Catena AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2011 09:25 CET

Catena föreslår extra utdelning till aktieägarna

Kvarvarande verksamhet
 • Periodens hyresintäkter uppgick till 27,4 Mkr (27,2).
 • Periodens rörelseresultat uppgick till 137,5 Mkr (5,9),
 • Periodens resultat före skatt uppgick till 128,2 Mkr (-29,1).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 93,5 Mkr (-23,4) motsvarande 8,09 kr per aktie (-2,02).
 • Periodens orealiserade värdeförändringar för fastigheter uppgick till 130,0 Mkr (-3,0)
 • Investeringar i kvarvarande verksamhet uppgick till 0,2 Mkr (-)
Avvecklad verksamhet
 • Totalt resultat från avvecklad verksamhet efter skatt uppgick till 255,0 Mkr (143,8) motsvarande 22,05 kr per aktie (12,43)
Resultat från kvarvarande och avvecklade verksamheter
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 348,5 Mkr (120,4) motsvarande 30,14 kr per aktie (10,41)

VD Peter Hallgren kommenterar:

 • Catenas styrelse har beslutat att föreslå årsstämman en extra utdelning med 53,00 kronor utöver den ordinarie utdelningen på 6,00 kronor per aktie.
 • 2010 har präglats av flera försäljningar som genererat goda vinster. Den realiserade värdeförändringen vid försäljningarna i Norge och Danmark var cirka 55 miljoner kronor före skatt.
 • Den positiva orealiserade värdeförändringen för de 25 fastigheterna, som skall säljas till Balder, är cirka 90 miljoner kronor före skatt och har per den 31 december 2010 värderats till försäljningsvärdet..
 • Catenas framtida fokus är utvecklingen av kvarvarande fastigheter i Stora Frösunda, Solna, där byggrätter för bostäder, kontor och kommersiella ytor skapas när den nya detaljplanen för området antagits. Den sammanlagda byggrättsvolymen bedöms bli cirka 1 000 bostäder och 50 000 kvadratmeter lokaler.För ytterligare information
kontakta gärna VD Peter Hallgren, telefon 031 760 09 32 eller CFO Rune Jonsson, telefon 031 760 09 35.

Delårsrapporten kan laddas ned från www.catenafastigheter.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Catena AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen har lämnats till media för offentliggörande den 23 februari 2011, klockan 08.13.