Heba Fastighets AB

Bokslutskommuniké 2010 HEBA Fastighets AB (publ)

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2011 12:29 CET

HEBA redovisar ett förbättrat årsresultat
HEBA redovisar ett förbättrat årsresultat samtidigt som verksamheten fokuseras till Stockholmsområdet genom fastighetsförvärv i Stockholm och fastighetsförsäljningar i Borlänge.


Fjärde kvartalet

 • Fjärde kvartalets hyresintäkter uppgick till 61,9 (51,8) Mkr, en ökning med 19 %.
 • Resultatet efter finansiella poster, exklusive vinst vid fastighetsförsäljningar och orealiserade värdeförändringar, uppgick till 16,5 (16,1) Mkr.

Årsresultat

 • Hyresintäkterna ökade till 235,9 (205,4) Mkr.
 • Bruttoresultatet uppgick till 130,3 (112,8) Mkr.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 289,7 (201,1) Mkr. I resultatet

ingår vinst vid fastighetsförsäljningar och orealiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter och räntederivat med 204,5 (119,9) Mkr.

 • Resultatet efter finansiella poster, exklusive vinst vid fastighetsförsäljningar och orealiserade värdeförändringar, uppgick till 85,2 (81,2) Mkr, en ökning med 5 %.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 239,5 (148,1) Mkr, vilket motsvarar 5,80 (3,59) kr per aktie.
 • Det egna kapitalet var 2 165,9 (1 967,5) Mkr motsvarande en soliditet om

54,7 (56,3) %. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet uppgick till 92,0 (64,1) Mkr.

 • Substansvärdet uppgick till 69 (63) kr per aktie
 • Värderingen av bolagets fastigheter per den 31 december 2010 uppgick till 3 925,4 Mkr innebärande en värdeförändring med 191,5 Mkr, vilket motsvarar en ökning med 5,8 %.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,00 (1,00) kr per aktie samt en extrautdelning om

0,10 kr per aktie.

Stockholm den 21 februari 2011


HEBA Fastighets AB (publ)

Frågor besvaras av VD Lennart Karlsson, tel: 08-442 44 40.

www.hebafast.se


Denna information är sådan som HEBA Fastighets AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 februari 2011 kl. 12:20

HEBAs affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå, ett attraktivt och tryggt boende med fokus på Stockholmsregionen genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och aktiv fastighetsutveckling. HEBA Fastighets AB omfattar ca 3 000 bostäder och 200 lokaler. Antalet fastigheter uppgår till 61 i Stockholm med dess närförorter. HEBA är sedan år 1994 noterad på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen, Mid Cap listan.

Ytterligare information om bolaget finns på
www.hebafast.se