Rederi AB Transatlantic

Bokslutskommuniké 2010

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2011 10:28 CET


  • Nettoomsättningen uppgick till 2 394 MSEK (2 284)
  • Operativ resultat före skatt uppgår till – 121 MSEK (213)
  • Resultat före skatt uppgick till 492 MSEK (–276)
  • Resultat efter skatt uppgick till 670 MSEK (–221)
  • Resultat per aktie uppgick till 19,00 (–8,00)

Resultatet före skatt för helåret uppgick till 492 MSEK. Resultatet har påverkats positivt av en engångseffekt om 775 MSEK genom förvärvet av joint venture bolagen inom affärsområde Offshore/Icebreaking, som genomfördes under det tredje kvartalet samt nedskrivning av fartyg om -156 MSEK.

Ett fyraårigt charteravtal med kontraktsvärde om 430 MNOK har tecknats för det nybyggda AHTS-fartyget Njord Viking med oljebolaget ENI.

Styrelsen har beslutat att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2010

År 2010 blev ett händelserikt och i många avseende historiskt år för TransAtlantic. Efter en besvärlig inledning som präglades av en svår issituation i Östersjön och strejk i finska hamnar, har vi kunnat stärka lönsamheten successivt under året. Även om vi såg volymtillväxt i de flesta segment är det främst egna insatser som bidragit till utvecklingen. Vi har omstrukturerat verksamheten och genomfört kostnadsneddragningar, och vi har arbetat intensivt med att bredda kundbasen och säkra nya uppdrag. Dessutom har vi genomfört TransAtlantics största affär någonsin genom förvärvet av Trans Viking. En affär som inneburit att vi blivit ett större, starkare och tydligare företag.

I och med att vi nu presenterar resultatet för det fjärde kvartalet 2010, sätter vi punkt för ett mycket händelserikt år. Vår resultatutveckling har vänt under året,  där framförallt utvecklingen inom affärsområde Offshore/ Icebreaking var särskilt positiv. Men även om vi vänt resultatutvecklingen på ett påtagligt sätt, är vi långt ifrån en acceptabel lönsamhetsnivå för koncernen. Vi behöver förbättra resultatet inom alla våra områden, och då speciell affärsområde Industrial Shipping, som drabbades hårdast av konjunkturnedgången.
Nu gäller det att dra fördel av alla genomförda åtgärder och av vår förnyade styrka för att utveckla TransAtlantic till en ledande aktör inom de segment vi ska verka i. Att ta tillvara på den möjligheten blir den stora utmaningen 2011.

Stefan Eliasson
Verkställande Direktör


Telefonkonferens
Med anledning av bokslutskommunikén kommer en telefonkonferens att hållas onsdagen den 23 februari kl 09,30 med TransAtlantics VD Stefan Eliasson och Finansdirektör Ola Helgesson. För vidare information se hemsidan www.rabt.se.

De som önskar delta i telefonkonferensen ringer;
Telefonnummer 08-23 23 90, möteskod 892 111,
5 minuter för start.

Bokslutskommunikén återfinns i sin helhet på bolagets hemsida, www.rabt.se