Firefly AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2011 10:49 CET

· Omsättningen minskade med 11% till 103,7 mkr (116,1 mkr)
· Rörelseresultatet minskade med 37% till 8,0 mkr (12,7 mkr)
· Resultat efter finansnetto minskade med 51% till 6,8 mkr (13,8 mkr)
· Orderingången ökade med 20% till 90,1 mkr (74,8 mkr)
· Orderstocken minskade med 45% till 16,6 mkr (30,0 mkr)
· Resultat per aktie 0,79 kr (1,67kr)
· Styrelsen föreslår oförändrad utdelning med 0,90 kr per aktie (0,90 kr)


Verksamheten
Under fjärde kvartalet fortsatte den tillväxt i orderingång och omsättning som inleddes efter sommaren, om än i något lägre takt. Orderingången ökade med 13% och omsättningen med 3%, trots att omsättningen inom Infrasystem nära nog halverades som ett resultat av att huvudordern från SL under året har slutlevererats. Rörelseresultatet förbättrades med 33% till 4,4 mkr. Orderingång och resultat hämmades dock till viss del av den starka svenska kronan vilken har lett till en försämrad konkurrens-situation gentemot eurobaserade konkurrenter. Därtill kommer de negativa valutakurseffekterna vid fakturering av redan erhållna order.

För året som helhet redovisar Firefly tillbakagång i både omsättning och resultat. Utvecklingen ska ses mot bakgrund av en nedgång av leveranserna till SL med mer än 20 mkr. Därtill kommer ökade kostnader som ett resultat av att antalet anställda ökat med åtta personer. Styrelsen har trots detta inte funnit någon anledning att ändra bolagets långsiktiga plan för organisk tillväxt och under 2011 kommer organisationen fortsatt att förstärkas för att på ett effektivt sätt kunna möta marknadens behov.

Inom Industriapplikationer har försäljningsinsatserna fortsatt att öka med fokus på nya kundsegment och nya geografiska marknader. Att satsningarna har gett resultat återspeglas av det faktum att orderingången inom affärsområdet ökade med hela 21% trots att marknadsläget bara förbättrades marginellt då Fireflys produkter ligger sent i investeringscykeln. Arbetet med att utveckla nya produkter och lösningar har under det gångna året intensifierats och under 2011 kommer ett antal nya produkter att introduceras.

Inom Infrasystem har huvudleveransen till SL av Fireflys system Sentio® för brandskydd i tunnlar slutförts under 2010. Den internationella marknadsföringen av Sentio® har fortsatt och Firefly har under året medverkat på ett flertal internationella mässor och seminarier. Ytterligare testsystem har under årets levererats till kunder och utvärdering av dessa sker fortlöpande. Som tidigare angivits är det ledningens målsättning att Firefly under kommande år skall få leverera system till flera tunnelprojekt. Ledtiden vid upphandling av dessa projekt är lång och någon prognos för när större order kan komma att erhållas kan inte lämnas.

Orderingång, fakturering och resultat 2010
Orderingången uppgick till 90,1 mkr (74,8 mkr), en ökning med 20% Orderstocken vid årets slut uppgick till 16,6 mkr (30,0 mkr). Minskningen är i sin helhet att hänföra till affärsområdet Infrasystem. Omsättningen minskade till 103,7 mkr (116,1 mkr). Rörelseresultatet uppgick till 8,0 mkr (12,7 mkr). Finansnetto försämrades med 2,2 mkr till -1,2 mkr (+1,0 mkr) som ett resultat av den starka svenska kronan. Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt blev 6,8 mkr (13,8 mkr).

För tabell se bifogat dokument

Fjärde kvartalet
Orderingången uppgick till 25,5 mkr (22,6 mkr), en ökning med 13% Omsättningen ökade med 3% och uppgick till 33,5 mkr (32,5 mkr). Rörelseresultatet blev 4,4 mkr (3,3 mkr).

Investeringar, likviditet och soliditet
Vid utgången av perioden uppgick likvida medel till 18,2 mkr (22,6 mkr). Investeringarna under året uppgick till 0,7 mkr (0,5 mkr). Soliditeten vid periodens slut uppgick till 61% (59%). Bolaget är skuldfritt.

Personal
Antalet anställda uppgick vid årets slut till 56 personer (48).

Årsstämma och utdelning
Årsstämma kommer att hållas den 9 maj 2011 kl. 16.00 i Fireflys lokaler, Textilgatan 31, Hammarby Sjöstad, Stockholm. Mot bakgrund av bolagets starka finansiella ställning och långsiktigt goda framtidsutsikter föreslår styrelsen en oförändrad utdelning med 0,90 kr per aktie.

Redovisningsprinciper
Bolaget tillämpar oförändrade redovisningsprinciper.

Denna kommuniké har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Bolaget kommer att avge följande rapporter:
Delårsrapport 9 maj 2011
Årsstämma 9 maj 2011
Delårsrapport 24 augusti 2011
Delårsrapport 10 november 2011
Bokslutskommuniké Februari 2012

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar, att kommunikén ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, som bolaget står inför.

Rapporten i sin helhet bifogas

Stockholm den 24 februari 2011

FIREFLY AB (publ)

Robert Rehbinder, Styrelseordförande
Lars Höglund, Ledamot
Johan Löwen, Ledamot
Erik Mitteregger, Ledamot
Lennart Jansson, Verkställande direktör


För ytterligare information hänvisas till:
VD Lennart Jansson, tfn 070-591 96 76 eller
ordföranden Robert Rehbinder, tfn 070-824 98 40

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Firefly Bokslutskommuniké 2010.pdf

Om Firefly
Brandsäkerhetsföretaget Firefly tillverkar och säljer tekniska system, som upptäcker och förhindrar bränder och explosioner. Inom affärsområdet Industriapplikationer övervakas processer främst inom board- och träbearbetningsindustrin samt i värmekraftverk. I dessa hanteras organiska material såsom papper, träfiber, kol och livsmedel. Bolaget har sedan några år också utvidgat verksamheten, så att den nu även innefattar övervakning av pappersmaskiner samt av torkprocessen i avloppsreningsverk. I dessa sammanhang används främst gnist- och flamdetektering. Bolagets affärsområde Infrasystem omfattar övervakning av kabel- och kommunikationstunnlar och andra specialrisker. I dessa fall används bland annat den nyutvecklade gasdetekteringstekniken, MGD. Firefly har försäljning i mer än 30 länder och omsättningen uppgick under 2010 till 104 mkr. Firefly är noterat på First North som drivs av NASDAQ OMX Stockholm AB. Bolagets Certified Adviser är Remium AB.


Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här