterna för 2011 är goda.

Region Centrala Europa (som utgörs av Schweiz, Slovakien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike) har haft en stark avslutning på året. Även rensat för engångskostnader i Q4 2009 har vi en tvåsiffrig tillväxt av resultatet. Utvecklingen i Ungern/Tjeckien/Slovakien har glädjande nog vänt från en rejäl förlustnivå till att nu visa svarta siffror.

Vår tredje region, Västra Europa (Belgien, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Portugal, Spanien och Storbritannien), har exklusive verksamheten i Nederländerna utvecklats väl under fjärde kvartalet givet den svaga makroekonomiska utvecklingen i regionen. Däremot har utvecklingen varit svag i Nederländerna och kvartalet påverkas av såväl omstruktureringskostnader som ett sämre underliggande resultat jämfört med fjärde kvartalet 2009. Vi kommer att anpassa kostnadskostymen samt intensifiera säljarbetet under 2011.

Allt tyder på att efterfrågan på tjänster som kombinerar traditionell kredithantering med att köpa avskrivna fordringar kommer att fortsätta öka under 2011. Ett marknadsledande bolag som Intrum Justitia, med ett integrerat tjänsteutbud inom dessa områden, gynnas av den här trenden.


Delårsrapport och presentationsmaterial finns tillgängligt på www.intrum.com > Investerare. Rapporten kommenteras av verkställande direktör och koncern­chef Lars Wollung samt ekonomi- och finansdirektör Bengt Lejdström i en telefonkonferens med start idag kl 9.00. Presentationen kan följas via www.intrum.com och/eller www.financialhearings.com.
För att delta via telefon, ring +46 (0)8 5051 3794 (SE) eller +44 (0)20 7806 1967 (UK). Kod: 8621845.

För mer information, kontakta gärna:

Lars Wollung, verkställande direktör och
koncernchef, tel: 08-546 10 202
Bengt Lejdström, ekonomi- och finansdirektör,
tel: 08-546 10 237, mobil: 070-274 2200
Annika Billberg, IR & Kommunikationschef,
Tel: 08-545 10 203, mobil: 070-267 9791

Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 3 100 anställda i 22 länder. Koncernens omsättning uppgick 2010 till 3,8 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid NASDAQ OMX Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com