Nordnet Sverige

bokslutskommuniké 2010

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2011 09:27 CET

» kostnadsåtgärder för att säkra mål och vision «

januari – december 2010

 • Rörelseintäkterna ökade med 17 procent till 
  1 080,5 MSEK (921,0 MSEK)
 • Periodens resultat efter skatt ökade med 1 procent till 204,6 MSEK (203,4 MSEK)
 • Resultatet per aktie före utspädning minskade med 2 procent till 1,21 SEK (1,23 SEK)

 

oktober – december 2010

 • Rörelseintäkterna ökade med 32 procent till 349,8 MSEK (265,9 MSEK)
 • Periodens resultat efter skatt ökade med 166 procent till 78,1 MSEK (29,4 MSEK)
 • Resultatet per aktie före utspädning ökade med 153 procent till 0,45 SEK (0,18 SEK)

 

 • Resultatet inkluderar engångsposter om netto cirka 60 MSEK
 • Intäktsnivåerna påverkas negativt av lägre handelsaktivitet i slutet på året och en stark krona
 • Kostnadsåtgärder för att säkra mål och vision
 • God kontotillväxt och högt nettosparande
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,50 SEK (0,50 SEK) per aktie

 

vd-kommentar

kostnadsåtgärder för att säkra mål och vision

Jag har två bilder av 2010. Dels den där kunderna har fått en ännu bättre och enklare spartjänst, dels den där resultatet inte legat där det borde på grund av framför allt en lägre handelsaktivitet och en stark krona. Vi gör nu en kraftansträngning för att anpassa våra kostnader.

God kundtillväxt
Under året som gått har vi gjort många förbättringar som ger en enklare helhet för kunderna. Bland det som kan nämnas är förenklad inloggning, verktyg för att enklare kunna överblicka hela sitt sparande och en snabbare nykundsprocess. Vi har dessutom lanserat en marknadsplats för börshandlade fonder och legat i framkant med nya mobila lösningar. Under hela året har vi haft en god kundtillväxt som fortsatt in i 2011 – ett gott och lovande tecken för framtiden. I den senaste kundundersökningen sade sig 96 procent vara nöjda eller mycket nöjda med Nordnet, vilket är ett styrkebesked.

Lägre aktivitet och stark krona
2010 har i mångt och mycket också handlat om strukturella arbeten för Nordnet, vilket medfört kostnader av engångskaraktär. Vi har sålt våra verksamheter utanför Norden, integrerat tidigare uppköp samt förvärvat Konsumentkredit – allt för att få vår nordiska plattform på plats och tydliggöra riktningen för vår verksamhet.

Under andra halvåret, och i det fjärde kvartalet i synnerhet, har Nordnets intäkter dock påverkats negativt av en lägre handelsaktivitet och den starkare svenska kronan. Eftersom vi inte ser någon omedelbar förändring är det nödvändigt att vi anpassar våra kostnader. Vi genomför därför åtgärder för att sänka våra kostnader med 15 procent jämfört fjärde kvartalet 2010 – en tidig och kraftfull handling.

Vi fokuserar även på de intäkter som inte är beroende av börsklimatet, och med Konsumentkredit fullt integrerat har vi förbättrat vårt räntenetto och dessutom kunnat lansera ett privatlån riktat mot Nordnets kunder i början av 2011 .

Visionen ligger fast
På kort sikt krävs vissa anpassningar av taktiken för att möta den nuvarande lägre aktiviteten, men vår vision att bli Nordens ledande bank inom sparande år 2018 ligger fast. Med anpassade kostnader, fortsatt god kundtillväxt och fokus på enkla och moderna tjänster är jag övertygad om att vi kommer nå dit.

Unbank yourself!

Carl-Viggo Östlund
Verkställande direktör, Nordnet AB

 

presentation för investerare, analytiker och media
Vd Carl-Viggo Östlund och CFO Jacob Kaplan presenterar rapporten och svarar på frågor torsdagen den 10 februari klockan 13.30 i Nordnet Kundcenter på Mäster Samuelsgatan 9 i Stockholm. Presentationen sker på engelska och kan även följas via internet påwww.org.nordnet.se.

 

Informationen i denna rapport är sådan som Nordnet AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt den svenska lagen om handel med finansiella instrument och/eller den svenska värdepappersmarknadslagen. Informationen har lämnats till marknaden för offentliggörande den 10 februari 2011 kl. 08.30 (CET).

För ytterligare information kontakta vd Carl-Viggo Östlund, tel. +46 8 506 330 30, +46 70 609 58 81,
carl-viggo.ostlund@nordnet.se eller IR-ansvarig Adrian Westman, tel. +46 8 506 331 51, +46 73 509 04 00,adrian.westman@nordnet.se.