Beijer Alma AB

Bokslutskommuniké 2010

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2011 11:52 CET

Bästa året hittills

  • Nettoomsättningen för 2010 uppgick till 2 290 Mkr (1 571) och 619 Mkr (361) för fjärde kvartalet.
  • Resultatet efter finansnetto för 2010 blev 398,8 Mkr (226,5) och 95,1 Mkr (55,4) för fjärde kvartalet.
  • Kassaflödet för 2010, exklusive företagsförvärv, blev 233,2 Mkr (215,8) och 40,9 Mkr (45,0) för fjärde kvartalet.
  • Stark balansräkning. Nettokassan uppgick till 91 Mkr (59).
  • Vinsten per aktie 2010 uppgick till 9,51 kr (5,92) och 2,11 kr (1,32) för fjärde kvartalet.
  • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 6,00 kr per aktie (5,00) och en extra utdelning uppgående till 1,00 kr (0).
  • Beijer Tech som förvärvades i mars 2010 bidrog positivt under året.

Koncernen
Under 2010 vände konjunkturen uppåt efter den globala finanskrisen. Efterfrågan på koncernens produkter har successivt förbättrats under året och är nu tillbaka på de nivåer som rådde före krisen. Koncernens bolag genomförde stora kostnadsanpassningar under lågkonjunkturen. När efterfrågan sedan förbättrades gav den ökande volymen ett betydande resultatgenomslag och 2010 är omsättnings- och resultatmässigt det bästa året hittills.


I slutet av mars har Beijer Tech förvärvats och konsolideras från och med andra kvartalet. Bolaget har utvecklats väl med successivt förbättrad volym och lönsamhet och förvärvet har ökat koncernens vinst per aktie.


Under året
ökade orderingången med 48 procent till 2 321 Mkr (1 566). Faktureringen uppgick till 2 290 Mkr (1 571), en ökning med 46 procent. I jämförbara enheter steg orderingången med 16 procent och faktureringen med 14 procent. Kronan har stärkts jämfört med föregående år. Rensat för denna valutaeffekt steg orderingången i jämförbara enheter med 21 procent och faktureringen med 19 procent.

Rörelseresultatet uppgick till 406,3 Mkr (238,2) och rörelsemarginalen 17,7 procent (15,2). Resultatet efter finansnetto uppgick till 398,8 Mkr (226,5). Valutakontrakt har haft en positiv resultatpåverkan med cirka 24 Mkr. Vinsten per aktie blev 9,51 kr (5,92).

Kassaflödet efter investeringar, som belastats med företagsförvärv med 65,0 Mkr (0), nådde 168,2 Mkr (215,8). Vid årsskiftet hade koncernen en nettokassa på 91,2 Mkr (59,5).


Under fjärde kvartalet
uppgick orderingången till 614 Mkr (360), en ökning med 71 procent. Faktureringen ökade med 71 procent till 619 Mkr (361). I jämförbara enheter var ökningstakterna 17 procent för orderingången och 18 procent för faktureringen. Rensat för valutaeffekter steg orderingången med 26 procent och faktureringen med 27 procent i jämförbara enheter.

Rörelseresultatet uppgick till 96,1 Mkr (56,4) och rörelsemarginalen till 15,5 procent (15,6). Valutakontrakt har haft en positiv resultatpåverkan med cirka 4 Mkr. Resultatet efter finansnetto blev 95,1 Mkr (55,4) och vinsten per aktie 2,11 kr (1,36). Kassaflödet efter investeringar nådde 40,9 Mkr (45,0).


Eventuella frågor besvaras av
:
Bertil Persson, VD och koncernchef, telefon 08-506 427 50,
bertil.persson@beijeralma.se
Jan Blomén, ekonomichef, telefon 018-15 71 60, jan.blomen@beijeralma.se
Läs mer på: www.beijeralma.se