ElektronikGruppen BK AB

Bokslutskommuniké 2010

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2011 10:10 CET

Januari–december 2010

Nettoomsättning 922 Mkr (718)

Orderingång 968 Mkr (722)

Rörelseresultat 20,7 Mkr (-67,6)

Resultat före skatt 23,3 Mkr (-69,7)

Årets resultat 17,2 Mkr (-67,6)

Resultat per aktie 3,07 kr (-12,08)

Kassaflöde från den löpande verksamheten -30,3 Mkr (34,9)

  • Nettoomsättningen ökade med 28 procent jämfört med föregående år. Justerat för förvärv var ökningen 25 procent.
  • Valutakurseffekter har påverkat årets rörelseresultat negativt med 3,0 Mkr.
  • I resultatet för jämförelseåret 2009 ingår jämförelsestörande poster om cirka -43 Mkr
  • Den förvärvade Cyncrona-verksamheten ingår i koncernen sedan 1 juni.

Oktober–december 2010 (fjärde kvartalet)

Nettoomsättning 269 Mkr (178)

Orderingång 209 Mkr (193)

Rörelseresultat 15,5 Mkr (-9,4)

Resultat före skatt 16,5 Mkr (-10,3)

Periodens resultat 14,8 Mkr (-12,8)

Resultat per aktie 2,65 kr (-2,29)

Kassaflöde från den löpande verksamheten 11,6 Mkr (9,8)

  • Nettoomsättningen är den högsta för ett enskilt kvartal i bolagets historia. Jämfört med motsvarande period 2009 är ökningen 51 procent och justerat för förvärv 45 procent.
  • Valutakurseffekter har påverkat kvartalets rörelseresultat positivt med 1,6 Mkr.
  • I resultatet för motsvarande period 2009 ingår jämförelsestörande poster om cirka -7 Mkr.

För ytterligare information

Fredrik Celsing, VD och koncernchef, tel 08 759 35 55, eller

Håkan Lundgren, informationschef, tel 08 759 35 79

Denna information är sådan som ElektronikGruppen ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i börskontraktet med NASDAQ OMX Nordic i Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 februari 2011, kl 09.00.

ElektronikGruppen är en av Nordens ledande leverantörer av högteknologiska komponenter, system och produktionsutrustningar till elektronikindustrin. Koncernen består av ett 15-tal bolag organiserade i tre affärsområden. Tillsammans är bolagen verksamma i elva länder i Nordeuropa och Asien. Koncernen omsatte 922 Mkr under 2010. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Nordic i